Sentenaryo ng pagpatay kina Luxemburg at Liebknecht, ginunita

,
English

NAGDAOS NOONG ikalawang linggo ng Enero ng isang linggong selebrasyon sa Germany upang gunitain ang 100-taong anibersaryo ng pagtortyur at pagpatay kina Rosa Luxemburg at Karl Liebknecht, kapwa nanguna sa tagapagtatag ng Partido Komunista ng Germany noong 1918 at mga lider ng mga pag-aalsa noong Nobyembre 1918 sa pagwawakas ng emperyo ng Germany noong World War I. Sila ay inaresto ng Frekorps, maka-Kanang milisya noong Enero 15, 1919, malao’y pinatay pagkaraan ng matinding pagpapahirap.

Ang paggunita sa Germany ay isinagawa ng iba’t ibang grupo kabilang ang Marxist-Leninist Party of Germany, Juggenwiderstand at Rot Front (Red Front). Sa mensahe ni Kasamang Jose Maria Sison noong Enero 12, hinimok niya ang mga rebolusyonaryo sa Germany na humalaw ng wastong mga aral mula sa kasaysayan para pukawin ang pakilusin ang masang anakpawis para sa reporma at rebolusyon, pag-oorganisa ng mga rebolusyonaryong kilusan, pag-agaw ng kapangyarihan at pagtatatag ng sosyalistang republika.

Nananawagan siya na “magkaisa sa ilalim ng bandila ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, at makibaka para magkaisa upang mag-ambag ng ubos nila makakaya para sa pagbubuo ng abanteng partidong rebolusyonaryo ng proletaryado at matatag na kilusang masa para sa demokrasya at sosyalismo.” Hinimok din niya ang nasabing mga organisasyon na ubos-kayang pukawin, organisahin at pakilusin ang kabataan, ang proletaryado at iba pang mamamayan ng Germany para labanan ang pasismo, magtagumpay sa laban para sa demokrasya at isulong ang sosyalismo.

Sentenaryo ng pagpatay kina Luxemburg at Liebknecht, ginunita