Kampuhang mang­ga­ga­wa ng Su­mifru sa Men­dio­la

,

Higit 300 manggagawa ng Su­mi­to­mo Fru­its Cor­po­ra­ti­on o Su­mifru ang nag­ta­yo ng kam­pu­han sa Men­dio­la, Ma­ni­la noong Nob­yembre 27. Tu­mu­ngo sa Met­ro Ma­ni­la ang mga mang­ga­ga­wa pa­ra patampukin ang kam­pan­ya la­ban sa kontraktwa­li­sa­syon at ka­hi­li­ngan sa kum­pan­ya na ki­la­la­nin ang ka­ni­lang un­yon pa­ra ma­ki­pag ko­lek­ti­bong ne­go­sa­syo­n.

Nag­lun­sad din si­la ng pro­tes­ta sa ha­ra­pan ng De­partment of La­bor and Employ­ment sa Intra­mu­ros, Ma­ni­la noong Nob­yembre 29 la­ban sa pag­la­la­bas ni Sec. Silvestre Bel­lo III ng Assumpti­on of Ju­ris­dicti­on sa isi­na­ga­wa ni­lang pi­ket sa Com­pos­te­la Val­ley na nag-ud­yok ng ma­ra­has na dis­per­sal di­to. Ki­nun­de­na rin ni­la ang ma­ra­has na pag­pas­lang ng es­ta­do sa da­la­wang un­yo­nis­ta na lu­ma­hok sa wel­ga.

Sa­man­ta­la, du­mag­sa ang su­por­ta at pa­ki­kii­sa sa ka­ni­la mu­la sa Wor­kers Advoca­tes for Rights Net­work (WARN), University of the Philippines at Uni­versity of Sto. To­mas.

Kampuhang mang­ga­ga­wa ng Su­mifru sa Men­dio­la