Wel­ga sa Li­way­way, ta­gum­pay

,

Nagtagumpay ang tat­long bu­wang wel­ga ng mga mang­ga­ga­wa ng Li­way­way Mar­ke­ting Inc. Wor­kers’ Uni­on (LIWU-ANGLO-KMU) noong Nob­yembre 22 ma­ta­pos hu­man­tong sa isang ka­sun­du­an ang un­yon at ma­neydsment.

Pi­nir­ma­han ang ka­sun­du­an para iba­lik sa tra­ba­ho ang hi­git 40 mang­ga­ga­wang naka-floa­ting sta­tus. Ibi­bi­gay din sa ka­ni­la ang di na­ba­ya­rang sa­hod sa pa­na­hong na­ka­wel­ga. Ang mga mang­ga­ga­wa ng Li­way­way ay ang gu­ma­ga­wa ng mga pro­duk­tong tsistsirya na Ois­hi.

Sa­man­ta­la, nagtagumpay din ang mga mang­ga­ga­wa ng SMT Phi­lip­pi­nes ma­ta­pos ang ka­ni­lang 55 araw na pro­tes­ta la­ban sa ili­gal na pag­sa­sa­ra ng kum­pan­ya at blo­ke­yo sa pag­ka­in sa ka­ni­lang pi­ket.

Na­ka­ku­ha si­la ng ka­tang­gap-tang­gap na kom­pen­sa­syon at se­pa­ra­ti­on pay. Bi­nig­yan din si­la ng mga tu­long at be­ne­pi­syo ma­ta­pos ang da­la­wang de­ka­dang pag­tat­ra­ba­ho sa kam­pan­ya.

Wel­ga sa Li­way­way, ta­gum­pay