Kri­mi­na­li­dad ng mga pu­lis la­ban sa ka­ba­bai­han, pa­la­la nang pa­la­la

,

SA ILALIM NG re­hi­meng Du­ter­te, pa­la­la nang pa­la­la ang mga kri­men ng mga pu­lis la­ban sa ma­ma­ma­yan, par­ti­ku­lar sa ka­ba­bai­han. La­long lu­ma­kas ang loob ng mga ito na mag­sa­man­ta­la at mang-a­pi du­lot ng lan­tad na pag­ka­mu­hi ni Rod­ri­go Du­ter­te sa sektor.

Sa isang pag-aa­ral ng Cen­ter for Wo­men’s Resources (CWR) noong Oktub­re, umaa­bot na sa 56 mga pu­lis ang sang­kot sa 33 ka­so ng pag­sa­sa­man­ta­la sa ka­ba­bai­han at bata mu­la nang mau­po si Du­ter­te. Ka­la­ha­ti ni­to ay mga ka­so ng pang­ga­ga­ha­sa, ha­bang 13 ay mga kri­meng isi­na­ga­wa sa kum­pas ng “ge­ra kontra-dro­ga.” Pi­na­ka­hu­li ri­to ang na­lan­tad na pang­ga­ga­ha­sa ng isang pu­lis sa 15-an­yos na anak ng mga pi­nag­sus­pet­sa­hang gu­ma­ga­mit ng dro­ga. Isang 11-an­yos na ba­tang ba­bae rin ang hi­na­lay ng apat na pu­lis ha­bang nag­­lu­lun­sad ng kontra-drogang ope­ra­syo­n. Wa­­lang pa­kun­da­ngang nang-aa­bu­so ang mga pu­lis, ayon pa sa CWR, da­hil ti­yak si­lang hin­di si­la ma­pa­pa­ru­sahan. Ka­tu­na­yan, sa mga ka­song ito, i­sa pa la­mang ang inak­syu­nan ng es­ta­do. Ma­yor­ya sa mga rek­la­mo ay ibi­na­su­ra o hin­di na si­nun­dan ng ng pag­sa­sam­pa ng ka­so.

Di­rek­tang res­pon­sab­le si Du­terte sa mga kri­meng ito. Ha­rap-ha­ra­pang ine­eng­gan­yo niya ang mga pu­lis, ga­yun­din ang mga sun­da­lo, hin­di la­mang pa­ra la­pas­ta­nga­nin ang ka­ra­pa­tan ng ma­ma­ma­yan, kun­di pa­ta­yin sila. Ma­kai­lang be­ses ni­yang ipa­na­wa­gan ang pag­pa­tay sa mga inaa­ku­sa­hang gu­ma­ga­mit at nag­tu­tu­lak ng dro­ga at mag­ta­nim ng ebi­den­sya la­ban sa ka­ni­la. Ibi­nibi­gay ni Du­ter­te ang kan­yang pro­tek­syon sa mga pulis at sundalo, ka­bi­lang ang mga mang­ga­ga­ha­sa at ma­ma­ma­tay ng mga ba­ta. Hin­di ii­lang pag­ka­ka­ta­ong gi­na­gan­tim­pa­la­an pa ni­ya ang mga ito ng pe­ra at po­si­syo­n.

Kri­mi­na­li­dad ng mga pu­lis la­ban sa ka­ba­bai­han, pa­la­la nang pa­la­la