2 rip­le, na­sam­sam ng BHB-Mas­ba­te

ISANG RIPLENG M16 at isang M14 ang na­kum­pis­ka ng BHB-Mas­ba­te mu­la sa ini­lun­sad ni­tong am­bus laban sa 2nd IB at CAFGU na nag-oo­pe­ra­syon sa Sit­yo Mang­ga, Ba­ra­ngay Mactan, Ca­wa­yan, Mas­ba­te. Kumbi­na­syon ng mga rip­le at com­mand-de­to­na­ted na mga eksplo­si­bo ang ginamit sa open­­si­bang isinagawa noong Agos­to 3, alas-8:30 ng uma­ga. Na­ka­sam­sam din ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ng mga ma­ga­sin at ba­la, at iba pang ga­mit-mi­li­tar. La­bing-i­sa ang pa­tay at tat­lo ang su­ga­tan sa mga sun­da­lo.

Bu­kid­non. Hin­di ba­ba­ba sa walo ang pa­tay at 25 ang su­ga­tan sa 1st Special Forces Bat­ta­li­on (SFB) re­sul­ta ng li­mang ak­syong mi­li­tar ng BHB-Bu­kid­non mu­la Hul­yo 10-31 sa mga ba­yan ng Bau­ngon at Pa­ngan­tucan. Tat­long sun­da­lo ang na­su­ga­tan, ka­bi­lang si Sgt. Arnel Chico­ sa o­pe­ra­syong ha­ras ng BHB noong Hul­yo 30 sa de­tatsment ng 1st SFB sa Ba­ra­ngay Men­dez, Pa­ngan­tucan.

Sa ba­yan ng Quezon, inatake rin ng BHB-Bu­kid­non ang 12th Scout Ra­nger Com­pany (SRC) sa mag­ka­su­nod na ak­syong mi­li­tar noong Hul­yo 28-29 sa mga sit­yo ng Bi­ni­ka­lan at Domingo, Ba­ra­ngay Lu­min­tao. Pitong sun­da­lo ang pa­tay, ka­bi­lang si Sgt. Al Lun­ta­yao. Anim na iba pa ang sugatan.

Mi­sa­mis Ori­en­tal. Noong Agosto 3, dalawang beses na hina­ras ng BHB ang 58th IB sa Sityo Minhablon, Hindangon, Gingoog City. Pito ang patay at da­la­wa ang sugatan sa AFP.

Davao City. Noong Hul­yo 28, alas-10:25 ng uma­ga, pi­na­sa­bu­gan ng BHB-SMR ang tro­pa ng AFP na idi­nep­loy upang tu­gi­sin ang cus­to­di­al force ng BHB-SMR sa Si­tyo Ka­ma­rag, Ba­ra­ngay Tam­bo­bong, Ba­guio District. Nang­ya­ri ito isang araw ma­ta­pos ang pag­pa­pa­la­ya kay Po­lice Insp. Me­nar­do N. Cui. Hin­di ba­ba­ba sa anim ang kas­wal­ti sa mga sun­da­lo. Si Cui ay pinalaya noong Hulyo 28 sa Sityo Apog-apog, Barangay Salaysay. Namagi­tan sa kanyang paglaya ang Exodus for Justice and Peace at mga lokal na upis­yal ng gubyerno.

Iloi­lo. Noong Hul­yo 29, alas-9 ng uma­ga, hi­na­ras ng BHB-Iloi­lo ang tro­pa ng 61st IB sa Sit­yo Tigmagahan, Ba­ra­ngay Ali­mo­di­as, Miag-ao. Da­la­wa ang su­ga­tan sa mga sun­da­lo. Mag­ka­su­nod ding pinapu­tu­kan ng BHB noong Hul­yo 29-30, ang de­tatsment ng 12th IB-CAFGU sa Ba­ra­ngay Pud­pud, Miag-ao.

Antique. Noong Hul­yo 29, alas-10 ng ga­bi, pinaputukan ng BHB-Antique ang de­tatsment ng 12th IB-CAFGU sa Ba­ra­ngay Maa­lan, Ham­tic.

Agu­san del Sur. Tat­long be­ses na pi­na­sa­bu­gan ng BHB ang mga pwer­sa ng AFP sa pru­bin­sya. Ang una ay nang­ya­ri noong uma­ga ng Hul­yo 6, sa Ba­ra­ngay Mt. Car­mel, Ba­yu­gan; pa­nga­la­wa, noong Hul­yo 15, alas-10 ng uma­ga, sa Ba­ra­ngay San Juan, Ba­yu­gan; at ang ikat­lo, noong ha­pon ng Hul­yo 19 sa hang­ga­nan ng Ba­ra­ngay San Juan, ng pa­re­hong ba­yan at Ba­ra­ngay Bol­ho­on, San Mi­gu­el, Su­ri­gao del Sur. Ka­bi­lang sa mga na­pa­tay ay si­na 1st Lt. Rod Micha­el Aspi­ras at Sgt. Ru­ben Ca­noy ha­bang tat­lo sa mga sun­da­lo ang nasu­ga­tan.

Agusan del Norte. Apat na sun­­­dalo ang patay at dalawang pu­lis ang sugatan sa operasyong haras ng BHB sa Barangay Aklan, Carmen noong Agosto 3.

Ba­ta­ngas. Noong Hul­yo 30, bi­nig­wa­san ng BHB-Ba­ta­ngas ang nag-oo­pe­ra­syong pwer­sa ng 1st IB sa hang­ga­nan ng mga barangay ng Pu­ting-u­way at Ca­lubcob 2, San Juan. Hin­di ba­ba­ba sa tat­long sun­da­lo ang na­sa­wi sa la­ba­nan.

2 rip­le, na­sam­sam ng BHB-Mas­ba­te