Mar­so 2019, idi­nek­la­ra bi­lang “Bu­wan ng BHB”

,

Bi­lang pag­gu­ni­ta sa ika-50 ani­ber­sar­yo ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa da­ra­ting na Mar­so 29, na­na­wa­gan ang Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) noong Peb­re­ro 26 sa la­hat ng mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa na idek­la­ra ang Mar­so 2019 bi­lang “Bu­wan ng BHB.” Pag­di­ri­wang ito sa la­hat ng mga ta­gum­pay at pag­su­long ng dig­mang ba­yan sa la­hat ng la­ra­ngan.

Hi­na­mon ng PKP ang mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa na itang­hal ang tu­nay na huk­bo ng sambayanan sa te­mang “Isu­long ang dig­mang ba­yan hang­gang ta­gum­pay!” Tu­gon ito sa wa­lang-ha­bas na pa­sis­tang mga ata­ke ng re­hi­meng Du­ter­te at pa­pa­lub­hang ka­la­ga­yan ng ma­ma­ma­yan.

Ka­sa­bay ng pag­di­ri­wang, inaa­sa­han ang mga tak­ti­kal na open­si­ba ng mga yu­nit ng huk­bong bayan sa buong ban­sa upang ipag­tang­gol ang ka­ra­pa­tan ng ma­ma­ma­yan, kaakibat ang pagsusulong ng tu­nay na re­por­ma sa lu­pa at pagtatayo ng mga or­ga­ni­sa­syong ma­sa hang­gang sa mga or­ga­no ng ka­pang­ya­ri­hang pam­pu­li­ti­ka. Kaa­ki­bat din ang pag­pa­pa­ru­sa sa pi­na­ka­pu­sa­kal na mga ahen­te ng re­hi­meng Du­ter­te.

Sa ha­rap ng mga tang­ka ng re­hi­men na pi­gi­lan ang pag­la­ga­nap ng men­sa­he ng re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka, ki­na­kai­la­ngang paig­ti­ngin ang kam­pan­yang pang-im­por­ma­syo­n, pang-eduka­syon at pampro­pa­gan­da upang ipa­la­ga­nap ang ka­was­tu­an ng pag­lu­lun­sad ng ar­ma­dong pakiki­ba­ka.

Hi­ni­mok ng PKP ang la­hat na lu­mik­ha ng mga pa­ha­yag, mga pos­ter at brochu­re sa rek­rut­ment, mag­su­lat ng mga tu­la, kan­ta at kwen­to, gu­ma­wa ng mga pain­ting at iba pang lik­hang si­ning, at mag­lun­sad ng mga de­monstra­syo­n. Mak­si­mi­sa­hin ang in­ter­net at social me­dia pa­ra ipalaganap ang re­bo­lu­syo­nar­yong tung­ku­lin ng BHB. Pa­si­nu­nga­li­ngan ang “teroristang” pagbabansag ng re­hi­meng US-Du­ter­te at ipa­ki­ta kung si­no ang tu­nay na te­ro­ris­ta.

Pag­ka­ka­ta­on ang buong bu­wan ng Mar­so pa­ra hi­ka­ya­tin ang pi­na­ka­ma­ra­ming ma­sang ak­ti­bis­ta kap­wa sa ka­lun­su­ran at ka­na­yu­nan na su­ma­pi sa BHB, ulit-u­li­tin at ipa­la­ga­nap ang panawagan: “Pag­ling­ku­ran ang sam­ba­ya­nan! Pag­ling­ku­ran ang re­bo­lu­syo­n!” Ga­yun­din, ga­mi­tin ang pagdi­ri­wang pa­ra pa­taa­sin ang ka­pa­si­dad ng mga Pu­lang ku­man­der at man­di­rig­ma sa larangan ng ide­o­lo­hi­ya, pu­li­ti­ka at or­ga­ni­sa­syo­n.

“Big­yang-di­in na­tin ang pag­pu­pun­ya­gi at op­ti­mis­mo ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no sa pag­su­su­long ng dig­mang ba­yan tu­ngo sa mas ma­ta­ta­as na an­tas at pa­pa­la­pit sa pag­ka­mit ng ga­nap na tagumpay,” pag­ta­ta­pos ng PKP.

Mar­so 2019, idi­nek­la­ra bi­lang "Bu­wan ng BHB"