DPRK, hin­di nag­pab­ra­so sa US

,

WALANG NAABOT NA ka­sun­du­an o pi­nag-i­sang pa­ha­yag ang mu­ling pa­ki­ki­pag­ki­ta ng pi­nu­no ng De­mocra­tic Peop­le’s Re­pub­lic of Ko­rea (DPRK o North Ko­rea) na si Kim Jong Un sa pre­si­den­te ng US na si Do­nald Trump noong hu­ling ling­go ng Peb­re­ro sa Viet­nam. La­yu­nin ng na­tu­rang pag­pu­pu­long na mu­ling pag-u­sa­pan ang de­nuk­le­ya­ri­sa­syon ng DPRK, isang kai­sa­hang naa­bot sa unang pag­pu­pu­long noong na­ka­ra­ang taon sa Si­nga­po­re. Una na itong na­pag­ka­sun­du­an ng DPRK at Re­pub­lic of Ko­rea (mas ki­la­la bi­lang South Ko­rea) bi­lang ini­syal na hak­bang tu­ngo sa reu­ni­pi­ka­syon ng da­la­wang Ko­rea. Hin­di pu­ma­yag ang DPRK na agad si­mu­lan ang pag­wa­sak ng mga pa­si­li­dad nuk­le­yar ni­to nang hin­di iniaat­ras ng US ang ipi­na­taw ni­tong eco­no­mic sancti­on sa ban­sa. Ang sancti­on na ito ay nag­ba­ba­wal sa ma­ra­ming ban­sa na ma­ki­pag­ka­la­ka­lan sa DPRK. Da­hil di­to, li­mi­ta­do ang ko­mer­syo ng DPRK, at na­pi­pi­li­tan itong uma­sa sa pa­ki­ki­pag­ka­la­ka­lan sa Chi­na at iba pang in­de­pendyen­teng mga ban­sa.

Ma­li­naw na hin­di bi­bi­ti­wan ng DPRK ang ka­ka­ya­han ni­tong gu­ma­wa at gu­ma­mit ng ar­mas-nuk­le­yar nang wa­lang ma­ka­bu­lu­hang kon­se­syon mu­la sa US. Ang nuk­le­yar na ar­se­nal ni­to ay isa sa pi­na­ka­ma­ka­pang­ya­ri­hang ar­mas la­ban sa di­rek­tang ag­re­syon at in­ter­ben­syon ng US, ga­yun­din sa ag­re­syon ni­to ga­mit ang South Ko­rea na da­ti nang pin­wes­tu­han ng US ng mga tro­pa at sa­ri­li ni­tong ar­mas nuk­le­yar. Ka­bi­lang sa mga igi­ni­gi­it ng DPRK sa US ang pag­ka­ka­ro­on ng tra­ta­dong pang­ka­pa­ya­pa­an sa pa­gi­tan ng North at South Ko­rea, kag­yat na pag­lu­lu­wag sa eco­no­mic sancti­on, pag­ta­ta­pos sa mga war ga­me sa hang­ga­nan at ka­ra­ga­tan ni­to at pag­ba­ba­was ng mga tro­pa ng US sa South Ko­rea. Sa nga­yon, may­ro­ong 28,500 tro­pa ang US sa hang­ga­nan ng DPRK at South Ko­rea.

Mu­la sa unang pag­pu­pu­long, si­nus­pin­de na ng DPRK ang mis­si­le at nucle­ar tes­ting ni­to. Sa­man­ta­la, ang isi­na­ga­wa pa la­mang ng US ay ang pan­sa­man­ta­lang pag­sus­pin­de sa ma­la­ki­hang mga war ga­me sa pa­gi­tan ni­to at huk­bo ng South Ko­rea. Pa­tu­loy ding na na­ka­pu­si­syon sa ka­ra­ga­tan at mga ba­se ni­to sa Asia ang sa­ri­li ni­tong mga pwer­sang nuk­le­yar (sub­ma­ri­no, bar­ko at erop­la­no) na handa nitong gamitin laban sa DPRK.

DPRK, hin­di nag­pab­ra­so sa US