Hinggil sa Pagtaas ng Presyo ng Langis

,

Gabay sa Grupong Talakayan, Silyab, March 2019

Hinggil sa Pagtaas ng Presyo ng Langis