La­ba­nan ang ma­la­wa­kang pa­sis­tang te­ro­ris­mo at Me­mo Order 32 ng re­hi­meng US-Du­ter­te

,

Por­mal nang ipi­naii­la­lim ng re­hi­meng US-Du­ter­te sa mi­li­ta­ri­sa­s­yon at pag­ha­ha­ring mi­li­tar ang ka­lak­han ng ban­sa nang ini­la­bas ni­to ang Me­mo­ran­dum Order (MO) 32. Ga­mit ito, di­rek­tang nag­ta­la­ga si Rod­ri­go Du­ter­te ng dag­dag na mga ba­tal­yon sa Eastern Visayas, Isla ng Neg­ros at Bicol pa­ra apu­la­in diu­ma­no ang “ka­ra­ha­san at te­ro­ris­mo” sa na­tu­rang mga re­hi­yon.

Sa aktwal, pi­na­sa­sak­law ng MO 32 ang ba­tas mi­li­tar sa apat pang re­hi­yon ha­bang pi­na­la­la­wig sa pa­ngat­long pag­ka­ka­ta­on ang na­ka­pa­taw na sa Min­da­nao sa ka­buuan ng 2019. Maik­ling pa­na­hon at kaun­ting da­hi­lan na la­mang, ta­ha­san at por­mal nang ipaii­la­lim ni Du­ter­te sa wa­lang ta­ning na pag­ha­ha­ring mi­li­tar ang na­ti­ti­ra pang mga re­hi­yon. Sa aktwal, ru­ma­ra­ga­sa na sa buong ka­pu­lu­an ang pag­ha­ha­ring te­ror ng kan­yang re­hi­men.

Ha­bang iba­yo ni­tong pi­na­ti­tin­di ang mi­li­ta­ri­sa­syon at mga open­si­bang mi­li­tar la­ban sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB), ang kag­yat na po­kus ng MO 32 ay ang la­long pag­pa­pa­hig­pit ng kontrol at pag­ma­ni­pu­la ng AFP at pu­lis sa elek­syong Ma­yo 2019 sa mga lu­gar na ito. Ni­ri­go­don ni Du­ter­te ang AFP at ipin­wes­to ang kan­yang pi­nag­ka­ka­ti­wa­la­ang mga upi­syal pa­ra ti­ya­kin ang pag­ka­pa­na­lo ng mga kan­di­da­tong pa­bor sa kan­ya at kan­yang pang­ka­tin sa mi­li­tar. La­yu­nin ng pang­ka­ting Du­ter­te na mo­no­po­li­sa­hin ang elek­syo­n, ka­kut­sa­ba ang mga kaal­ya­do ni­tong war­lord at di­nas­ti­ya sa mga re­hi­yon at pru­bin­sya. Pi­na­pay­pa­yan ni­to ang pa­sis­tang pa­na­ti­sis­mo ng AFP at PNP at ipinamamayani ang wa­lang had­lang na pa­ma­ma­yag­pag ng da­has ng es­ta­do upang pa­ta­hi­mi­kin sa sin­dak ang ma­ma­ma­yan, pa­ra­li­sa­hin ang mga tu­mu­tu­tol, at bru­tal na su­pi­lin ang la­hat na lu­ma­la­ban.

Lu­bu­sang ini­la­lan­tad ni Du­ter­te ang ka­nyang ka­ta­ngi­ang sa­gad­sa­ring pa­sis­ta, pa­pet, reak­syu­nar­yo, at lu­long sa ka­pang­ya­ri­han at ku­ra­kot. Ma­la­wa­kan at ga­ra­pa­lan ni­yang isi­na­sa­ga­wa ang ekstra­hu­di­syal na pa­ma­mas­lang, pag-a­bu­so sa ka­pang­ya­ri­han, pag­pa­pa­la­ga­nap ng mga ka­si­nu­nga­li­ngan at ma­ru­ru­ming pang­ga­gantso. Da­pat la­mang si­yang ka­mu­hi­an, lu­bu­sang ihi­wa­lay at ubos-ka­yang la­ba­nan ng la­hat ng re­bo­lu­syo­nar­yo, prog­re­si­bo at de­mok­ra­ti­kong pwer­sa.

Ang wa­lang ha­bas na mi­li­ta­ri­sa­syon at pa­sis­tang te­ro­ris­mo ng re­hi­meng US-Du­ter­te ay da­pat ma­ta­tag na sa­gu­tin ng iba­yong pag­pa­pa­la­wak at pag­pa­pa­ig­ting ng dig­mang ba­yan. Ang ma­ra­has na pag­su­pil sa mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan ay mag­tu­tu­lak sa mas ma­la­wak pang ha­nay ng ma­ma­ma­yan sa ar­ma­dong pag­la­ban. Ga­yun­man, kai­la­ngang pa­tu­loy na igi­it at ipag­tang­gol ng mga de­mok­ra­ti­kong sek­tor at pwer­sa ang ka­ni­lang mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at pag­ki­los la­ban sa pa­sis­tang pa­na­na­kot at pa­ni­ni­kil. Ala­la­ha­nin at pang­ha­wa­kan ang mga lek­syon ng ma­ha­bang pa­ki­ki­ba­ka sa pa­sis­tang dik­ta­du­rang US-Marcos.

Mag­pur­si­gi sa ma­pa­nga­has, pi­na­ka­ma­la­wak at pi­na­ka­la­ha­tang-pa­nig na pag­su­su­long ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, li­gal na de­mok­ra­ti­kong ki­lu­san, ki­lu­sang li­him, pag­bu­buo ng pi­na­ka­ma­la­pad na nag­ka­kai­sang pren­teng an­ti­pa­sis­ta, an­tip­yu­dal at an­ti-im­per­ya­lis­ta, pag­pa­pa­la­kas ng Par­ti­do sa ideo­lo­hi­ya, pu­li­ti­ka at or­ga­ni­sa­syo­n, at pag­ka­big ng pi­na­ka­ma­la­wak na su­por­ta mu­la sa mga ka­ba­ba­yan at mga prog­re­si­bo at de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syon at pwer­sa sa iba­yong-da­gat.

Da­pat ubos-ka­yang isu­long at paig­ti­ngin ng Par­ti­do ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya. Ma­pa­nga­has na ilun­sad ang mga ba­ta­yang tak­ti­kal na open­si­ba. Ilunsad sa lahat ng antas ng hukbo sa lahat ng larangan ang mga operasyong anihilatibo, kasabay na pinalalawak ang mga aksyong atritibo sa pamamagitan ng mala­wakang pagpapakilos sa milisyang bayan at masa at masaklaw na paggamit ng mga pasabog at iba pang mga sandata.

Buuin at pa­la­ka­sin ang mga pla­tun at kum­pan­ya ng BHB na tu­ma­ta­hi sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya. Pa­la­ka­sin ang ku­mand sa at koor­di­na­syon ng mga yu­nit ge­ril­ya at pang­ha­wa­kan ang ini­sya­ti­ba sa mi­li­tar at pu­li­ti­ka. Mahigpit na subaybayan ang kilos ng kaaway at tukuyin ang pa­pel ng iba’t ibang er­ya at yu­nit sa pag­la­ban at pag­tu­tu­lu­ngan. Pur­si­gi­dong ia­ngat ang kaa­la­man at ka­ka­ya­hang mi­li­tar ng mga ku­man­der at man­di­rig­ma sa pa­ma­ma­gi­tan ng mga edu­ka­syo­n, pag­sa­sa­nay, eher­si­syo, pag­ta­ta­sa, pag­la­la­gom at mga kum­pe­ren­syang pu­li­ti­ko-mi­li­tar sa iba’t ibang an­tas.

Big­yang-pra­yo­ri­dad ang mga ak­syong mi­li­tar ga­ya ng pag­bi­ra sa pi­na­ka­ki­na­mu­mu­hi­ang pa­sis­tang upi­syal at yu­nit, mga ma­pan­dam­bong na mga ma­la­king kor­po­ra­syon at mga nag­du­du­lot ng ma­lub­hang ka­hi­ra­pan at pin­sa­la sa ma­la­king bi­lang ng ma­ma­ma­yan. La­long kai­la­ngan ito sa ha­rap ng banta ni Duterte na gamitin ang kanyang death squad laban sa kanyang mga kalaban at kritiko. Da­pat ding sa­bo­ta­he­hin ang mga pa­si­li­dad na gi­na­ga­mit sa mga pa­sis­tang open­si­ba sa ka­na­yu­nan at pa­sis­tang pa­nu­nu­pil sa ma­ma­ma­yan. La­ba­nan nang pun­to-por-pun­to ang mga pa­ni­ni­ra at pam­ba­ba­luk­tot ng AFP at re­hi­men kaug­nay ng mga tak­ti­kal na open­si­ba at la­ba­nan.

Pa­la­wa­kin at paig­ti­ngin ang ki­lu­san at pa­ki­ki­ba­kang an­tip­yu­dal bi­lang su­si sa pag­pu­kaw at pag­pa­pa­ki­los sa ma­sang mag­sa­sa­ka at mang­ga­ga­wang bu­kid at pag­tu­pad sa mga pa­ngu­na­hing tung­ku­lin. Ka­bi­lang di­to ang mga kam­pan­ya at pa­ki­ki­ba­kang ma­sa at ang mga tak­ti­ka at ga­wa­ing al­yan­sa la­ban sa mga ope­ra­syong “peace and deve­lop­ment” at iba pang ti­po ng pa­sis­tang te­ro­ris­mo at pang-aa­bu­so. Pa­bu­laa­nan at la­ba­nan ang kam­pan­yang pag­pa­pa­su­ren­der ng mga si­bil­yan at sa­pi­li­tang pag­pa­pa­sa­pi sa ka­ni­la sa reak­syu­nar­yong huk­bo. Big­yan-pan­sin ang ma­la­wa­kan at ma­tin­ding ko­rap­syon sa ha­nay ng mi­li­tar, mu­la sa pi­na­ka­ma­ta­as na an­tas hang­gang sa iba­ba.

Pag-u­ku­lan ng pan­sin ang mga tam­pok na prob­le­ma ng pi­na­ka­ma­la­king bi­lang ng ma­sa sa ka­ni­lang sak­law at ang ka­ni­lang mga sa­loo­bin. Pu­ka­win at sa­ma-sa­ma si­lang pa­ki­lu­sin upang ha­ra­pin at lu­ta­sin ang mga prob­le­mang ito. Ang pag­la­wak at kon­so­li­da­syon ng or­ga­ni­sa­syon ng ma­sa ay da­pat ma­nga­hu­lu­gan hi­git sa la­hat ng pag­la­wak at pag­la­kas ng mga kam­pan­ya at mo­bi­li­sa­syong ma­sa. Pa­sig­la­hin ang mga kam­pan­ya sa pro­duk­syon at pag­pa­pa­un­lad ng ka­bu­ha­yan pa­ra pa­bu­ti­hin ang ka­la­ga­yan ng ma­sa at ma­tus­tu­san ang mga pa­nga­ngai­la­ngan ng huk­bong ba­yan at pa­ki­ki­dig­ma.

Pa­la­wa­kin at pa­sig­la­hin ang kam­pan­ya at mo­bi­li­sa­syong ma­sa sa edu­ka­syon at pro­pa­gan­da upang ita­as ang ka­mu­la­tang pam­pu­li­ti­ka at pa­la­bang di­wa ng ma­sang anak­pa­wis. Pa­la­wa­kin at pa­sig­la­hin ang iba pang kam­pan­yang ma­sa sa kul­tu­ra, ka­lu­su­gan at iba pa pa­ra pa­na­ti­li­hing bu­hay ang mi­li­tan­sya, pag­ka­kai­sa at ka­ni­lang sa­ma-sa­mang pa­ki­ki­ba­ka.

Pa­la­wa­kin at paig­ti­ngin ang mga ak­syong pro­tes­ta at iba pang pa­ki­ki­ba­kang ma­sa la­ban sa ili­gal na pang-aa­res­to at iba pang pa­sis­tang pa­ni­ni­kil sa mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at mga li­gal na de­mok­ra­ti­kong or­ga­ni­sa­syo­n.

Pa­la­wa­kin at paig­ti­ngin ang mga pa­ki­ki­ba­kang un­yon at pang­ka­bu­ha­yan ng mga mang­ga­ga­wa, ma­ra­li­tang lun­sod at ng iba’t ibang sek­tor pa­ra sa ka­bu­ha­yan at ser­bi­syong pan­li­pu­nan. La­ba­nan ang pa­ta­ka­rang neo­li­be­ral na bu­mu­bu­sa­bos sa mga anak­pa­wis at la­bis na pu­ma­pa­bor sa ma­la­king ne­go­syong lo­kal at da­yu­han. Ilan­tad at la­ba­nan ang mga neo­li­be­ral na pag­ba­ba­wal, pag­si­kil at pag­ka­ka­it sa mga un­yon at ka­ra­pa­tang un­yon, ga­yun­din sa iba pang mga ka­la­ya­ang in­di­bid­wal at ko­lek­ti­bo sa mga pab­ri­ka, upi­si­na at paa­ra­lan, pa­ra sa in­te­res ng ma­la­la­king kor­po­ra­syong da­yu­han at lo­kal.

Da­pat igi­it at ipag­la­ban ng mga li­gal na prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syo­n, par­ti­do at al­yan­sa ang ka­ni­lang li­ga­li­dad. Da­pat pa­tu­loy na mag­pa­la­wak at mag­pa­la­kas ang mga ito ha­bang ma­la­wa­kang pi­nu­pu­kaw at pi­na­ki­ki­los ang mga tra­di­syu­nal at di-tra­di­syu­nal na mga or­ga­ni­sa­syon at al­yan­sa ng mga de­mok­ra­ti­kong sek­tor.

Buuin ang pi­na­ka­ma­la­wak na mga al­yan­sang an­ti­pa­sis­ta. Ma­ki­pag­kai­sa sa pi­na­ka­ma­la­wak na ha­nay ng mga de­mok­ra­ti­ko at an­ti­pa­sis­tang pwer­sa at tu­ngu­hin pa­ra ipag­tang­gol ang mga de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan at ka­la­ya­ang si­bil la­ban sa pa­sis­tang pa­nu­nu­pil.

Ilan­tad at la­ba­nan ang pa­ka­na ng pa­sis­tang pang­ka­ting Du­ter­te na ma­ni­pu­la­hin ang elek­syo­n. Ang ma­la­wak at iba’t ibang an­tas ng pag­ka­kai­sa at pag­tu­tu­lu­ngan ng mga par­ti­do at kan­di­da­to ang ti­yak na mag­hi­hi­wa­lay at ta­ta­lo sa mga kan­di­da­tong sa­gad­sa­ring pro-Du­ter­te at sa­gad­sa­ring kontra­re­bo­lu­syo­nar­yo.

Ma­la­wa­kang pa­ki­lu­sin ang la­hat ng re­bo­lu­syo­nar­yo at prog­re­si­bong pwer­sa at ma­sa sa ka­na­yu­nan at ka­lun­su­ran para ak­ti­bong la­ba­nan ang mga ka­si­nu­nga­li­ngan, pam­ba­ba­luk­tot at kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong saywar ng pa­sis­tang re­hi­men at AFP.

Tu­luy-tu­loy na ilan­tad at kun­de­na­hin ang mga pa­sis­tang kri­men at pang-aa­bu­so, ang mga pa­nga­ngam­kam at pan­da­ram­bong, ang pag­sa­sa­man­ta­la at pam­bu­bu­sa­bos sa mga anak­pa­wis, ang ta­la­mak na ka­ti­wa­li­an at ko­rap­syo­n, at iba pang ka­bu­lu­kan ng re­hi­men at nag­ha­ha­ring sis­te­ma. Ma­si­ga­sig na ipa­la­ga­nap at ita­gu­yod ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pa­na­wa­gan at pa­ki­ki­ba­ka.

Da­pat pa­la­wa­kin at pa­la­ka­sin ang Par­ti­do sa la­hat ng an­tas. Ma­pa­nga­has na isu­long at paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at mga pa­ki­ki­ba­kang an­ti­pa­sis­ta, an­tip­yu­dal at an­ti-im­per­ya­lis­ta la­ban sa pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te. Pa­tu­loy na pa­la­ka­sin ang pa­mu­mu­no sa pu­li­ti­ka at mi­li­tar ng Par­ti­do sa pi­na­ka­ma­la­wak na ma­sa. Paun­la­rin ang ka­ka­ya­hang mag­bun­sod at mag­su­long ng mga ma­la­wa­kang kam­pan­ya at pa­ki­ki­ba­kang ma­sa sa pu­li­ti­ka, eko­nom­ya, mi­li­tar, pro­duk­syo­n, edu­ka­syo­n, ka­lu­su­gan, kul­tu­ra at iba pa.

Kai­la­ngang ma­la­wa­kang ilan­tad, ihi­wa­lay at la­ba­nan ang pa­sis­ta at pa­pet na re­hi­meng Du­ter­te sa iba­yong-da­gat at in­ter­na­syu­nal na upin­yong pub­li­ko. Pur­si­gi­dong pa­la­wa­kin ang pagpupukaw, pag-oor­ga­ni­sa at pag­pa­pa­ki­los sa mga mig­ran­te. Pa­la­wa­kin ang ug­nay at pa­ki­ki­pag­tu­lu­ngan sa mga pwer­sang re­bo­lu­syo­nar­yo at prog­re­si­bo sa iba­yong-da­gat.

La­ba­nan ang ma­la­wa­kang pa­sis­tang te­ro­ris­mo at Me­mo Order 32 ng re­hi­meng US-Du­ter­te