Ika-155 Araw ni Bo­nifacio, ipi­nag­di­wang

,

Sa pa­ngu­ngu­na ng Ki­lu­sang Ma­yo Uno ipi­nag­di­wang ng mga pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong gru­po ang ika-155 Araw ni Andres Bo­nifacio noong Nob­yembre 30. Nagpro­tes­ta ang mga prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon at sek­tor sa paa­nan ng tu­lay ng Men­dio­la sa May­ni­la pa­ra kun­de­na­hin ang ta­ha­sang pa­nga­nga­yu­pa­pa ng re­hi­meng Du­ter­te sa US at Chi­na. Ipi­na­na­wa­gan din ni­la ang kag­yat na pag­wa­wa­kas sa pa­nu­nu­pil sa de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao.

Ma­ta­pos ni­to, tu­mu­lak ang mga ra­li­yis­ta sa Emba­ha­da ng US pa­ra tu­tu­lan ang pa­tu­loy na pang­hi­hi­ma­sok ng im­per­ya­lis­ta sa ban­sa. Nag­ta­pos ang prog­ra­ma sa pag­su­su­nog ng isang effigy na may muk­ha ni Du­ter­te na ki­nu­ku­ba­ba­wan ni US Pre­si­dent Trump at Chi­ne­se Pre­si­dent Xi Jin­ping.

Kaug­nay ni­to, nagpro­tes­ta ang mga prog­re­si­bong gru­po mu­la sa Sout­hern Ta­ga­log sa pa­ngu­ngu­na ng Pa­man­tik-KMU sa Cros­sing, Ca­lam­ba, La­gu­na sa ga­nap na alas-4 ng ha­pon.

Ka­sa­bay na ipi­nag­di­wang ng mga ba­la­ngay ng Anak­ba­yan ang Araw ni Bo­nifacio at ang ka­ni­lang ika-20 ani­ber­sar­yo. Sa pa­ngu­ngu­na ng pam­ban­sang upi­si­na ng Anak­ba­yan, isi­na­ga­wa ang du­lang “Ang Nara­ti­bo ng Ba­yan ay Na­ra­ti­bo ng Dig­ma” sa UP Film Insti­tu­te, UP Di­li­man at Polytechnic Univer­sity of the Phi­lip­pi­nes. Ini­lun­sad din ng mga ba­la­ngay ng Anak­ba­yan sa Bicol, Cavi­te at Cordillera ang mga pag­ti­ti­pon at pag­ki­los.

Sa­man­ta­la, nag­sa­ga­wa ng raling ig­lap ang li­him na or­ga­ni­sa­syong Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan (KM)-Lucil­le Gypsy Za­ba­la Bri­ga­de sa ha­ra­pan ng Far Eas­tern Univer­sity sa Maynila noong Nob­yembre 29.

Isi­na­ga­wa ang pro­tes­ta bi­lang pag­da­ki­la sa ika-54 na taong ani­ber­sar­yo ng KM at mga ka­ba­ta­ang nag-a­lay ng bu­hay sa re­bo­lu­syo­n.

Ipi­na­na­wa­gan ni­la ang pag­pa­pa­bag­sak sa ti­ra­ni­kong pag­ha­ha­ri ng re­hi­meng US-Du­ter­te at pag­sam­pa ng ka­ba­ta­an sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Ka­pa­re­hong pro­tes­ta ang ini­lun­sad ng Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan sa Ce­bu.

Ika-155 Araw ni Bo­nifacio, ipi­nag­di­wang