Mga grupong progresibo sa Colombia, nagbuklod

,

NAGBUKLOD ANG LIMANG grupong progresibo sa Colombia para itayo ang malawak na demokratiko at anti-imperyalistang prente sa ilalim ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) noong Agosto 10-11.

Ayon kay Prof. Jose Ma. Sison, tagapangulo ng International Coordinating Committee ng ILPS, napapanahon at angkop ang paglulunsad ng asembliya sa ilalim ng tema para sa panlipunang hustisya laluna matapos isuko ng FARC (Fuerza Armada Revolucionario de la Colombia) ang armadong pakikibaka kapalit ng ilang konsesyon sa pulitika mula sa reaksyunaryong estado ng bansa. Walang mangyayari sa pinirmahang kasunduan sa pagitan ng FARC at ng gubyernong Colombian, ani Sison, at hindi matatamo ang panlipunang hustisya hanggang nakapailalim ang bansa sa paghahari ng imperyalismong US at habang lalong tumitindi ang pang-aapi at pagsasamantala ng mga naghaharing uri ng Colombia sa mamamayan. Pumasok sa pinal na kasunduan para sa pagbaba ng armas ang FARC noong 2016, kapalit ng tatlong pwesto sa parlamento at amnestiya para sa mga mandirigma nito.

Ayon pa kay Prof. Sison, ang mga progresibong grupong nagbuklod ang nasa pusisyon para suriin ang kasaysayan at ilahad ang kasalukuyang kalagayan ng mamamayan ng Colombia. Panahon ngayon ng maiigting na kumpetisyong pang-ekonomya at ribalan sa pulitika sa hanay ng mga imperyalistang poder at tumitindi ang kanilang pang-aapi at pagsasamantala sa mga mamamayan ng mundo, ani Sison. Dahil sa kanilang makitid na mga makasariling interes, kanila rin mismong tinutulak ang proletaryo at mamamayan na umalsa at palayain ang sarili.

Partikular sa Latin Amerika, kung saan nasasakop ang Colombia, ginagamit ng US ang mga alyado at mga tauhan nito sa larangan ng pulitika at ekonomya para supilin at gapiin ang mga anti-imperyalista, demokratiko at rebolusyonaryong pwersa at mamamayan. Kasabay nito, pinipigilan din ng US ang pagpasok ng kapital ng China sa isang rehiyong napakalapit at malaon nang itinuturing na likuran. Gayunpaman, malakas ang paglaban ng mga bansa rito, katulad ng sa Cuba at Venezuela, laban sa pakikialam at interbensyon ng US. Asahang titindi pa ang mga pagsisikap na ipataw ang paghahari nito sa Latin America, ayon pa kay Sison.

Sa gayon, dapat handa rin ang mga progresibong grupo na palawakin ang paigtingin ang iba’t ibang porma ng paglaban sa pagitan ng US at mamamayan ng Latin America. “Sa susunod na lima hanggang 10 taon, magiging saksi tayo ng walang kapares na pagputok ng mga bula sa ekonomya at pulitika ng pandaigdigang sistemang katpitalista at ang walang kapares na pagtaas sa antas ng paglaban ng mamamayan,” dagdag pa ni Sison.
Binubuo ang ILPS-Colombia ng La Corporacion para Investigacion y la Educacion Popular, El Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo , El Movimiento por la Constituyente Popular, el Colectivo Nacional Sindical Clasista “Guillermo Marín” at Organizacion de Mujeres del Pueblo de Colombia.

Bahagi ngayon ang ILPS-Colombia sa 250 kasaping organisasyon sa 40 bansa sa limang kontinente na magpapatuloy sa pagpapalakas ng pagkakaisa, pagtutulungan at koordinasyon sa mga anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka sa buong mundo sa pamamagitan ng lumaking pagkilos sa may 17 isyung multisektoral.

Mga grupong progresibo sa Colombia, nagbuklod