18, iligal na inaresto sa Talaingod

,

Dinakip at sinampahan ng gawa-gawang kasong kidnapping at human trafficking sa Tagum City noong Nobyembre 29 ang 18 mga lider-masa at aktibista sa pangunguna ni dating Bayan Muna Rep. Satur Ocampo at ACT Teachers Party Rep. France Castro. Isang araw bago nito, hinarang, ininteroga at arbitraryong idinetine ng mga elemento ng pulis, 56th IB at ng Municipal Social Work and Development Office sina Ocampo, Castro at 77 iba pang delegado ng National Humanitarian Mission (NHM) at mga bakwit na kanilang sinaklolohan sa Talaingod, Davao del Norte.

Noong Nob­yembre 28, naiu­lat na sa­pi­li­tang ki­nan­da­do ng mga ele­men­to ng pa­ra­mi­li­tar na Ala­ma­ra ang kam­pus ng Sa­lug­po­ngan Ta’ Ta­nu Igka­nu­gon Com­mu­nity Lear­ning Cen­ter, Inc. (STTICLCI) sa Sit­yo Dul­yan, Ba­ra­ngay Pal­ma Gil. Pi­nag­ban­ta­an din ng Ala­ma­ra at 56th IB ang mga re­si­den­te at nag­pa­tu­pad ng blo­ke­yo sa pag­ka­in. Da­hil sa pa­tu­loy na pang­gi­gi­pit ng mi­li­tar, na­tu­lak ki­na­ga­bi­han na mag­bak­wit ang mga re­si­den­te, es­tud­yan­te at gu­ro. Nang hin­di na­ka­pag­ha­pu­nan, nag­la­kad si­la nang ma­hi­git tat­long oras pa­la­yo sa ko­mu­ni­dad pa­ra sa­lu­bu­ngin ang mga de­le­ga­do ng NHM.

Naiu­lat ng mga de­le­ga­do na da­la­wang be­ses na hi­na­rang ng 56th IB ang ka­ni­lang kom­boy—sa Sit­yo Igang da­kong alas-8 ng ga­bi pa­ra diu­ma­no pa­pir­ma­hin si­la sa isang “at­ten­dance she­et;” at sa Sit­yo Upaw da­kong alas-9:20 kung saan si­la bi­na­to, da­la­wang be­ses na pi­na­pu­tu­kan ng ba­ril at bi­nu­tas ang mga gu­long ng sa­sak­yan ga­mit ang pa­ko.

Ma­ta­pos ni­to, da­kong alas-9:30, di­na­la at si­ni­mu­lang ide­ti­ne ang 79 de­le­ga­do at bak­wit sa Ta­lai­ngod Po­lice Sta­ti­on. Ka­bi­lang sa mga idi­ne­ti­ne ang 29 es­tud­yan­te at 12 gu­ro ng STTICLCI.

Sa kaug­nay na ba­li­ta, nagpro­tes­ta ang iba’t ibang prog­re­si­bong gru­po sa ha­rap ng Camp Cra­me noong Di­sye­mbre 3 at sa Boy Scout Circle, Quezon City noong Nob­yembre 30 pa­ra kon­de­na­hin ang ili­gal na pag-a­res­to sa Ta­lai­ngod 18 at ipa­na­wa­gan na agad si­lang pa­la­ya­in.

Pan­sa­man­ta­lang pi­na­la­ya ng Ta­gum Re­gio­nal Tri­al Court ang 18 noong Di­sye­mbre 1 ma­ta­pos mag­ba­yad nang pyan­sang P1.44 mil­yon (P80,000 ka­da isa).

Samantala, tuluy-tuloy ang pandarahas ng pasistang tropa sa mga progresibo, kanilang mga pamilya at tagasuporta.

Noong Nobyembre 23, pi­nag­ba­ba­ril ng wa­long di na­ki­la­lang la­la­ki ang mga ka­sa­pi ng Nag­ka­hiu­sang Mag-uu­ma sa Agu­san del Sur (NAMASUR) na si­na Da­tu Wal­ter España, ta­ga­pa­ngu­lo ni­to, Rom­mel Ro­mon at isa pa ni­lang ka­sa­ma­han sa Sit­yo Can­ta­gan, Ba­ra­ngay Lucac, San Francisco noong Nob­yembre 23. Nag­ta­mo ng tat­long ta­ma ng ba­la si Ro­mon na agad ni­yang iki­na­ma­tay. Agad na isi­nu­god sa os­pi­tal si España at ka­sa­lu­ku­yan pang na­sa kri­ti­kal na ka­la­ga­yan da­hil sa mga ta­ma ng ba­la sa dib­dib, ti­yan, paa at bay­wang. Sa­man­ta­la, na­ka­lig­tas ang isa ni­lang ka­sa­ma­han. Ang NAMA­SUR ay ak­ti­bong tu­mu­tu­tol sa pag­pa­pa­la­wak ng mga plan­ta­syong oil palm ng Davao San Francisco Agricul­tu­ral Ven­tu­res Inc. Ba­go ni­to, una nang gi­ni­pit at na­ka­tang­gap ng ban­ta sa bu­hay si España.

Noong Nob­yembre 27, bi­na­ril ng da­la­wang pi­nag­hi­hi­na­la­ang ahen­te ng 29th IB si Li­nus Cu­bol, da­ting ta­ga­pa­ngu­lo ng Ki­lu­sang Ma­yo Uno-Ca­ra­ga at re­hi­yu­nal na koor­di­na­dor ng Anak­pa­wis, sa ha­rap ng kan­yang tin­da­han sa San­tia­go, Agu­san del Nor­te. Nag­ta­mo ng li­mang ta­ma ng ba­la ang bik­ti­ma na agad ni­yang iki­na­ma­tay. Ba­go ang in­si­den­te, wa­lang puk­nat ang pang­gi­gi­pit at pag­ba­ban­ta ng 29th IB kay Cu­bol. Ilang be­ses din si­yang inin­te­ro­ga da­hil la­mang sa pag­la­hok sa mga ak­ti­bi­dad ng mga prog­re­si­bong gru­po.

Maaa­la­lang noong Nob­yembre 27 upi­syal na ipi­na­ha­yag ni Rod­ri­go Du­ter­te ang pag­pa­ka­wa­la ng isang “de­ath squad” la­ban diumano sa mga kasapi at gustong sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.

Samantala, apat na guro ang dinukot at iligal na idinetine ng 51st at 81st IB sa Lanao del Sur. Na­tuk­la­san noong Nob­yembre 27 na na­sa kus­to­di­ya ng mi­li­tar ang apat na gu­rong bo­lun­tir ng Ru­ral Mis­sio­na­ri­es of the Phi­lip­pi­nes-Northern Min­da­nao na di­nu­kot ng mga tro­pa ng nasabing mga yunit noong uma­ga ng Nob­yembre 12 ha­bang nag­tu­tu­ro sa paa­ra­lan ng Sit­yo Ba­ba­la­yan, Ba­ra­ngay Du­ro­ngan, Ta­go­lo­an 2, La­nao del Sur. Ki­ni­la­la ang mga bik­ti­ma na si­na Te­ma Na­ma­ti­dong, 28, Ju­li­us Tor­re­go­sa, 30, Ari­el Bar­lua­do, 22, at Giovan­ni So­lo­mon, 20.

Ki­numpri­ma ni Cpl. Rico Orda­neza ng 103rd IBde na ka­sa­lu­ku­yang na­ka­de­ti­ne at ini­im­bes­ti­ga­han ang mga gu­ro da­hil na­ma­ta­an uma­no silang ka­sa­ma si Sul­tan Jam­la, na may man­dam­yen­to de ares­to pa­ra sa iba’t ibang ka­song kri­mi­nal. Ba­go ni­to, nag­pa­ka­lat ang mga sun­da­lo ng pe­keng ba­li­ta na di­na­la ang bik­ti­ma sa Ma­ra­wi City pa­ra li­tu­hin ang mga nag­ha­ha­nap sa ka­ni­la.

Kasabay nito, limang estud­yante ng Min­da­nao Interfaith Services Foun­da­ti­on Inc. (MISFI) ang ti­nortyur ng mga tro­pa ng 19th IB noong Nob­yembre 18 sa Mag­pet, North Co­ta­ba­to. Inin­te­ro­ga ng mga sun­da­lo ang mga es­tud­yan­te tung­kol sa lo­ka­syon ng mga myembro ng MISFI, at nang bi­gong ma­ka­sa­got ay bi­nug­bog, pi­lit na pi­na­lu­hod sa lu­pa at pi­nag­ban­ta­ang pa­pa­ta­yin.

Ka­hit ang mga ka­mag-a­nak ng mga prog­re­si­bo ay di lig­tas sa pa­sis­mo. Noong Nob­yembre 24, ti­nortyur ng si­yam na myembro ng 65th IB na na­ka­ba­se sa Opol, Mi­sa­mis Ori­en­tal ang buong mag-a­nak ni Jo­seph Pa­bo­ra­da. Si Pa­bo­ra­da ay ta­ga­pa­ngu­lo ng Pa­nga­la­sag, isang lo­kal na or­ga­ni­sa­syong Lu­mad at ka­sa­pi ng Ka­lum­bay Re­gio­nal Lu­mad Orga­niza­ti­on, mga or­ga­ni­sa­syong ak­ti­bong nag­ta­tang­gol sa lu­pang ni­nu­no.

Da­kong alas-9 ng ga­bi nang sa­pi­li­tang pa­su­kin ng mga sun­da­lo ang ba­hay ni Pa­bo­ra­da at bug­bu­gin si­ya at ang kan­yang asa­wa at tat­long anak. Da­la­wang be­ses ring nag­pa­pu­tok ng ba­ril ang isang sun­da­lo at pi­nag­ban­ta­an si Pa­bo­ra­da na pa­pa­ta­yin pati ang isa sa kan­yang mga anak.

Sa Com­pos­te­la Val­ley, da­la­wang be­ses na si­na­la­kay ng di ­ki­la­lang mga la­la­ki ang mag-a­nak ni Paul John Dizon, ta­ga­pa­ngu­lo ng Nag­ka­hiu­sang Ma­mu­muo sa Su­ya­pa Farms (NAMASUFA) noong Nob­yembre 30. Na­pi­gi­lan ni­la ang unang ata­ke da­kong alas-12 ng ha­ting­ga­bi kung saan ti­nang­kang si­la­ban ang ka­ni­lang ba­hay. Bu­ma­lik ang mga la­la­ki da­kong alas-1:30 ng umaga at pinaulanan ng bala ang ba­hay. Ka­sa­lu­ku­yang na­ka­kam­po ang mga ka­sa­pi ng NAMASUFA sa May­ni­la pa­ra la­ba­nan ang kontraktwa­li­sa­syon at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao. (Ba­sa­hin ang kaug­nay na ar­ti­ku­lo sa pa­hi­na 8.)

18, iligal na inaresto sa Talaingod