Pag­pa­pan­day ng Par­ti­do sa Per­yo

,

Ang artikulong ito ay ambag ng mga myembro ng Partido sa rehiyon ng NCR sa serye ng Ang Bayan (AB) tungkol sa mga tampok na karanasan sa pagbubuo ng mga sangay ng Partido sa iba’t ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain. Nananawagan ang patnugutan ng AB sa iba pang komite ng Partido na mag-ambag sa seryeng ito sa pamamagitan ng pagsumite ng inyong tampok na mga kwento.

Labindalawang taon na si Gem sa Peryo, isang kilalang pagawaan ng pagkain sa Metro Manila, nang tanggalin siya sa trabaho kasama ng iba pang mga manggagawa dahil sa paggigiit nila ng makatarungang sahod at regularisasyon.

Mayroong higit 500 manggagawa sa pabrikang pinapasukan nina Gem. Karamihan sa kanila ay kontraktwal na mga manggagawa at tumatanggap ng mas mababa pa sa minimum na sahod. Hindi rin sila binibigyan ng anumang benepisyo—walang 13th month pay, walang holiday pay, walang service incentive leave pay, walang PhilHealth, PAG-IBIG at SSS. Maging ang pagkakaroon ng oras para makakain sa pagitan ng 12-14 oras na trabaho nila ay wala.

Bukod pa sa sahod at benepisyong hindi nila natatamo, mapanganib din ang kanilang kalagayan sa paggawa. Tulad ng ibang pabrikang nagtitipid, wala silang kagamitang pangkaligtasan, araw-araw pa silang nakalalanghap ng nakalalasong kemikal na ginagamit para malikha ang kanilang produkto. Kapag may naaaksidente o nagkakasakit ay itinatago ito ng maneydsment at hindi man lang pinagagamot ang mga manggagawa.

Ang kanilang kalagayan ay para bang pinakatatagu-tagong lihim ng maneydsment. Ngunit kalaunan ay nalantad din ang maling pamamalakad ng may-ari at mga tagapamahala ng pabrika. Nang gumawa sila ng hakbang para ilantad ang kanilang kalagayan, isinuspinde sila ng maneydsment at pinaratangang sinasabotahe ang operasyon ng pabrika.

Bagamat may unyon sa kanilang pagawaan, kimi ito sa di-makataong pagtrato ng kumpanya sa kanyang manggagawa. Higit pa, kasabwat at ibinebenta ng mga tumatayong lider-unyon ang kanilang mga laban. Tumindi pa ang pananamantala ng kumpanya. Sa kalagitnaan ng taon, maraming manggagawa ang iligal na tinanggal. Natulak ang mga manggagawa na pagkaisahin ang kanilang hanay at ilunsad ang protesta. Kalaunan, itinayo nila ang lihim na rebolusyonaryong organisasyon para higit pang palakasin ang kanilang paglaban.

Daluyong ng paglaban

Sa pagsisimula ng kanilang mga laban, may ilan nang manggagawang namulat at naabot ng rebolusyunaryong mga pwersa. Matama nilang pinag-aralan ang kanilang kalagayan laban sa kita ng kapitalista. Mula rito, namulat sila sa mataas na tantos ng pagsasamantala ng kanilang pinagsisilbihang kapitalista.

Higit na naging makatarungan ang kanilang laban para sa dagdag na sahod at regularisasyon. Alinsunod sa kanilang mga pag-aaral, umaabot sa 40% ng buwanang sahod ang agwat sa pagitan ng mga regular at kontraktwal na manggagawa. Dagdag na kita sa kapitalista ang 60% na dapat napupunta sa mga kontraktwal. Ramdam na ramdam ng mga manggagawa ang kakapusang ito laluna sa harap ng nagtataasang presyo ng bilihin at singil sa serbisyo.

Madaling maihambing ng mga manggagawa ang laki ng kita ng pabrika sa kakayanan nitong magbayad ng mga personaheng may pinakamahal na bayad sa patalastas at endorsement. “Buti pa sa mga artista at mga sikat na tao, nakakapagbayad sila, pero sa mga manggagawang lumilikha ng produkto nila, napakadamot ng maneydsment,” ani Gem.

Sa proseso ng kanilang pakikibaka, hinarap ng mga manggagawa ang mga ligal na proseso upang ikampanya ang pagpapabuti ng kalagayan sa paggawa. Malinaw sa mga sangay ng Partido sa pamamagitan ng kanyang mga pulong na ang ligal na aspeto ng pakikibaka ay komplimentaryo lamang sa pakikibaka sa lansangan kaya mas pinasigla nila ang iba’t ibang porma ng protesta.

Bitbit ang mga aral mula sa rebolusyunaryong kilusang paggawa, inilaban nila ang kanilang mga karapatan at mulat na ginamit ang lahat ng pagkakataon hindi lamang para makaganansya sa trabaho at makamit ang kanilang mga panawagan, kundi upang agresibong makapagpalawak.

Susi ang pagsasagawa nila ng piket. Mula sa iilang kasapi, lumaki ng higit 350% ang kanilang kasapian sa panahon ng kanilang paglaban.

Sa panahon ng kanilang kampanya, nakaranas ng pandarahas, intimidasyon, sarbeylans, at pagbabanta ang mga manggagawa mula sa maneydsment at kapulisan. Ilang beses ding nagbanta ng marahas na pagbuwag ang mga gwardya. Ito ang higit na nagpanday ng kanilang paninindigan sa pulitika. Batid nilang kasabay ng pagkikipaglaban nila sa kapitalista, nilalabanan din nila ang mga batas at patakaran ng reaksyunaryong estado.

Pagkamulat sa rebolusyonaryong paglaban

Para kay Gem, maliit na sakripisyo lamang ang pagkakatanggal niya sa trabaho para sa mas malaking tagumpay na gustong makamit ng mga manggagawa at mamamayan. Mula noong araw na siya at iba pa niyang kasama ay iligal na tinanggal, itinuon na niya ang kanyang buong panahon sa pagmumulat at pagpapaliwanag hinggil sa rebolusyon.

Hindi nag-iisa si Gem. Sa katunayan, 30% ng mga manggagawa ng Peryo ay buong-panahon nang kumikilos ngayon.

Naitayo ang samahan ng mga manggagawa noong unang kwarto ng 2018 bilang resulta ng gawaing ekspansyon ng seksyon ng mga manggagawa sa kalapit na pabrika. Kasabay ng malawak na panawagan para sa regularisasyon, mabilis na nakapagpalawak at nakapagkasa ng mga kampanya ang mga manggagawa. Sa panahong ito nagkaroon na ng panimulang rekrutment sa Partido.
Bagamat bago pa lamang ang sangay ng Partido sa pagawaan, aktibo ang mga unang kasapi na magrekomenda ng mga bagong kasapi. Sila ang nagtitipon ng mga target para i-rekrut at nagtitiyak na mapatapos ng mga pag-aaral.

Higit na nakita ng mga manggagawa ang kawastuhan ng kanilang pakikibaka dahil sa muling pag-abante ng kilusang kampuhan sa direksyon ng panrehiyong organo ng Partido. Nakikilala at nakakasalamuha nila ang iba pang mga manggagagawa sa ibang unyon na may katulad na kalagayan nila.

Tangan ang mga aral ng pagwawasto at personal na karanasan sa hirap na dinaranas ng mga manggagawa, mabilis nilang pinatapos ang mga kapwa manggagawa ng batayang kurso at iba pang susing aralin. Para sa kanila, nagsisilbing liwanag ang mga aral na nagmulat sa kanila sa katotohanan.

Dahil malapit lamang sa kanilang mga tahanan, ilang ulit ding aktibong lumahok ang mga bagong-panday na rebolusyunaryong manggagawa sa laban ng iba pang kasapi ng kanilang sektor sa mga kalapit na pabrika. Sumasali rin sila sa mga demonstrasyon sa sentrong lungsod.

Mula sa pagkakabuo ng sangay ng Partido sa pagawaang ito, nakapagpalawak na sila sa iba pang kalapit na pagawaan. Isa na ito sa mga pangunahing tungkulin ngayon ni Gem.

“Natutuwa ako at positibo talaga ang pagpapakilala sa akin sa Partido. Nanghinayang ako sa lumipas na mga taon na hindi ko kaagad nakilala ang organisasyon, pero naniniwala ako na kailangang magrebolusyon ng mga manggagawa para mapamunuan ang pagsusulong ng lipunang para sa mga inaapi,” banggit ni Gem.

Sa kasalukuyan, masinsin nang pinaplano ng mga manggagawa kung paano pa mapabibilis at gagawing mas episyente ang pagpapataas sa kanilang pag-unawa sa ideolohiya, dahil batid nilang ang pag-aaral sa teorya ay susi at katambal ng malakas at matagumpay na praktika.

Malinaw sa mga manggagawa ang pangangailangan para lubos na humigpit ang kanilang paggagap sa tamang pagsusuri sa lahat ng aspeto ng lipunan. Sa katunayan, halos araw-araw silang nagtatalakayan hinggil sa pambubusabos ng estado sa mga manggagawa at parati silang naghahanap ng paraan kung paano maisasabuhay ang kanilang mga natututunan.

Pag­pa­pan­day ng Par­ti­do sa Per­yo