PDT ng AFP, binigwasan ng BHB sa Samar

,

Binigwasan ng mga yu­nit ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa Sa­mar ang abusadong mga yu­nit ng Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes na nagtatago sa likod ng umano’y “com­mu­nity or­ga­nizing for peace and deve­lop­ment” o COPD sa iba’t ibang bar­yo sa is­la. Tu­gon ito ng BHB sa ma­ra­ming rek­la­mo ng mga mag­sa­sa­ka laban sa na­tu­rang mga yu­nit-mi­li­tar. Ka­bi­lang sa kanilang mga krimen ang ar­bit­rar­yong pang­rerekisa sa mga bahay ng mga residente, pagba­ba­ban­ta at ma­li­syo­song pag-uug­nay sa mga si­bil­yan sa BHB at pag­ka­kam­po sa gitna ng mga kabahayan.

Inam­bus ng BHB-Wes­tern Sa­mar ang isang “peace and deve­lop­ment team” (PDT) ng 46th IB sa pa­gi­tan ng mga ba­ra­ngay ng Be­ri at Bu­lu­an sa Cal­bi­ga noong Abril 23, alas 3:40 ng uma­ga. Anim na sun­da­lo ang agad na na­pa­tay ha­bang si­yam ang na­su­ga­tan. Isang K3 light machi­ne gun, isang rip­leng R4 at isang pis­to­la ang na­sam­sam ng BHB sa am­bus.

Sa Northern Samar, da­la­wang ope­ra­syong ha­ras ang ini­lun­sad ng BHB la­ban sa PDT ng 20th IB na nag­ka­kam­po sa loob ng mga ko­mu­ni­dad ng Las Navas.

Noong Abril 16, isang sun­da­lo ang na­pa­tay at isa ang na­su­ga­tan nang pa­pu­tu­kan si­la ng BHB sa Ba­ra­ngay Qui­ri­no, Las Navas. Ka­sa­bay ni­to, pi­na­pu­tu­kan din ang mga sun­da­long na­ka­kam­po sa Ba­ra­ngay San Francisco sa na­tu­rang ba­yan. Isa pang sun­da­lo ang na­su­ga­tan. Da­la­wang sun­da­lo na­man ang na­pa­tay sa isi­na­ga­wang es­pe­syal na ope­ra­syon noong Abril 17 sa Barangay Ca­to­to-o­gan kung saan da­la­wang .45 ka­lib­reng pis­to­la ang na­kum­pis­ka ng BHB. Sang­kot ang mga PDT na ito sa ili­gal na mga sak­ti­bi­dad sa bar­yo ga­ya ng su­gal.

Pa­nay. Isang M16 at isang pis­to­la ang na­kum­pis­ka ng BHB-Sout­hern Pa­nay nang ata­ke­hin ni­to ang out­post ng pu­lis sa hang­ga­nan ng Ali­mo­di­an-Leon-San Mi­gu­el sa ­Ilo­i­lo noong Abril 27, alas-4:45 ng ha­pon.

North Co­ta­ba­to. Da­la­wang sun­da­lo ang na­pa­tay sa da­la­wang mag­ka­su­nod na ope­ra­syong ha­ras na isi­na­ga­wa ng isang yu­nit ng BHB-Mt. Apo Sub­re­gio­nal Com­mand la­ban sa mga ele­men­to ng 19th IB na nag-oo­pe­ra­syon sa Ba­ra­ngay Ba­dia­ngon, Ara­kan noong Abril 23. Sa ta­ran­ta ng mga sun­da­lo, wa­lang pa­tu­mang­ga si­lang nag­pa­pu­tok ng ka­ni­lang mga ba­ril at ti­na­ma­an ang ka­ni­lang ka­sa­mang ele­men­to ng CAFGU. Pa­ra pag­tak­pan ang ka­ni­lang ka­pal­pa­kan, pi­na­la­bas ng mi­li­tar na “si­bil­yan na na­da­may” ang na­tu­rang CAFGU. Isang oras ma­ta­pos ni­to, 14 beses na na­ngan­yon at nam­bom­ba mu­la sa ere ang 19th IB ma­la­pit sa mga sa­ka­han at ko­mu­ni­dad ng mag­sa­sa­ka. Da­hil di­to, na­pi­li­tang mag­bak­wit ang ilan­da­ang re­si­den­te ng Ba­dia­ngon at ka­la­pit na mga ba­ra­ngay.

Com­pos­te­la Val­ley. Tat­long tro­pa ng 71st IB ang na­pa­tay at ma­ra­mi ang na­su­ga­tan sa ope­ra­syong de­mo­li­syon ng BHB-ComVal-Davao Gulf Sub­re­gio­nal Com­mand sa Ba­ra­ngay Ca­bu­yu­an, Ma­bi­ni noong Abril 24, alas-9:45 ng uma­ga. Ang 71st IB ay no­tor­yus sa pag­pa­tay ng mga bata, brutalidad at paglapastangan sa mga Pulang man­dirigma. (Tingnan ang kaugnay na balita sa pahina 6.) Ma­ta­pos ang ope­ra­syo­n, agad ding nag­pau­lan ng bom­ba at na­ngan­yon ang 71st IB sa lu­gar.

Quezon. Da­la­wang sun­da­lo ng 80th IB ang na­pa­tay sa da­la­wang mag­ka­hi­wa­lay na ope­ra­syong ha­ras ng BHB-Quezon noong Abril 18 at Abril 19 sa Ba­ra­ngay Umi­ray, Gen. Na­kar. Ang mga ito ay hu­li sa ser­ye ng mga open­si­ba ng BHB sa lu­gar na nag­re­sul­ta sa mga kas­wal­ti ng AFP sa ba­wat pa­ki­ki­pag­sa­gu­pa­an ng mga yu­nit ni­to sa mga Pu­lang man­di­rig­ma mu­la Peb­re­ro. Ipi­nag­ka­lat naman ng AFP na nag­ka­ro­on ng engkwentro sa pa­gi­tan ng mga yu­nit ni­to at BHB sa Ca­na­way, Gen. Na­kar noong Ma­yo 1. Wa­lang ga­ni­tong engkwentro at hin­di rin to­too ang ipi­na­ha­yag ng AFP na nag­ga­pi ni­la ang isang kam­po ng BHB sa lu­gar.

Min­do­ro. Inis­nayp ng BHB-Min­do­ro ang nag-oo­pe­ra­syong tro­pa ng 203rd IBde na nang­­ha­li­haw sa San Jo­se, Occi­den­tal Min­do­ro noong Abril 29. Ga­yun­din, pi­na­la­bas ng AFP na may nag­ga­pi si­lang kam­po ng BHB sa lu­gar. Ma­ri­in itong pi­na­bu­laa­nan ng mga Pu­lang man­di­rig­ma.

PDT ng AFP, binigwasan ng BHB sa Samar