Kataksilan ng rebisyonistang Sobyet sa Indonesia

,

Ang pinakanakasisilay na kontra-rebolusyonaryong krimen sa Timog-Silangang Asya ng mga bagong tsa ng Kremlin ay ang pag-aarmas nito sa mga reaksiyonaryo sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya ng malaking kantidad ng mga sandata at iba pang kagamitang militar upang tulungan silang puksain ng buong bangis ang rebolusyonaryong sandatahang pakikibaka ng mga mamamayan.

Ang taksil na rebisyonistang pangkat Sobyet ay nagbigay na sa mga reaksiyonaryong tropa ng Indonesya ng mga sandatang nagkakahalaga ng 1,200 milyong dolyar Amerikano, na higit na malaki sa ibinigay ng imperyalistang Amerikano. Ibinunyag na 90 bahagdan ng mga sasakyang pangkaragatan ng Indonesya at kalahati ng kanyang mga sasakyang panghimpapawid ay gawa ng Sobyet. Karamihan pa sa mga sasakyang paghimpapawid at kagamitang panlarangan na ginagamit ng reaksiyonaryong Indones sa kanilang kontra-rebolusyonaryong kampanyang “pangungubkob at panunupil” laban sa sandatahang lakas ng bayan sa Kanlurang Kalimantan at iba pang mga lugar ay nanggaling sa mga arsernal ng rebisyonistang Sobyet. Sa mga huling araw ng 1968, ang mga sandatang ginamit sa “pagsasanay ng bagong tipo ng infantry”, na itinatag ng mga reaksiyonaryong awtoridad militar sa mga lalawigang Indones upang puksain ang sandatahang lakas ng bayan, ay ibinigay ng magkasanib na imperyalismong Amerikano at rebisyonistang Sobyet.

Higit pa rito, upang makatiyak na mabisang paggamit ng mga sandatang handog ng Unyon Sobyet, ang taksil na rebisyonistang pangkat Sobyet ay nagpadala sa mga reaksyonaryong Indones ng mga “dalubhasa sa militar upang bigyan sila ng pamamatnubay na tekniko”. Nagsanay din ito ng malaking bilang ng mga kadreng militar na Indones sa Unyong Sobyet nang walang bayad para sa pasistang huntang militar ni Suharto upang gamitin sa pagsupil ng sandatahang lakas ng bayan. Paulit-ulit pa rin itong nagpapadala ng mga tauhang militar sa mga larangan ng mga kapanyang kontra-rebolusyonaryong “pangungubkob at panunupil” na itinatanghal ng pasistang militar na pamahalang Indones laban sa sandatahang lakas ng bayan. Inilagay ng mga tauhang militar na Sobyet ang kanilang kaalaman sa kamay ng mga reaksyonaryong Indones at nagsumikap na pag-ibayuhin ang kanilang kalooban. Ang journal na Hapones Research Military Affairs ay nagbunyag na: “Ang mga pangkat na anti-gerilya ng pamahalaang Suharto ay sinanay ng Unyon Sobyet…May mga opisyal na ipinadala sa mga misyon sa Silangang Java upang bigyang tangkilik ang mga panunupil na operasyon sa mga gerilya”.

Noong Hulyo, sa panahong tinipon ng pasistang pamahalaang militar na Indones ang mga mabangis na pwersa nitong sinandatahan ng Unyong Soyet upang “kubkubin at supilin” ang sandatahang lakas ng bayan ng Silangang Java, ang taksil na rebisyonistang pangkat Sobyet ay lumagda ng pakikipagkasunduan sa pamahalaang ito upang magkaroon ng “pagtitibay” na ipagpaliban ang kabayaran sa mga pakakautang ng sandatahang Sobyet. Sa ganitong paraan, masiglang tinangkilik nito ang kriminal na panunupil ng pamahalaang ito laban sa sandatahang lakas ng bayan.

Kataksilan ng rebisyonistang Sobyet sa Indonesia