Ka­ra­ha­san at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, ki­nun­de­na

,

Nagprotesta sa harap ng De­partment of Na­tio­nal Defen­se, Camp Agui­nal­do, Quezon City noong Di­sye­mbre 4 ang grupo sa pa­ngu­ngu­na ng BAYAN-Min­da­nao at Ba­rug Ka­tu­ngod pa­ra la­ba­nan ang pa­tu­loy na pag-i­ral ng ba­tas mi­li­tar sa is­la na nag­du­du­lot ng pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao.

Sa­man­ta­la, sa isi­na­ga­wang Na­tio­nal Clergy Convoca­ti­on ng Igle­sia Fi­li­pi­na Indi­pen­di­en­te noong Nob­yembre 20, nag­lun­sad ng isang pa­na­la­ngin at prog­ra­ma ng pa­ki­kii­sa pa­ra sa mga bak­wit na Ma­no­bo. Nag­ti­rik si­la ng kan­di­la sa UCCP Ha­ran pa­ra ipa­na­wa­gan ang pag­wa­wa­kas ng ka­ra­ha­san la­ban sa mga Lu­mad.

Sa pa­ngu­ngu­na na­man ng Artists for Hu­man Rights (AHRT!), ini­lun­sad ang CINERESBAK: Deca­des of Re­sis­tance Films sa Ci­ne Adar­na, UP Di­li­man, isang prog­ra­ma ng pag­pa­pa­la­bas ng mga pe­li­ku­la ng pag­la­ban noong Di­sye­mbre 3.

Si­nun­dan ito ng RAMPA! Red Car­pet Walk la­ban sa Red-tag­ging at mga ata­ke sa ma­ma­ma­yan. Ni­la­hu­kan ito ng Sa­ma­han ng Ma­ni­nin­da sa UP, mga mang­ga­ga­wa ng SUMIFRU, ni Mae Pa­ner at iba pang per­so­na­li­dad.

Ka­sa­bay na­man ng pag­di­ri­wang ng Inter­na­tio­nal Day for the Eli­mi­na­ti­on of Vio­lence aga­inst Wo­men, nag­lun­sad ng pro­tes­ta ang Gab­rie­la-Bicol noong Nob­yembre 25 sa Plaza Ora­gon, Na­ga City. Sa­man­ta­la noong Nob­yembre 29, nagpro­tes­ta ang Ka­ra­pa­tan at Gab­rie­la sa ha­ra­pan ng De­partment of Na­tio­nal Defen­se sa Cu­bao, Quezon City. Ka­sa­bay ito ng pag­di­ri­wang ng Inter­na­tio­nal Wo­men Hu­man Rights Defen­ders’ Day.

Sa pag­gu­ni­ta sa Ma­gu­in­da­nao Mas­sacre at Inter­na­tio­nal Day to End Impu­nity noong Nob­yembre 23, nagpro­tes­ta ang Anak­ba­yan-Sout­hern Ta­ga­log sa Cros­sing, Ca­lam­ba, La­gu­na at Free­dom Park, Pa­la-pa­la, Das­ma­ri­nas, Cavi­te. Ga­yun­din, nag­lun­sad ng pro­tes­ta at nag­ti­rik ng kan­di­la ang Col­le­ge Edi­tors’ Guild of the Phi­lip­pi­nes-Ce­bu at Ka­ra­pa­tan-Ce­bu sa Met­ro Co­lon, Ce­bu.

Sa­man­ta­la, noong Nob­yembre 28 bi­lang pag-a­la­la sa isang taon na ka­wa­lang hus­ti­sya sa pag­pas­lang ki­na Eli­sa Ba­da­yos ng Ka­ra­pa­tan-Neg­ros Ori­en­tal at Elio­te­rio Moi­ses ng Man­ta­pi Far­mers’ Associa­ti­on sa isi­na­ga­wang Central Vi­sa­yas Fact Fin­ding Mis­si­on nag­lun­sad si­la ng martsa sa ha­ra­pan ng Com­mis­si­on on Hu­man Rights Re­gi­on VII at Met­ro Co­lon, Ce­bu.

Ka­ra­ha­san at ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, ki­nun­de­na