Pamamaslang sa Negros, lalong tumindi

,

Anim na sibilyan ang pi­nas­lang ng mga ber­du­go ng 94th IB at Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice sa mag­ka­ka­hi­wa­lay na in­si­den­te noong ga­bi ng Di­sye­mbre 26 sa Neg­ros Ori­en­tal. Ma­li­ban di­to, may 27 ili­gal na ina­res­to at si­nam­pa­han ng ga­wa-ga­wang mga ka­so sa pru­bin­sya. Ang koor­di­na­dong mga ata­keng ito la­ban sa ma­ma­ma­yan ng Neg­ros ay isi­na­ga­wa sa Gui­hul­ngan City, Ma­bi­nay at Sta. Ca­ta­li­na.

Sa Gui­hul­ngan City, pi­na­tay ang li­der mag­sa­sa­ka na si Jimmy Fat at Jun Ku­bol mu­la sa Ba­ra­ngay Tri­ni­dad; si Re­ne­boy Fat na isang dray­ber ng motorsiklo (habal-habal) mu­la sa Ba­ra­ngay Hi­lai­tan; si Jai­me Revil­la na or­ga­ni­sa­dor sa ko­mu­ni­dad; si Je­sus “Don­don” Isu­gan na isang mag­sa­sa­ka at anak ng mga li­der mag­sa­sa­ka, at si Boy Sing­ko na upi­syal sa Ba­ra­ngay Tri­ni­dad. Sa buk­tot na pag­da­da­hi­lan ng mga sa­la­ri­n, pi­na­la­bas sa mi­dya na mga myembro uma­no ng BHB ang anim.

Ma­ta­pos pa­ta­yin si Isu­an, ili­gal na­mang di­na­kip ang kan­yang mga ma­gu­lang na si­na Ju­ni­or at Ge­nia, ka­bi­lang ang 15 iba pa, ka­bi­lang ang mga pi­nu­no ng mga ba­ra­ngay Tri­ni­dad at Tacpao. Pa­wang ina­ku­sa­hang mga myembro ng BHB ang mga ina­res­to at ti­na­ni­man ng pe­keng ebi­den­syang ba­ril pa­ra ma­ka­su­han. Pi­nag­ha­ha­lug­hog din ang mga ba­hay ng mga residente sa Ba­ra­ngay Tri­ni­dad, at ba­hay ng isa pang si­bil­yan sa Gui­hul­ngan City. Dag­dag sa mga ka­ra­ha­sang ito, isang ma­ma­ma­ha­yag din sa ba­yan ng La Li­ber­tad ang pi­nag­ba­ba­ril at na­pa­tay ng mga la­la­king na­ka­mo­tor­sik­lo.

Sa ba­yan ng Ma­bi­nay, anim na re­si­den­te mu­la sa mga ba­ra­ngay ng Lu­yang at Ta­ling­ting ang ili­gal na ina­res­to ma­ta­pos tam­nan ng mga pe­keng ebi­den­syang ba­ril at ba­la. Isa sa mga ina­res­to, si Mar­gie Vai­loces, ay pin­san ng bi­lang­gong pu­li­ti­kal na si Joey Vai­loces (ki­la­la bi­lang isa sa #Ma­bi­nay6).

Ba­go pa ang mga ata­keng ito, ili­gal na ina­res­to ng mga na­ka­bo­net na pu­lis noong Di­sye­mbre 19 sa Sa­gay City, Neg­ros Occi­den­tal si Re­ne Cañe­te, myembro ng the Na­tio­nal Fe­de­ra­ti­on of Su­gar Wor­kers.

Sa­man­ta­la, tu­loy pa rin ang pang­gi­gi­pit ng mi­li­tar sa ibang re­hi­yon.

Sa Sor­so­gon, ili­gal na ina­res­to ng mga sun­da­lo ng 31st IB ang me­nor de edad na si Car­lo Lo­re­no, 14 taong gu­lang at re­si­den­te ng Ba­ra­ngay Baca­lon, Ma­gal­la­nes. Ha­bang nag­sa­sa­ga­wa ng ope­ra­syon ang mi­li­tar sa lu­gar noong Ene­ro 6, sa­pi­li­tang di­na­la si Lo­re­no sa mu­ni­sip­yo at ina­ku­sa­hang myembro ng BHB.

Sa Ca­ga­yan noong Di­sye­mbre 27, 2018, pwer­sa­hang pi­na­da­lo ng mga sun­da­lo ng 17th IB ang mga re­si­den­te ng Ba­ra­ngay Ba­la­gay, Sto. Ni­no, sa isang ra­li kung saan pi­na­da­la si­la ng mga pla­kard na nag­ku­kun­de­na sa PKP at BHB.

Pamamaslang sa Negros, lalong tumindi