Ling­go ng PLGA, gi­nu­ni­ta

,

Ginunita ngayong Di­sye­mbre 2-10 ng Com­mu­nist Party of India-Maoist (CPI-M) ang tau­nang Ling­go ng Peop­le’s Li­be­ra­ti­on Gue­ril­la Army (PLGA). Ini­lu­lun­sad ang Ling­go ng PLGA bi­lang pag-a­la­la sa tat­long myembro ng Ko­mi­te Sentral ng CPI-Maoist—si­na See­lam Na­resh, Nal­la Adi Reddy at Yer­ram­reddy San­tosh Reddy—na pi­nas­lang ng mga pwer­sa ng reak­syu­nar­yong es­ta­dong Indi­an noong Di­sye­mbre 2, 1999.

Sa loob ng ling­gong ito, nag­lu­lun­sad ang mga man­di­rig­ma ng PLGA ng mga pu­long ma­sa at ra­li sa sak­law ni­lang mga ko­mu­ni­dad. Pag­ka­ka­ta­on din ito pa­ra pa­sum­pa­in ang mga ba­gong ka­sa­pi ng Par­ti­do at huk­bong ba­yan. Sa ilang ko­mu­ni­dad, nag­ta­ta­yo si­la ng mga ban­ta­yog bi­lang pag­sa­lu­do sa ka­ni­lang mga mar­tir.

Tam­pok sa pag­di­ri­wang nga­yong taon ang na­ka­sa­bit sa kal­sa­da na mga ba­la­teng­gang nag­la­la­man ng mga pa­na­wa­gan ng CPI-M.

Ling­go ng PLGA, gi­nu­ni­ta