Mga dek­la­ra­syong “kontra-BHB,” pa­ka­na ng AFP

,


RESULTA NG PAMBABRASO at say­war ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes (AFP) ang uma­no’y mga pag­dek­la­ra sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) bi­lang “per­so­na non gra­ta (ta­ong hin­di tinatanggap).” Ito ang ini­lan­tad ni Ka Ri­go­ber­to F. Sanchez ng BHB-Sout­hern Min­da­nao Region ka­su­nod ng na­pa­ba­li­tang pag­kun­de­na uma­no sa BHB ng mga lo­kal na pa­ma­ha­la­an at komuni­dad ng Lu­mad sa mga re­hi­yong sak­law ng AFP Eas­tern Min­da­nao Com­mand.

Ayon kay Sanchez, ang kam­pan­yang say­war at in­ti­mi­da­syon na ito ay resulta ng mga “peace and deve­lop­ment out­reach prog­ram” na ini­lu­lun­sad sa ilalim ng “who­le-of-na­ti­on approach” ng Oplan Ka­pa­ya­pa­an. Su­nud-sunod na mga “peace-bu­il­ding se­mi­nar” ang ipi­na­ta­ta­wag ng militar sa Davao City, Davao Ori­en­tal, Com­pos­te­la Val­ley, Davao del Nor­te, Bu­kid­non at Caraga. Gina­mit ng AFP ang ka­ni­lang mga pa­ra­mi­li­tar tu­lad ng Ala­ma­ra at Ba­ga­ni, upang brasu­hin ang mga kon­se­hong Lu­mad na du­ma­lo sa mga nasa­bing se­mi­nar. Ma­ta­pos ni­to’y binubuyo si­lang mag­martsa da­la ang mga pla­kard na nag­la­la­man ng mga kontra-in­sur­hen­syang panawa­gan.

Sa mga “se­mi­nar” na ring ito iti­nu­tu­lak ng mi­li­tar ang bat­bat-sa-ka­ti­wa­li­ang Enhanced Compre­hen­sive Local Integ­ra­ti­on Prog­ram na mas ki­la­la bi­lang mga pe­keng pag­pa­pa­su­ren­der. Sa Com­pos­te­la Val­ley noong Peb­re­ro 20, mata­pos ili­gal na ares­tu­hin ng 71st IB ang tat­long mag­sa­sa­ka sa Sit­yo Binogsa­yan, Ba­ra­ngay Nap­na­pan at ip­ri­ni­sin­ta si­la bi­lang mga “sumurender” na BHB. Ito ay sa ka­bi­la ng ma­ri­ing pa­ha­yag ng mga upi­syal ng lo­kal na pamaha­la­an na ang mga ina­res­tong si­na Eddie Avi­la, Gracia­no Embal­sa­do at Pulpy La­ri­wan ay pa­wang mga si­bil­yang re­si­den­te ng na­tu­rang bar­yo.

Ma­li­ban di­to, si­ni­si­ra­an din ng AFP at bi­na­ban­sa­gang mga pren­te ng PKP ang mga li­gal na or­ga­ni­sa­syo­n, prog­re­si­bong partylist at mga nongovernment insti­tu­ti­on na nag­ta­ta­gu­yod ng ka­ra­pa­tan at ka­pa­ka­nan ng mga mag­sa­sa­ka’t Lu­mad. Sa ga­yon, isi­na­sa­pa­nga­nib ng AFP ang nasa­bing mga si­bil­yang insti­tu­syon at ka­ni­lang mga lider bi­lang tar­get ng mga arbitrar­yong pag-a­res­to at pa­ma­mas­lang.

Mga dek­la­ra­syong "kontra-BHB," pa­ka­na ng AFP