Ika-35 Araw ng Cor­dil­le­ra, ipi­nag­di­wang

,

Sa pamumuno ng Cor­dil­le­ra Peop­le’s Alli­ance (CPA), li­bu-li­bo ang du­ma­lo sa pag­di­ri­wang ng ika-35 Araw ng Cor­dil­le­ra mu­la Abril 23-29. Gi­nu­ni­ta ito sa pa­ma­ma­gi­tan ng mga pro­tes­ta, po­rum, kon­sye­rto at mga kul­tu­ral na pag­ta­tang­hal. Nag­kai­sa ang mga pam­ban­sang mi­nor­ya at mga ta­ga­su­por­ta sa te­mang “La­ba­nan ang ti­ra­ni­ya! Isu­long ang pu­li­ti­ka ng pag­ba­ba­go at sa­ri­ling pag­pa­pa­sya­!”

Gi­nu­ni­ta ng mga du­ma­lo ang ka­ba­ya­ni­han ni Macli­ing Du­lag, li­der ng tri­bung Ka­li­nga na lu­ma­ban sa pro­yek­tong Chico River Dam ng dik­ta­du­rang Marcos. Pi­nas­lang si Du­lag ng mga sun­da­lo noong Abril 24, 1980.

Hi­git 3,000 ang nag­martsa sa Be­ngu­et noong Abril 29. Ni­la­hu­kan ito ng mga pam­ban­sang mi­nor­ya mu­la Min­da­nao, Pa­nay, Central Luzon at Sout­hern Ta­ga­log. Du­ma­lo rin ang mga ta­ga­su­por­ta mu­la sa ibang bansa. Nag­ti­pon naman noong Abril 27 ang mga ka­sa­pi ng CPA sa Mt. Province, Apa­yao at Ifu­gao.

Pi­na­ngu­na­han rin ng CPA ang isang pro­tes­ta sa lokasyon ng Chico River Pump Irri­ga­ti­on Project sa Pi­nucoc, Pi­nuk­puk, Ka­li­nga noong Abril 23. Ki­na­bu­ka­san, 1,000 ang lu­ma­hok sa isang pro­tes­ta sa Ta­buk City pa­ra la­ba­nan ang ti­ra­ni­ya. Noon na­mang Abril 24, nag­martsa ang mga prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon sa Ba­guio City at sa Ba­ngu­ed, Abra. Sa­man­ta­la, nag­di­wang noong Abril 21 ang mga ka­tu­tu­bong Igo­rot na na­ka­ba­se sa Hong­kong.

Ban­tang de­mo­li­syon sa NBP Com­po­und, ni­la­ba­nan. Nag­pi­ket sa ha­ra­pan ng De­partment of Jus­tice noong Abril 29 ang mga re­si­den­te ng New Bi­li­bid Pri­son Com­pound sa Mun­tin­lu­pa. Hi­ni­ngi ni­la kay Sec. Me­nar­do Guevar­ra na pi­gi­lan ang de­mo­li­syon sa ka­ni­lang mga ta­ha­nan, na iniu­tos ni Di­rector Ge­ne­ral Nica­nor Fael­don ng Bu­reau of Cor­recti­ons.
Pi­na­ngu­na­han ng Ka­li­pu­nan ng mga Ma­ma­ma­yan na Pi­nag­kai­sa sa New Bi­li­bid Pri­son, Inc. ang pag­ki­los. Maa­pek­tu­han ng de­mo­li­syon ang na­sa 30,000 re­si­den­te. Ang ka­ra­mi­han sa ka­ni­la ay na­ni­ni­ra­han sa lu­gar 30-40 taon na.

Sa Pa­nay, nag­pi­ket ang mga ka­sa­pi ng Ba­yan sa ha­ra­pan ng Iloi­lo City Hall noong Abril 26 pa­ra itu­lak ang lo­kal na gub­yer­no na ak­syu­nan ang ka­ku­la­ngan ng tu­big sa ka­ni­lang lu­gar.

Ika-12 taon ng pag­ka­wa­la ni Jo­nas Bur­gos, gi­nu­ni­ta. Nag­ti­pon sa ha­ra­pan ng upi­si­na ng Com­mis­si­on on Hu­man Rights sa Com­mon­we­alth Ave­nue, Quezon City ang mga ka­pa­mil­ya ni Jo­nas Bur­gos at mga ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tang-tao noong Abril 26. Ito ay pag­gu­ni­ta sa ika-12 taon mu­la nang di­nu­kot si Bur­gos ng mga tau­han ng re­hi­meng US-Arro­yo. Ki­nun­de­na ni­la ang nag­pa­pa­tu­loy na ka­wa­lang-pa­na­na­gu­tan sa ban­sa at ang te­ro­ris­tang mga ata­ke ng re­hi­meng Du­ter­te sa ma­ma­ma­yan.

Sa­man­ta­la noong Abril 27, ka­sa­bay ng pag­di­nig ng ka­so ni­la Vicen­te Lad­lad at mag-asawang Alber­to at Vir­gi­nia Vil­la­mor sa Quezon City Hall of Jus­tice, nag­pi­ket ang ka­ni­lang mga ka­pa­mil­ya at mga ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tang-tao pa­ra ipa­na­wa­gan ang kag­yat na pag­pa­pa­la­ya sa tatlo.

Nagpro­tes­ta rin ang mga ka­sa­pi ng Na­tio­nal Fe­de­ra­ti­on of Su­gar Wor­kers, Ki­lu­sang Mag­bu­bu­kid ng Pi­li­pi­nas at mga ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tang-tao noong Abril 30 sa Northern Neg­ros.

Ika-35 Araw ng Cor­dil­le­ra, ipi­nag­di­wang