Ipinagdiriwang ng Partido Komunista ng Tsina ang ika-48 anibersaryo

,

Ipinagdiriwang ngayon, Hulyo 1 ng mamamayang Tsino at Republika ng Mamamayang Tsina ang ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag ng dakila, maluwalhati at wastong Partido Komunista ng Tsina sa ilalim ng di-magagapi at laging matagumpay na pamumuno ng Tagapangulong Mao.

Lubhang ikinagagalak ng Partido Komunista ng Pilipinas, tulad na rin ng lahat ng rebolusyonaryong partidong proletaryo ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Tsetung, na ang Partido Komunista ng Tsina ay nananatiling laging tapat sa Tagapangulong Mao at nananatiling malakas na talibang organisasyon ng proletaryo at ng masang rebolusyonaryo.

Ang ika-48 anibersaryo ng Partido Komunista ng Tsina ay isang pinakamasayang pagkakataon para sa lahat ng Marxista-Leninista at mga mamamayang rebolusyonaryo sa buong daigdig laluna’t ito ay dumating pagkasapit lamang ng malaking tagumpay ng Kaisipang Mao Tsetung sa Dakilang Proletaryong Rebolusyong Pangkultura at sa ika-9 ng Pambansang Konggreso ng Partido.

Sa araw na ito, ipinahahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng mga kadre, kasapi at kandidatong-kasapi nito na bilang kanilang internasyonalistang proletaryong tungkulin ay nararapat nilang pag-aralan nang puspusan ang kasaysayan ng Partido Komunista ng Tsina upang makahango ng mga rebolusyonaryong aral at tularan ang wastong paggamit ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Tsetung. Ang katangi-tanging nagawa ng Partido Komunista ng Tsina ay, lahat ng rebolusyonaryong pagpupunyagi nito sa tunggalian ng uri, produksiyon at siyentipikong pagsubok, napapatunayan nito ang unibersal na katotohanan ng Kaisipang Mao Tsetung para sa lahat ng mga rebolusyonaryo sa buong daigdig.

Tumpak ang ipinahayag ng Kasamang Lin Piao sa kanyang Ulat sa Ika-9 ng Pambansang Konggreso na utang ng Partido Komunista ng Tsina ang mga tagumpay nito sa pantas na pamumuo ng Tagapangulong Mao at ang mga tagumpay na ito ay siyang bumubuo ng mga tagumpay ng Kaisipang Mao Tsetung.

Sa kasalukuyang pagpupunyagi nito para sa muling pagbubuo ng Partido, ang Partido Komunista ng Pilipinas ay may sadyang tungkuling pag-aralan nang maingat kung paano binuhay at binuo ng Tagapangulong Mao ang Partido Komunista ng Tsina.

Nagmula ang Partido Komunista ng Pilipinas ng Tsina sa mga grupong Komunistang may iilang dosenang kasapi noong 1921 upang sila ang maging dakila, maluwalhati at wastong Partidong namumuno sa makapangyarihang Republika ng Mamamayan ng Tsina.

Dapat bakasin ng Partido Komunista ng Pilipinas kung paano, sa bawa’t yugto ng mga rebolusyonaryong digma at pakikibaka, naganap ng Partido Komunista ng Tsina ang pag-agaw ng kapangyarihan at ang pagpapatibay ng diktadura ng proletaryo. Ngayong masiglang isinasagawa ng Partido Komunista ng Pilipinas ang isang kilusang pagwawasto laban sa suhetibismo at oportunismo, lalung-lalo na laban sa Lavaismo at Taruc-ismo na kasama na rin ang pangkating Taruc-Sumulong, higit pang kailangang pag-aralan at tularan ang mga dakilang proletaryong pakikibaka laban sa suhetibismo at oportunismo na isinagawa ng Tagapangulong Mao sa loob ng Partido Komunista ng Tsino.

Ang Partido Komunista ng Tsina ay nananatiling malakas at makapangyarihan sa ideolohiya, sa pulitika at sa organisasyon dahilan sa matatag na pakikibaka ng Tagapangulong Mao laban sa himpilang burges sa loob ng Partido. Ang iba’t ibang kilusang pagwawastong matatag niyang pinamunuan ay humantong sa kanyang paglikha ng Dakilang Proletaryong Rebolusyong Pangkultura na matagumpay na nanggamas sa taksil, natatagong traidor at eskirol na si Liu Shao-chi at ang kanyang mga kontra-rebolusyonaryong rebisyonistang kasamahan.

Ang kasaysayan ng Partido Komunista ng Tsina ay nagpapakita kung paano mapananatiling matatag ang Marxista-Leninista ang isang proletaryong partidong rebolusyonaryo, kung paano ipagpapatuloy ang rebolusyon sa ilalim ng diktadura ng proletaryado, kung paano matagumpay na magagapi ang makabagong rebisyonismo at kung paano buuin at patibayin ang sosyalismo.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Tsina!

Mabuhay ang Tagapangulong Mao!

Ibagsak ang imperyalismong sosyal ng rebisyonistang Sobyet!

Mabuhay ang praternal na pagbubuklod ng Partido Komunista ng Tsina at ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Ipinagdiriwang ng Partido Komunista ng Tsina ang ika-48 anibersaryo