Silyab, Disyembre 2017

,

Praymer Hinggil sa Presidential Proclamation 360 at 374 ng Rehimeng US-Duterte (Espesyal na Isyu)

Silyab, Disyembre 2017