Ika-100 taong ani­ber­sar­yo ng Co­min­tern, gi­nu­ni­ta

,

GINUNITA NG PANDAIGDIGANG uring pro­le­tar­ya­do ang ika-100 taong ani­ber­sar­yo ng pag­ka­ka­ta­tag ng Third Inter­na­tio­nal o Com­mu­nist Inter­na­tio­nal (Co­min­tern) ng Unang Kong­re­so ni­to sa Moscow noong Mar­so 2-6, 1919. Ang Co­min­tern ay re­sul­ta ng ma­ta­gum­pay na Da­ki­lang Pro­le­tar­yong Re­bo­lu­syong Oktub­re na nag­ta­tag ng dik­ta­du­ra ng pro­le­tar­yo sa Rus­sia at nag­bu­kas ng pi­tong de­ka­dang ma­ta­ta­gum­pay na so­sya­lis­tang re­bo­lu­syon at konstruk­syon sa sang­kat­lo ng buong daig­dig. Ma­ta­gum­pay na iti­na­gu­yod ng Co­min­tern ang pag­su­su­long ng pan­da­ig­di­gang pro­le­tar­yong re­bo­lu­syon at ang pag­tu­long sa pag­ta­ta­tag ng mga Par­ti­do Ko­mu­nis­ta sa iba’t ibang da­ko ng daig­dig. Nag­ka­ro­on ito ng ma­sak­law na re­bo­lu­syo­nar­yong implu­wen­sya at mga bu­nga hang­gang sa por­mal na pag­bu­wag ni­to noong 1943.

Noong Mar­so 1, nag­la­bas si Jo­se Ma­ria Si­son, pa­ngu­long ta­ga­pag­ta­tag ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas, ng isang ar­ti­ku­lo kung saan bi­nay­bay ang ma­ka­say­sa­yang pa­pel ng Co­min­tern sa pag­tu­long sa pag­pa­pa­ta­tag ng Com­mu­nist Party of the Phi­lip­pi­ne Islands (CPPI), ang lu­mang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas, mu­la nang ita­tag ito noong 1930. Ma­ba­ba­sa sa web­si­te ng PKP sa www.phi­lip­pine­revo­lu­ti­on.info ang buong artikulo.

Ika-100 taong ani­ber­sar­yo ng Co­min­tern, gi­nu­ni­ta