Kapitalistang midya na kontra manggagawa

,

Lantad ang pamamayani ng ka­pi­ta­lis­tang in­te­res ng malalaking kumpanya sa midya sa pagtrato ng mga ito sa kanilang mga empleyado at sa pagbabalita tungkol sa mga la­ban ng mga mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no.

Matingkad na ha­lim­ba­wa ni­to ang su­nud-su­nod na mga pro­tes­ta ng mga mang­ga­ga­wa ng PLDT nang tang­ga­lin ng maneydsment nito ang 8,000 kontraktwal na mang­ga­ga­wa noong Hulyo. Ito ay sa ka­bi­la nang kau­tu­san ng DOLE at ng Kor­te Sup­re­ma na ire­gu­la­ri­sa ang naturang mga emple­ya­do. Ito ang pi­na­ka­ma­la­king tang­ga­lan nga­yong taon.

Sa kabila ng mga protesta at pagtampok na kam­pan­ya ng mga emple­ya­do at kanilang mga ta­ga­su­por­ta sa social me­dia, ka­pan­sin-pan­sin na hin­di ito ibinalita ng TV5 na kontro­lado ng gru­pong Pa­ngi­li­nan-Sa­lim. Pa­hap­yaw din lamang itong ibi­na­li­ta ng ABS-CBN at GMA 7, kung saan la­ga­nap din ang ang kontrak­twa­li­sa­syo­n.

Ba­ga­mat ti­na­la­kay sa ilang dyar­yo at internet ang tang­ga­lan at ang #SavePLDTContractu­als, wa­la o ma­lab­naw ang pag­ta­la­kay sa sis­te­ma­ti­kong pag­pa­pa­tu­pad ng kon­trak­twa­li­sa­syon ng ma­la­la­king kum­­panya, kabilang sa midya, upang baratin ang mga mang­ga­ga­wa at ipagkait sa kanila ang kanilang mga karapatan. Hindi naisakonteksto ang ka­la­ga­yan ng mga mang­ga­ga­wa ng PLDT sa balangkas ng laganap na kontrak­twalisasyon ng pag­ga­wa at ka­wa­lan ng seguridad sa trabaho. Hindi rin ibinabalita sa mga ito ang pagmamaniobra ng malalaking kum- ­­­panya para takasan ang kani­lang ligal na mga obligasyon gamit ang mga reak­syunaryong batas.

Ka­sa­bay ng is­yu ng PLDT ang pag­pu­tok ng iba pang la­ban ng mga mang­ga­ga­wa tu­lad ng Jol­li­bee, Nut­ria­sia at Middleby na pahapyaw lamang na ibinalita.

Sa kaso ng marahas na pambubuwag sa nagpuprotestang mga manggagawa ng NutriAsia noong Hulyo 31, ginamit pa ng ABS-CBN ang bidyo na kuha ng isang independyenteng grupo para siraan ang mga manggagawa. Napilitan lamang itong ibalita ang totoo matapos mag­labas ng dagdag na mga bidyo ang mga alternatibong grupo na nagpatunay na inatake ng mga pulis ang mga nagpuprotesta nang walang “panunulsol” mula sa mga raliyista. Paulit-ulit na binalewala ng mlalaking midya ang mga pahayag ng mga manggagawa at kanilang mga tagasuporta kaug­­nay ng pambubuwag at kanilang protesta.

Sa kaso pa rin ng NutriAsia, hindi lamang mga kumpanya ng tele­bisyon, kundi pati ang mga “walang kinatatakutan” na mga pahayagan, ang nagpalaganap ng kasi­nu­ngalingan kaugnay ng isang “welgista” na diumano’y may dalang baril sa piketlayn. Malao’y inamin ng naturang “welgista” na ginamit lamang siya ng mga pulis.

Kapitalistang midya na kontra manggagawa