Kaswalti ng AFP, umabot sa 39

,

Umabot sa 23 ang napatay at 16 ang nasugatan sa hanay ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa inilunsad na mga aksyong militar ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Bukidnon, Iloilo, Northern Samar at Camarines Sur nitong Nobyembre.

Bukidnon. Sampu ang nasugatan at 13 ang napatay sa limang armadong aksyon ng BHB-Bukidnon mula Nobyembre 10 hanggang 16.

Tinambangan ng isang yunit ng BHB-Bukidnon ang mga tropa ng 65th IB sa hangganan ng prubinsya at Pinilayan, Tagoloan 2, Lanao del Sur noong Nobyembre 16. Dalawa ang napatay sa mga yunit ng kaaway. Ang naturang tropa ay reimporsment sa kasamahan nilang nag-ooperasyon na sa lugar.

Bago nito, dalawang ulit na pinaputukan ng mga Pulang man­dirigma ang mga pasistang sundalo sa nasabing baryo noong Nobyembre 12 kung saan tatlo ang napatay at apat ang nasugatan. Ang mga aksyong ito ay karugtong ng maagap na depensang isinagawa ng BHB laban sa reyd ng naturang yunit ng AFP sa pwesto ng mga kasama noong Nobyembre 11. Tatlong sundalo ang napatay at apat ang nasugatan sa naturang reyd. Isang Pulang mandirigma ang namartir.

Samantala, inatake ng isa pang yunit ng BHB-Bukidnon ang nag-ooperasyong tropa ng 8th IB sa Barangay Bulonay, Impasug-ong noong Nobyembre 10, alas 4:00 ng hapon. Mag-iisang linggo nang nag-operasyon ang mga tropa ng 8th IB sa lugar. Inirereklamo ng mga residente ang perwisyong hatid nito sa kanilang kabuhayan at pamumuhay.

Pa­nay. Inatake ng BHB-South­ern Pa­nay (Na­po­le­on Tu­mag­tang Com­mand) ang isang patrol base ng 61st IB at 33rd Divi­si­on Reco­na­is­sance Com­pany sa Ba­ra­ngay Igca­bu­gao, Igba­ras, Iloi­lo noong Nob­yembre 12.

Ba­tay sa pa­ni­mu­lang ulat, apat na sundalo ang napatay. Para pagtakpan ang kanilang pagkatalo, ipinalaganap ng mga sundalo na hindi ang kanilang base ang tinamaan kundi isa lamang sasakyan. Nang-aresto rin sila ng mga magsasaka na anila’y mga tagasuporta ng BHB. Dahil walang batayan, napilitan silang pakawalan ang mga magsasaka matapos ang isang araw.

Nag­si­sil­bing pro­tek­tor ng kum­pan­yang Cen­tury Peak ang tactical pat­rol ba­se na ito mu­la pa 2015. Nagsilbing gwardya ng mi­ni-hydro plant sa lu­gar ang mga sundalo. Tinututulan din ng mga residente ng Igca­bu­gao, Pas­si at kalapit na bar­yo ang balak ng kumpanya na magmina. Sa kaugnay na balita, pinara­ngalan ng BHB-Southern Panay si Ca­si­mi­ro Ta­la­man (Ka Boy) na nasawi sa nabanggit na labanan sa Igcabugao. Siya ay residente ng Barangay Buloc, Tubungan, Iloilo.

Northern Sa­mar. Li­mang sun­da­lo ang na­pa­tay ha­bang ma­ra­mi ang na­su­ga­tan sa pagharas ng BHB-Northern Sa­mar (Ro­dan­te Urtal Com­mand) laban sa nag-oo­pe­ra­syong tropa ng 43rd IB noong Nob­yembre 6 sa Ba­ra­ngay Cag-a­me­sa­rog, Lo­pe de Ve­ga.

Bi­lang gan­ti, si­nu­yod ang er­ya ng ma­hi­git 100 pa­sis­tang sun­da­lo at nag­pa­­ka­lat ng ma­ling im­por­ma­syon upang ma­lii­tin ang ta­gum­pay ng BHB.

Ca­ma­ri­nes Sur. Bi­na­ti ng BHB-Bicol (Romulo Jal­lo­res Re­gio­nal Ope­ra­ti­ons Com­mand) ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ng Ca­ma­ri­nes Sur (Nor­ben Gru­ta Com­mand) sa ma­ta­gum­pay na am­bus sa Sit­yo Pa­tag, Ba­ra­ngay Mam­bu­lo Nuevo, Lib­ma­nan noong Nob­yembre 17, alas-4:30 ng ha­pon.

Anim na pulis na bahagi ng Task Force Bicolandia ang na­su­ga­tan sa pananambang. Binuo ang naturang task force pa­ra ga­pi­in ang ar­ma­dong re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san sa re­hi­yon.

Kaswalti ng AFP, umabot sa 39