La­ba­nan ang pa­ka­nang da­ya­in ni Du­ter­te ang elek­syon

,

Da­pat ma­hig­pit na mag­kai­sa at mag­han­da ang ma­la­wak na ma­sa ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no, la­hat ng ka­ni­lang pat­ri­yo­ti­ko at de­mok­ra­ti­kong pwer­sa, opo­si­syong pu­li­ti­kal at iba pang sek­tor pa­ra la­ba­nan ang is­ke­ma ng pa­sis­tang re­hi­meng Du­ter­te na da­ya­in ang na­pi­pin­tong elek­syo­n.

Kai­la­ngang da­ya­in ni Du­ter­te ang da­ra­ting na elek­syon da­hil wa­lang tsan­sang ma­na­lo ang mas marami sa mga kan­di­da­to ni­ya sa pag­ka­se­na­dor sa Hug­pong ng Pag­ba­ba­go at PDP-La­ban sa isang pa­tas na elek­syo­n. Ba­sa na ang pa­pel nila da­hil sa pa­gi­ging ahen­te at tu­ta ni Du­ter­te, at da­hil ki­la­la si­la sa ko­rap­syo­n, du­gu­ang re­kord sa ma­ra­mi­hang pag­pa­tay at ba­tas mi­li­tar, pag­ka­sang­kot sa ili­gal na ben­ta­han ng dro­ga at pagtray­dor sa pat­ri­mon­ya at so­be­ran­ya ng ban­sa.

Iti­nu­tu­ring ng iba’t ibang sek­tor ang na­la­la­pit na elek­syon bi­lang pag­ka­ka­ta­on na ila­bas ang hi­na­ing ng ba­yan la­ban sa re­hi­meng Du­ter­te at dag­dag na la­ra­ngan para labanan at patalsikin ang tiranikong rehimen.

Sinisiguro ni Du­ter­te na pa­bor sa kan­ya ang re­sul­ta ng na­la­la­pit na elek­syo­n para ma­kontrol ang Senado, at sa gayo’y makontrol na ang la­hat ng sa­ngay ng reaksyunaryong gub­yer­no. Sa nakaraan, naging sagka ang Senado sa kanyang itinutulak na pakana na ba­gu­hin ang konsti­tu­syon pa­ra sa hu­wad na pe­de­ra­lis­mong pang­kub­li sa kan­yang pla­nong dik­ta­du­ra na magpapalawig sa kan­yang pag­ha­ha­ring bu­ruk­ra­tang ka­pi­ta­lis­ta,

Pa­ra pa­la­ba­sing na­ngu­ngu­na ang mga kan­di­da­to ni­ya sa elek­syo­n, ginagamit ng mga kam­pan­ya­dor ni Du­ter­te ang mga pe­keng sar­bey at bi­naba­ha ang rad­yo, te­le­bi­syo­n, mga dyar­yo at in­ter­net ng mga pa­ta­las­tas at ba­ya­rang implu­wen­sya­dor. Sa tangkang pahinain ang kanilang mga kalaban, Red-tag­ging at hu­wad na narco­list naman ang ginagamit niya la­ban sa mga oposisyon. Idi­nep­loy ng rehimen ang mga pwer­sang mi­li­tar at pu­lis sa buong ban­sa at ha­ya­gang nag­ka­kam­pan­ya la­ban sa mga pwer­sang kontra-Du­ter­te sa Min­da­nao at ti­na­gu­ri­ang mga “hotspot.” Ha­wak ni Du­ter­te ang Commission on Elections at ang sik­re­to at di lig­tas na elektro­ni­kong sis­te­ma ng pag­bi­bi­lang ng bo­to. Ina­li­san ni­to ng ka­pang­ya­ri­han ang mga ta­ga­pag­ban­tay sa elek­syo­n. Dahil dito, tiyak na magiging isa sa pi­na­ka­ma­ru­mi sa ka­say­sa­yan ng ban­sa ang darating na eleksyon.

Ang ma­la­wa­kang pan­da­ra­ya pa­bor sa mga kan­di­da­to ni Du­ter­te ay ti­yak na mag­pa­pa­sik­lab sa ma­la­wa­kang ga­lit at pro­tes­tang ma­sa. La­long pu­ma­pa­bor ang ka­la­ga­yan pa­ra lu­ma­wak, lu­ma­kas at la­long tu­ma­pang ang nag­ka­kai­sang pren­te ng iba’t ibang pwer­sang an­ti-ti­ra­ni­ya pa­ra sa pag­la­ban at pag­pa­pa­tal­sik kay Du­ter­te.

Ha­bang nag­ha­han­da sa pan­da­ra­ya si Du­ter­te, da­pat ding han­da ang mga pwer­sang ito na hi­mu­kin ang pi­na­ka­ma­ra­ming po­sib­leng gru­po at in­di­bid­wal pa­ra tu­mu­long na ilan­tad at kontra­hin ang pan­da­ra­ya, dag­dag sa mga tam­pok na is­yu la­ban kay Du­ter­te tu­lad ng di mai­pa­li­wa­nag na ya­man, am­bi­syong maging dik­ta­dor, pa­mu­mu­no at pag­ka­sang­kot sa dro­ga, ma­ra­mi­hang pag­pa­tay, pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao at bru­ta­li­dad sa to­dong ge­ra, pag­su­ko sa Chi­na at pa­nga­nga­yu­pa­pa sa mi­li­tar ng US, at iba pa.

Wa­lang awat ang ga­mit ni Du­ter­te sa pandadawit sa rebolusyonaryong kilusan, pag­ba­ban­ta at pa­ni­nin­dak, pag­pa­nga­ko ng re­por­ma, ako­mo­da­syong pu­li­ti­kal at pan­li­lin­lang upang pa­hi­na­in ang pa­sya ng ba­yan at ha­ti­in ang iba’t ibang pwer­sang na­ka­ha­nay la­ban sa kan­yang ti­ra­ni­ya at is­ke­ma para sa pagtatag ng diktadura. Da­pat si­lang mas ma­hig­pit na mag­kai­sa para pa­ngi­ba­ba­wan ang mga tak­ti­ka ni Du­ter­te na pag­hi­wa-hi­wa­la­yin ang mga pwer­sang opo­si­syo­n.

Da­pat ma­ka­pag­pa­ki­ta si­la ng nag­ka­kai­sang pa­ni­nin­di­gan upang big­yang-inspi­ra­syon at pa­la­ka­sin ang loob ng sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no pa­ra ma­ra­mi­hang ku­mi­los at tu­min­dig. Sa pag­pa­pa­ki­ta ng ma­la­wak na pag­ka­kai­sa, ma­ga­ga­wa ni­lang hi­mu­kin ang mas di­sen­teng mga ele­men­to sa bu­ruk­ra­sya, mi­li­tar at pu­lis pa­ra su­por­ta­han ang pa­ki­ki­ba­ka la­ban sa re­hi­meng Du­ter­te at hi­ka­ya­tin ang kan­yang im­per­ya­lis­tang amo na bi­ta­wan si­ya upang di ma­sa­ma ang ka­ni­lang estra­te­hi­kong in­te­res sa na­pi­pin­to ni­yang pag­bag­sak.

Ang lu­ma­la­lang kri­sis sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te ay nag­pa­pa­hi­na sa buong nag­ha­ha­ring sis­te­ma. Tu­ma­tam­bad ang pag­ka­bu­lok ng buong sis­te­mang ma­la­ko­lon­yal at ma­lap­yu­dal, ka­bi­lang ang reak­syu­nar­yong elek­syo­n bilang bulok na paligsahan ng naghaharing uri. Da­pat pa­tu­loy na pu­ka­win, or­ga­ni­sa­hin at pa­ki­lu­sin ng mga pwer­sang pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­ko ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no, la­lu­na ang mga mang­ga­ga­wa at mag­sa­sa­ka, at iba pang de­mok­ra­ti­kong sek­tor.

Da­pat ubos-ka­yang isu­long ng mga ma­ka­ma­sang or­ga­ni­sa­syo­n, al­yan­sa at gru­pong party list ang mga pa­ki­ki­ba­kang ma­sang an­ti-im­per­ya­lis­ta, an­tip­yu­dal at an­ti­pa­sis­ta at tu­mu­long sa la­long pag­pa­pa­la­kas ng nag­ka­kai­sang pren­te ng ba­yan la­ban sa pa­sis­tang re­hi­meng Du­ter­te.

Da­pat mag­lun­sad ang Ba­gong Huk­bong Ba­yan ng mga tak­ti­kal na open­si­ba la­ban sa pa­sis­tang mga yu­nit mi­li­tar, la­lu­na yaong na­sa li­kod ng ma­lu­lub­hang pag-a­bu­so, mga yunit na sumasakop sa mga komunidad na nagkukubli sa mga operasyong “peace and development,” ka­bi­lang ang mga ipi­na­kat ni Du­ter­te sa buong ban­sa pa­ra da­ya­in ang na­la­la­pit na elek­syo­n. Da­pat pa­tu­loy ni­lang isu­long ang re­bo­lu­syo­nar­yong ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka at sa­man­ta­la­hin ang sit­wa­syon pa­ra isagawa ang ma­la­ga­nap at maig­ting na pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at pa­tu­loy na isulong ang dig­mang ba­yan.

La­ba­nan ang pa­ka­nang da­ya­in ni Du­ter­te ang elek­syon