Mga mag­sa­sa­ka ng BTL, nagkampuhan

,

Mahigit isang linggo nang na­kakampo ang may 400 mag­sa­sa­ka ng Buffa­lo-Ta­ma­raw-Li­mus (BTL) sa Malay­balay City, Bu­kid­non. Nag­si­mu­la ang kampuhan noong Nob­yembre 27 pa­ra igiit kay Jo­se Ma. Zu­bi­ri, gubernador ng prubinsya, na ipa­ma­ha­gi na ang 517 ek­tar­ya ng lu­pa na tat­long de­ka­da na ni­lang si­na­sa­ka.

Ayon sa pa­ngu­lo ng BTL, hin­di si­la aa­lis sa lu­gar hang­ga’t hin­di tinutugunan ni Zu­bi­ri ang ma­ta­gal na ni­lang pa­na­wa­gan. Giit din ng gru­po na wa­ka­san ang ha­ras­ment at Red-tag­ging sa ka­ni­lang ha­nay. Pinalalayas din nila ang mga sundalong nakatigil sa ka­ni­lang mga ko­mu­ni­dad.

Samantala, nag­sa­ga­wa ng isang mi­sa at nag­ti­rik ng kan­di­la ang mga taong-sim­ba­han, ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tang-tao at mga mag­sa­sa­ka sa Quia­po Church noong Nob­yembre 29 para sa mga biktima ng masaker sa Sagay, Negros Occidental.

Ga­yun­din noong Di­sye­mbre 4, nagpro­tes­ta ang Bagong Alyansang Makabayan at Anak­pa­wis sa ha­ra­p ng De­partment of Jus­tice at nag­­ha­in ng rek­la­mo la­ban sa ama ng ba­tang na­ka­lig­tas sa ma­sa­ker. Ayon sa ka­ni­la, gi­na­ga­mit ng pu­lis at mi­li­tar ang ama ng ba­ta laban sa mga mangagawang bukid ang bik­ti­ma.

Sa kaugnay na balita, nag­pro­­tes­ta ang mga ka­sa­pi ng T’bo­li Ma­no­bo S’daf Clai­mants Orga­niza­ti­on sa ha­rap ng kam­po ng mi­li­tar sa La­ke Se­bu, South Co­ta­ba­to ma­ka­li­pas ang isang taong wa­lang hus­ti­sya sa pag­masaker ng mga elemento ng AFP sa pi­tong myembro ng kanilang tribu noong Di­sye­mbre 3, 2017. Kabilang sa mga pinaslang ang kanilang lider na si Datu Victor Danyan Sr.

Mga mag­sa­sa­ka ng BTL, nagkampuhan