Botad

,

Ti Botad ket ti opisyal a pablaak ti rebolusyonaryo a tignayan ti Kalinga a pakadamagan ti umili ti pudno a mapaspasamak iti probinsya, rehiyon ken iti nasyunal. Rumuar daytoy tunggal tallo a bulan iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas.

Download PDF:

 July-September 2018

October-December 2018

Botad