Gi­nin­tu­ang ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do, ipinagdiwang

Li­bu-li­bo ang ma­ta­gum­pay na na­ka­pag­ti­pon sa ma­li­li­it at ma­la­la­king se­leb­ra­syon sa mga la­ra­ngang ge­ril­ya sa buong ka­pu­lu­an, mga sik­re­tong lu­gar sa ka­lun­su­ran at ma­ging sa la­bas ng ban­sa noong Di­sye­mbre 26, 2018 at mga araw ba­go at pag­ka­ta­pos ni­to upang ipag­di­wang ang ika-50 taong ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP).

Ma­la­king sam­pal ito sa re­hi­meng Du­ter­te at sa AFP na nag­lun­sad ng wa­lang awat na mga ope­ra­syong kom­bat, pa­ni­nik­tik at pag­pa­pat­rul­ya sa pag­ta­tang­kang pi­gi­lan ang mga pag­di­ri­wang. Sa mga araw na ito, na kasabay ng tra­dis­yunal na mga selebrasyon, tu­mang­gi ang pa­mu­nu­an ng AFP na tum­ba­san ang uni­la­te­ral na ti­gil-pu­tu­kan na idi­nek­la­ra ng PKP at hin­di pi­nag­pa­hi­nga ang ka­ni­lang mga tro­pa sa pa­na­hon ng ka­pas­ku­han.

Ko­mun sa mga pag­di­ri­wang ang pag­bi­gay ng pi­na­ka­ma­ta­as na pag­pu­pu­gay sa mga mar­tir ng re­bo­lu­syo­n, pag­ta­tang­hal ng mga ba­gong tu­la, awit at sa­yaw na ni­lik­ha pa­ra sa ani­ber­sar­yo at pag­ba­ba­sa ng mga men­sa­he mu­la sa mga lo­kal na or­ga­ni­sa­syon ng Par­ti­do mu­la sa sa­ngay sa bar­yo hang­gang sa re­hi­yon.

Bi­na­sa rin ang men­sa­he ng Ko­mi­te Sentral at ang si­nu­lat ni Ka­sa­mang Jo­se Ma. Si­son, ta­ga­pa­ngu­long ta­ga­pag­ta­tag ng Par­ti­do, na nag­la­tag ng da­ki­lang mga nagawa ng PKP sa na­ka­ra­ang 50 taon. Sa iba’t ibang lu­gar, nag­sa­lu-sa­lo ang mga Pu­lang man­di­rig­ma, mga myembro ng Par­ti­do at re­bo­lu­syo­nar­yong ma­ma­ma­yan ng mga simple pe­ro es­pe­syal na pag­ka­in.

Ang su­mu­su­nod ang ini­syal na na­ka­lap na mga ulat ng Ang Ba­yan:
Sa him­pil­lan ng pam­ban­sang pa­mu­nu­an ng PKP, idi­na­os ang tat­long ba­ha­ging se­leb­ra­syon mu­la uma­ga hang­gang ga­bi. Hi­na­ti sa tat­long ba­ha­gi ang se­leb­ra­syo­n: Unang ba­ha­gi ay mga pa­la­ro; ika­la­wang ba­ha­gi ang pag­ta­la­kay sa mga men­sa­he at ang ikat­long ba­ha­gi ay ang pagtatanghal at iba pang ka­sa­ya­han. Lu­ma­hok sa se­leb­ra­syon ang mga na­mu­mu­nong kad­re ng Par­ti­do ka­sa­ma ang huk­bo at iba pang mga yu­nit ng Par­ti­do. May iba’t iba pang ka­sa­bay na mga pag­ti­ti­pon sa mga ka­la­pit na mga bar­yo at yu­nit.

Isang lam­pas-ta­ong mu­ral na nag­pa­ki­ta ng iba’t ibang mga sek­tor ng li­pu­nan na nag­bu­bun­yi at nag­pu­pu­gay sa Par­ti­do ang nag­sil­bing sentro ng pag­ti­ti­pon. Sa mga men­sa­heng pag­pu­pu­gay ng ki­na­ta­wan ng National Democratic Front at ki­na­ta­wan ng Bagong Hukbong Ba­yan, kap­wa ni­la ki­ni­la­la ang wa­lang ka­tum­bas na ka­bu­lu­han ng pa­mu­mu­no ng Par­ti­do sa ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka at sa ga­wa­ing nag­ka­kai­sang pren­te at ba­wat isa ay mu­ling pi­nag­ti­bay ang ko­mit­ment na pa­tu­loy na su­mu­long sa pa­mu­mu­no ng Par­ti­do sa su­su­nod pang mga taon hang­gang sa ta­gum­pay. Bi­na­sa ng isang kad­re ang “Alay sa Gi­nin­tu­ang Ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas,” isang tu­lang isinulat para sa ika-50 taon ng Par­ti­do.

Sa Neg­ros, nag­ti­pon ang li­bu-li­bong re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa at ma­ma­ma­yan sa iba’t ibang ba­ha­gi ng is­la. Sa isang lu­gar, ma­hi­git 3,000 ang nag­ti­pon upang pa­noo­rin ang pag­ta­tang­hal ng mga Pu­lang man­di­rig­ma.

Ani Ka Jua­ni­to Mag­ba­nua, ta­ga­pag­sa­li­ta ng BHB-Neg­ros, iniaa­lay ng re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa at ma­ma­ma­yan ng Neg­ros ang se­leb­ra­syon bi­lang pag­gu­ni­ta at pa­na­wa­gan pa­ra sa hus­ti­sya sa si­yam na mag­sa­sa­kang mi­na­sa­ker sa Sa­gay ng mga ar­ma­dong ele­men­to ng es­ta­do at des­po­ti­kong pa­ngi­no­ong may­lu­pa.

Du­ma­lo sa pag­ti­ti­pon at nag­bi­gay ng ka­ni-ka­ni­lang mga men­sa­he ng pa­ki­kii­sa ang mga ka­sa­pi ng Revo­lu­tio­nary Council of Tra­de Uni­ons, Pam­ban­sang Ka­ti­pu­nan ng mga Mag­sa­sa­ka, Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan, Ma­la­yang Ki­lu­san ng Ba­gong Ka­ba­bai­han, Ka­ti­pu­nan ng Sa­ma­hang Mang­ga­ga­wa, Ka­ti­pu­nan ng Gu­rong Ma­ka­ba­yan at Chris­ti­ans for Na­tio­nal Li­be­ra­ti­on.

Ba­go ang ani­ber­sar­yo, nag­lun­sad ng ga­bi ng pag­ka­kai­sa ang ka­ba­ta­an mu­la sa Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan at mga man­di­rig­ma ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan.

Sa Bicol, idinaos ang mga pag­di­ri­wang sa Ca­ma­ri­nes Nor­te at Sor­so­gon.

Sa isang la­ra­ngan sa Sor­so­gon, ma­hi­git isan­da­an ang nag­ti­pon. Iti­nang­hal ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang ilang mga kanta mu­la sa Hi­mig ng Dig­mang Ba­yan, isang ba­gong la­bas na ka­li­pu­nan ng mga ba­gong lik­hang awi­tin. Sa prog­ra­ma, pi­nag­pu­ga­yan ni­to ang mga Pu­lang man­di­rig­ma at ku­man­der, mga kad­re at ka­sa­pi ng Par­ti­do at mga mar­tir ng re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san.

Di­na­lu­han ito ng mga re­si­den­te sa ka­la­pit na mga bar­yo at mga inim­bi­tang myembro ng mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa at pi­ling mid­ya. Tam­pok sa pag­di­ri­wang ang ma­ku­ku­lay na pag­ta­tang­hal at pa­ki­ki­pag­pa­na­yam sa mga ta­ga­pag­sa­li­ta mu­la sa iba’t ibang pru­bin­sya.

Sa Sout­hern Ta­ga­log, pi­na­ngu­na­han ng Me­li­to Glor Com­mand ang pag­di­ri­wang ng ani­ber­sar­yo sa isa sa mga la­ra­ngan sa re­hi­yon. Idi­na­os ni Ka Die­go Pa­dil­la, ta­ga­pag­sa­li­ta ng BHB-ST, ang isang press confe­rence ka­ha­rap ang inim­bi­tang mga re­por­ter mu­la sa mas­mid­ya at iba pang bi­si­ta. Nag­tang­hal na­man ang mga Pu­lang man­di­rig­ma. Ina­wit din ng pang­kul­tu­rang gru­po ng BHB, Pu­lang Ban­di­la, ang “Gin­tong Araw, Gin­tong Aral,” na ni­lik­ha pa­ra sa ika-50 taon ng Par­ti­do. Ma­hi­git isang daang man­di­rig­ma ng BHB ang lu­ma­hok sa pag­di­ri­wang.

Nag­lun­sad din ng hi­wa­lay na prog­ra­ma ang BHB-Quezon. “Sam­pal sa muk­ha ni Rod­ri­go Du­ter­te ang pag­ti­ti­pon na­ting ito nga­yon!,” ani Ka Cleo Del Mun­do, ta­ga­pag­sa­li­ta ng BHB-Quezon. Giit ni­yang hi­git pang su­su­long ang Par­ti­do at ti­yak na ma­ka­ka­pa­ngi­ba­baw sa ka­ni­lang mga ka­hi­na­an. Hi­ni­mok din ni­ya ang ma­mamayan na sumapi sa BHB at ma­nga­has na ma­ki­ba­ka.

Sa Cor­dil­le­ra, ma­ta­gum­pay na idi­na­os ng BHB-ICR ang pag­di­ri­wang sa ika-50 ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do sa git­na ng wa­lang hum­pay na ope­ra­syong mi­li­tar. Nag­bi­gay ng men­sa­he si Si­mon “Ka Fi­liw” Naog­san sa mga ka­sa­pi ng mid­ya at ma­sang du­ma­lo sa pag­di­ri­wang. Ani Ka Fi­liw, sa na­ka­ra­ang li­mam­pung taon ma­ta­gum­pay na nai­pun­dar at tu­loy-tu­loy na lu­ma­kas at su­mu­long ang ar­ma­dong re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­sang sa re­hi­yon at sa buong Northern Luzon sa pa­ma­ma­gi­tan ng ma­ta­tag na pa­mu­mu­no ng Par­ti­do.

Dag­dag pa ni Ka Filiw, ma­si­ga­sig na pi­na­ngi­ngi­ba­ba­wan ng mga ka­sa­pi ng Par­ti­do at BHB sa re­hi­yon ang umi­ral na Ka­nang ten­den­sya ng kon­ser­ba­tis­mo at pag­la­kas ng eko­no­mis­mo at li­ga­lis­mo sa na­ka­ra­ang ma­hi­git isang de­ka­da at ma­ta­tag na hi­na­ha­rap ang ba­ngis at te­ro­ris­mo ng Oplan Ka­pa­ya­pa­an. Pa­tu­nay ni­to ang ka­ma­kai­lang pag­su­pil ng pwer­sa ng BHB sa de­tatsment ng AFP-CAFGU sa Ka­li­nga.

Sa North Central Min­da­nao, nag­ka­rooon ng mga pag­di­ri­wang ang mga sentro ng re­hi­yon at sub­re­hi­yon. Sa isang la­ra­ngan nag­ti­pon ang ma­hi­git 800 mga Pu­lang man­di­rig­ma at mga inimbitang residente ng mula sa mga baryo. Nag­ka­ro­on ng ma­ku­ku­lay na di­bu­ho at pang­kul­tu­rang pag­ta­tang­hal ang ma­ma­ma­yan at ka­ni­lang huk­bo. Sa sentro ng re­hi­yon, ina­wit ang Gi­nin­tu­ang Taon, isang ba­gong lik­hang awit pa­ra sa ani­ber­sar­yo. Ito ay sa ha­rap ng wa­lang-a­wat na mga ope­ra­syong kom­bat ng AFP sa lugar.

Sa ka­ni­lang pa­ha­yag, bi­nig­yang-di­in ng PKP-NCMR ang mga ta­gum­pay ng Par­ti­do at huk­bo sa re­hi­yon sa na­ka­ra­ang li­mam­pung taon. Sa taong 2018, na­ka­pag­lun­sad ang BHB-NCMR ng 102 ak­syong militar. Alinsunod sa ulat, aa­bot sa isang kum­pan­ya ang kas­wal­ti sa kaa­way. Sa ka­bi­lang ban­da, nag-a­lay ng bu­hay ang 16 na Pu­lang man­di­rig­ma sa ha­los wa­lang pa­tid na mga naka­pokus na operasyong mil­tar ng AFP sa buong taon.

“Anu­mang ma­tin­ding ope­ra­syon at ata­ke ng pa­sis­tang re­hi­men sa re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san, hin­di ni­to ma­pi­pi­gi­lan ang hi­git pang pag­la­pad at pag­ti­bay ng mga ba­seng ma­sa. Pa­tu­nay ni­to ang mga nai­ta­yong or­ga­no ng ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka sa re­hi­yon at mga kam­pan­yang ma­sa na nai­lu­lun­sad,” ani Ka Norsen Mang­gu­bat.

Ibi­na­li­ta na­man ng panrehiyong kumand sa operasyon ng BHB- Zam­boa­nga Pe­nin­su­la ang ka­ni­lang ma­ta­gum­pay na pag­di­ri­wang sa isang la­ra­ngang ge­ril­ya. Ito ay sa ka­bi­la ng ma­la­wa­kang ope­ra­syong mi­li­tar at pa­ni­nik­tik na ini­lun­sad sa mga lu­gar na ti­na­ya ng AFP na pag­da­dau­san ng ani­ber­sar­yo. Nag­ta­yo pa ng tsek­poynt ang mga pu­lis sa hay­wey. Ma­sa­yang-ma­sa­ya ang mga ka­sa­ma, ga­yun­din ang mga bi­si­ta, na nai­da­os ni­la ang se­leb­ra­syon sa ka­bi­la ng mga ban­ta ng AFP.

Sa Met­ro Ma­ni­la, nag­lun­sad ng lighting rally ang Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan-Lucil­le Gypsy Za­ba­la (KM-LGZ) bi­lang pag­gu­ni­ta sa ika-54 ani­ber­sa­yo ng Ka­ba­ta­ang Ma­ka­ba­yan at sa pa­pa­la­pit na ika-50 ani­ber­sar­yo ng PKP.

Pinangunahan naman ng Revo­lu­tio­nary Council of Tra­de Uni­on, ang ra­ling ig­lap sa May­ni­la bi­lang pag­gu­ni­ta sa ika-50 taon ng Par­ti­do noong Di­sye­mbre 16. Ka­sa­bay ni­to, nag­martsa rin ang mga ka­sa­pi ng Ka­ba­ta­an Ma­ka­ba­yan sa Mo­ray­ta, May­ni­la.

Ipi­nag­di­wang din ang ika-50 ani­­ber­sar­yo ng Par­ti­do sa iba­yong da­gat. Sa Utrecht, Net­her­lands nag­ti­pon ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa at mga ar­tis­ta upang gu­ni­ta­in ang ika-50 taon ng PKP. Ma­hi­git 200 ka­tao ang du­ma­lo sa pag­di­ri­wang na pi­na­ngu­na­han ng NDFP, Li­na­ngan Art and Cul­tu­re Net­work at Ba­sis voor Actue­le Kunst. Nag­pa­la­bas di­to ng iba’t ibang bid­yo, mga lik­hang si­ning at mga pag­ta­tang­hal na nag­ta­tam­pok sa re­bo­lu­syo­nar­yong pa­ki­ki­ba­ka ng ma­ma­ma­yan sa Pi­li­pi­nas.

Nag­pa­ha­yag din ang mga ki­na­ta­wan ng NDFP, tam­pok di­to ang pam­bu­ngad na pa­ha­yag ni Ju­li­et de Li­ma, hing­gil sa am­bag ng re­bo­lu­syong Pi­li­pi­no sa prog­re­si­bong kul­tu­ra sa ban­sa. Hi­na­mon niya ang mga ak­ti­bis­ta at re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa na hi­git pang mag­pa­la­kas upang ma­ka­mit ang an­tas ng pa­ki­ki­ba­ka na na­ka­pag­pa­bag­sak ng dik­ta­du­rang US-Marcos. Ga­yun­din, da­pat ga­wing te­ma ng mga mang­ga­ga­wang pang­kul­tu­ra at ar­tis­ta ang is­yu sa lu­pa ng mga mag­sa­sa­ka, ang do­mi­na­syon ng da­yu­han sa eko­nom­ya, pag­sa­sa­man­ta­la sa ka­ba­bai­han at pag­ka­wa­sak ng ka­li­ka­san ha­bang ini­ha­ha­yag ang ka­ni­lang as­pi­ra­syon pa­ra sa tu­nay na ka­la­ya­an at pag­la­ban sa ata­ke ng neo­li­be­ra­lis­mo sa prog­re­si­bong kul­tu­ra ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no.

Ma­hi­git 30 or­ga­ni­sa­syon mu­la sa Ger­many, Nor­way, Austria, India, France at iba pang ban­sa ang nag­pa­ha­yag ng su­por­ta at pa­ki­kii­sa sa re­bo­lu­syong Pi­li­pi­no.

Nag­ka­ro­on na­man ng ra­ling ig­lap noong Di­sye­mbre 23 ang mga mig­ran­teng Pi­li­pi­no sa Hong­kong. Bit­bit ang ban­di­la ng PKP, pi­na­ngu­na­han ng organisasyong COMPATRIOTS-HK, re­bo­lu­syo­nar­yong samahan ng mga mig­ran­te, ang pag­martsa sa sentrong lun­sod ng Hong­kong.

Pi­nag­pu­ga­yan ni­to ang mga mar­tir ng Par­ti­do at re­bo­lu­syon ka­bi­lang na ang mga da­ting mig­ran­teng Pi­li­pi­no na nag-am­bag sa pag­su­long ng re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san ng mga Pi­li­pi­no sa iba­yong da­gat.

Nag­la­bas din ng mga men­sa­he ng pa­ki­kii­sa at pag­ba­ti si Concha Ara­ne­ta, ta­ga­pag­sa­li­ta ng NDFP-Pa­nay, si Fr. San­tia­go “Ka Sanny” Sa­las ng NDFP-Eas­tern Vi­sa­yas, Ko­mi­te sa Re­hi­yon ng NEMR at mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa sa Ce­bu.

Gi­nin­tu­ang ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do, ipinagdiwang