4 na ar­mas, na­kum­pis­ka ng BHB-Sa­mar

,

Apat na armas ang na­kum­pis­ka ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Northern Sa­mar ma­ta­pos ang ma­ta­gum­pay na reyd sa de­tatsment ng Alpha Com­pany, 63rd IB sa Sit­yo Little La­nu­bi, Ba­ra­ngay La­nu­bi (EJ Dulay), Lao-ang, Northern Samar noong Ma­yo 21, alas-4 ng uma­ga. Pi­na­sa­bu­gan ng BHB at pi­na­pu­tu­kan ang de­tatsment. Na­kum­pis­ka sa reyd ang tat­long rip­leng R4, isang pis­to­la, mga ma­ga­sin, ba­la at iba pang ga­mit-mi­li­tar. Tat­long sun­da­lo, kabilang ang dalawang upisyal, ang na­pa­tay sa loob ng 30-mi­nu­tong la­ba­nan. Sa­man­ta­la, bi­nig­yan-pu­gay ng BHB si Ka Yu­lo na na­martir sa open­si­ba.

Ang 63rd IB ay isa sa mga ba­tal­yong gi­na­mit sa pa­na­na­la­kay sa Ma­ra­wi. Nang ibinalik sa Nor­thern Samar, nag­­sil­bi itong pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng priba­dong kontraktor na naglalatag ng proyektong kal­­­sa­da sa lu­gar.

Matapos ang opensiba, ki­nan­­yon ng militar ang barangay at pinagbantaan ang mga resi­dente.

Quezon. Inam­bus noong Hun­yo 13 ng isang yu­nit ng BHB-Quezon ang hin­di ba­ba­ba sa 30 ele­men­to ng 85th IB na nag­pa­pat­rul­ya sa Sit­yo Ta­nauan sa Baranga­y Vil­la Nacaob, Lo­pez, Quezon. Da­la­wang sun­da­lo ang agad na na­pa­tay ma­ta­pos bug­su­an sila ng pu­tok ng na­ka­tam­bang na mga Pu­lang man­di­rig­ma.
Ba­ha­gi ang nag­pa­pat­rul­yang yu­nit sa ope­ra­syong pag­tu­gis ng 85th IB sa isang yu­nit ng BHB na su­ma­la­kay sa ka­ni­lang tro­pa noong Hun­yo 11 sa Sit­yo Bu­nga sa pa­re­hong ba­ra­ngay. Hun­yo 7 pa nag­si­mu­la ang ope­ra­syong kom­bat ng na­tu­rang ba­tal­yon sa lu­gar. Ma­hi­git 200 tro­pa ng pi­nag­sa­nib na AFP-PNP-CAFGU ang hu­ma­li­haw sa tat­long ba­yan sa Quezon (Lo­pez, Maca­le­lon, Ca­ta­nauan) at su­mak­law sa 16 na ba­ra­ngay.

4 na ar­mas, na­kum­pis­ka ng BHB-Sa­mar