Rek­rut­ment ng CAFGU, gi­na­ga­wang ne­go­syo

,

Ginamit ng AFP ang rekrtu­ment at tau­han ng CAFGU para pagkakitaan. Ito ang ibinunyag ng tagapagsalita ng BHB-Northeast Mindanao Region na si Ariel Montero. Aniya, may­ro­ong ma­hi­git 100 de­tatsment ng CAFGU sa re­hi­yon sa ka­sa­lu­ku­yan. Li­ban pa ito sa mga de­tatsment ng SCAA na nag­si­sil­bing pri­ba­dong gwardya ng mga kum­pan­yang mi­na at plan­ta­syo­n. May­ro­ong hu­mi­git-ku­mu­lang 40 ele­men­tong CAFGU ang ba­wat de­tatsment o 4,000 sa 10 detatsment sa buong re­hi­yon.

Sa pa­pel, pi­na­sus­wel­do ang mga CAFGU nang P4,500/bu­wan kada isa (P18 mil­yon/bu­wan.) Pe­ro sa to­too, hin­di ito ibi­ni­bi­gay sa ka­ni­la sa loob ng tat­lo hang­gang apat na bu­wan para magamit ng mga upisyal bilang kapital sa kanilang mga negosyo at pautang. Bilang pautang, pinapatawan ito ng 5% hanggang 20% na interes. Sa gayon, tumatabo ang mga upisyal-militar sa rehiyon nang hang­gang P10.8 mil­yon ka­da kwar­to. Pa­ra mag­ka­pe­ra ang mga elemento ng CAFGU, na­ngu­ngu­tang ang ka­ni­lang mga pa­mil­ya sa mga “koo­pe­ra­ti­ba” na iti­na­yo rin ng AFP o ng mga usu­re­rong ka­kutsaba ni­la.

Ibi­nun­yag din ni Mon­te­ro na nag­pa­pa­ra­mi­han ng mga pe­keng su­ren­de­ri ang mga ku­man­der ng 75th IB at 36th IB da­hil nag­ha­ha­bol ang mga ito ng pro­mo­syon pa­ra ma­ging ku­man­der ng di­bi­syo­n. Sa ka­ni­lang pag­ku­ku­ma­hog, ginagamit nilang ebidensya ka­hit ang mga rip­leng gi­na­ga­mit ng mga mag­sa­sa­ka pa­ra sa pa­nga­nga­so. Iti­nu­tu­ring ding su­ren­de­ri ang pi­nag­du­du­da­han ni­lang mga “ta­ga­su­por­ta” ng BHB at ka­ni­lang mga pa­mil­ya.

Ginagawa rin ng mga upisyal na palabigasan ang programa ng pagpapasurender. Bihira, kung natatanggap man, ng mga “surenderi” ang pangako sa kanilang P65,000 ayudang pinansyal.

Rek­rut­ment ng CAFGU, gi­na­ga­wang ne­go­syo