Writ of am­pa­ro at ha­be­as da­ta pa­bor sa NUPL, inilabas ng Korte Suprema

,

Naglabas ng kau­tu­sang writ of am­pa­ro at ha­be­as da­ta ang Kor­te Sup­re­ma pa­bor sa pe­ti­syon ng Na­tio­nal Uni­on of Peop­le’s Law­yers (NUPL) noong Ma­yo 3. Nag­sam­pa ng pe­ti­syon ang NUPL noong Abril 15 pa­ra ipa­ti­gil ang Red-tag­ging at pang­gi­gi­pit ng re­hi­meng Du­ter­te at ng mi­li­tar sa ka­ni­lang mga myembro. Alin­su­nod sa kau­tu­sang writ of am­pa­ro, bi­nig­yan ng kor­te si Du­ter­te at AFP nang hang­gang Ma­yo 8 pa­ra ipa­li­wa­nag ang ka­ni­lang da­hi­lan sa pang­gi­gi­pit sa mga abu­ga­dong nag­ta­tang­gol sa ka­ra­pa­tang-tao. Alin­su­nod na­man sa kau­tu­sang ha­be­as da­ta, ob­li­ga­do si Du­ter­te at ang AFP na isu­mi­te sa kor­te ang la­hat ng ka­ni­lang im­por­ma­syon tung­kol sa na­tu­rang mga abu­ga­do.

Ang writ of am­pa­ro ay isang pe­ti­syon na isi­na­sam­pa ng mga gi­ni­gi­pit pa­ra hi­ngin ang pro­tek­syon ng kor­te la­ban sa mga pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng es­ta­do. Ang ha­be­as da­ta na­man ay para ob­li­gahin ang es­ta­do na ibi­gay sa kor­te o si­ra­in ang im­por­ma­syon la­ban sa mga gi­ni­gi­pit nito.

Ka­sa­bay ni­to, nag­la­bas din ng writ of ka­li­ka­san ang kor­te pa­bor sa mga ma­ngi­ngis­da ng Pa­la­wan at Zam­ba­les pa­ra ob­li­ga­hin ang re­hi­meng Du­ter­te na ipag­tang­gol ang Pa­na­tag Sho­al, Ayu­ngin Sho­al at Pa­nga­ni­ban Reef la­ban sa konstruk­syon ng mga pa­si­li­dad at iba pang ag­re­si­bong ak­ti­bi­dad ng Chi­na sa lu­gar.

Sa­man­ta­la, nag­sam­pa ng hi­wa­lay na pe­ti­syon pa­ra sa writ of am­pa­ro at ha­be­as da­ta ang Ka­ra­pa­tan, Ru­ral Mis­sio­na­ri­es of the Phi­lip­pi­nes at Gab­rie­la noong Ma­yo 6. Pinatitigil nila sa korte ang paninira at malis­yosong pag-uugnay ng kanilang mga organisasyon sa Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan.

Writ of am­pa­ro at ha­be­as da­ta pa­bor sa NUPL, inilabas ng Korte Suprema