8 pag­pas­lang sa 7 araw

,

Sa loob ng isang ling­go, walong ak­ti­bis­ta at mag­sa­sa­ka ang pi­na­tay ng mga ar­ma­dong ele­men­to ng es­ta­do. Iba’t ibang in­si­den­te rin ng pan­da­ra­has at pa­na­na­kot ang na­ra­na­san ng mga si­bil­yan sa iba pang pa­nig ng ban­sa.

Da­la­wang is­tap ng Ka­ra­pa­tan-Sor­so­gon ang pi­nag­ba­ba­ril at na­pa­tay noong Hun­yo 14 ng uma­ga. Na­ka­sa­kay sa isang tray­si­kel si­na Ryan Hu­bil­la at Nelly Ba­ga­sa­la, 69, nang pa­pu­tu­kan si­la ng da­la­wang ar­ma­dong la­la­ki sa Pha­se 2, Seab­reeze Ho­mes Sub­divi­si­on, Ba­ra­ngay Ca­bid-an, Sor­so­gon City.

Si Bagasala ay ilang dekada nang tagapagtanggol ng kara­pa­tang­-tao. Humarap na siya sa wa­lang-ampat na paninira at Red-tag­ging mula sa militar. Makai­lang-ulit na ring tiniktikan at ginipit sina Hubilla at Bagasala sa nag­da­ang mga buwan.

Ki­na­bu­ka­san, bi­na­ril at pi­na­tay na­man ang da­ting pi­nu­no sa kam­pan­ya ng Ba­yan-Bi­kol na si Neph­ta­li Mo­ra­da sa Ba­ra­ngay San Isid­ro, Na­ga City.

Ba­go ni­to, magkasunod na pi­na­tay noong Hun­yo 9 at 10 ang mga magsasakang sina Arnie Espi­nil­la sa Barangay Liong, at San­do Alcovin­daz sa Barangay Buena­vis­ta, kapwa sa ba­yan ng San Fer­nan­do, Mas­ba­te. Pi­na­tay sila ng gru­po ni Sgt. Cha­las, li­der ng Peace and Deve­lop­ment Team ng 2nd IB na su­ma­sak­law sa mga bar­yo ng Ta­li­say, Alta­vis­ta, Bue­navis­ta, Ca­ne­las, Del Ro­sa­­rio at Prog­re­so. Pi­nag­bi­bin­ta­ngang mga ka­sa­pi ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan ang da­la­wa.

Noong Hunyo 14 ng gabi, pinuntahan ng mga sundalo ang bahay ni Pizo Cabug sa Barangay Bue­na­­vista at siya ay pinagbabaril hanggang mapatay. Kasapi si Cabug ng Masbate Peo­ple’s Orga­ni­zation.

Sa harap ng sunud-sunod na pama­mas­lang sa mga taga­pag­tanggol ng karapatang-tao sa Bicol at ibang panig ng bansa, nag­pro­testa ang aabot sa anim na libo sa Naga City no­ong Hunyo 19. Tina­wag itong “Ki­­los Bikolano laban sa Tira­niya.” Nag­protesta na­man ang mga kasapi ng Karapa­tan sa harapan ng Department of Na­tional De­fense sa Quezon City noong Hunyo 17.

Sa Bukidnon, binaril at napatay ng mga elemento ng estado si Nonoy Palma sa ha­ra­pan ng kan­yang ba­hay sa Sit­yo Ma­lam­ba­go, Ba­ra­ngay Ha­la­pi­tan, San Fer­nan­do, noong Hunyo 16. Ka­sa­pi si Palma ng KASAMA, pampru­bin­syang ba­la­ngay ng Ki­lu­sang Mag­bu­bu­kid ng Pi­li­pi­nas. Nakilala ang isa sa tat­long bu­ma­ril sa kan­ya na ka­sa­pi ng pa­ra­mi­li­tar na Ala­ma­ra.

Sa­man­ta­la, bi­na­ril at na­pa­tay si Fe­li­pe Dacal­dacal, ka­sa­pi ng Na­tio­nal Fe­de­ra­ti­on of Su­gar Wor­kers noong Hun­yo 9 ng ga­bi sa Si­tyo Di­ta, Ba­ra­ngay Pi­na­puga­san, Esca­lan­te City, Negros Occidental.

Pag­pas­lang sa na­wa­lan na ng la­ban

Pi­na­tay nang wa­lang ka­la­ban-la­ban ng 31st IB si Edwin “Ka Du­pax” De­ma­te­ra, ku­man­der ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Sor­so­gon noong Hun­yo 12. Bi­na­ril si­ya pag­ka­ta­pos bug­bu­gin sa labas ng kan­yang ba­hay sa Ba­ra­ngay Inca­rizan, Ma­gal­la­nes, Sor­so­gon. Na­sa lu­gar si Dematera pa­ra pan­sa­man­ta­lang mag­pa­ga­ling ng na­ma­ma­ga ni­yang paa.

Ma­ta­pos ba­ri­lin si Dema­tera­, pi­na­sok ng mga sun­da­lo ang kan­yang ba­hay at ki­num­pis­ka ang ga­mit ng mga bi­si­ta ng kan­yang pa­mil­ya. Ili­gal din ni­lang ina­res­to si Je­mu­el Non Sa­tu­ray at di­na­la sa Camp Escude­ro sa Sor­so­gon City. Pi­nag­bin­ta­ngan si­yang ka­sa­pi ng BHB at pi­na­la­bas na may­ro­ong ba­ril na ka­lib­re .38.

Pi­na­mu­mu­nu­an ni Lt. Col. Randy N. Espi­no ang 31st IB na na­ka­ba­se sa Ba­ra­ngay Ra­ngas, Ju­ban, Sor­so­gon. Nadestino ang batalyong ito sa ba­ha­ging Ca­ma­ri­nes Nor­te noong dekada 1990. Inili­pat si­la sa Sor­so­gon noong 2011 at na­ka­pa­kat sa prubinsya hang­gang sa ka­sa­lu­ku­yan.

Du­gu­ang re­kord

Ba­tay sa mga nai­ta­la ng Ang Ba­yan, si­mu­la 2014 ay may 18 bik­ti­ma ng pag­pas­lang ang 31st IB. Ki­la­la rin ang ba­tal­yon sa mga ili­gal na pag-a­res­to, pag­na­na­kaw, at sa­pi­li­tang pag­pa­sok sa ba­hay ng mga si­bil­yan. Ma­ra­mi na ring nai­ta­lang ka­so ng pagpatay sa mga hors de com­bat ang ba­tal­yon.

Isa sa pi­na­ka­ma­sa­hol na ka­so ang wa­lang-a­wang pag­pa­pau­lan ng ba­la sa ba­hay ng pa­mil­ya Gar­duque noong Ma­yo 2014 sa Mat­nog, Sor­so­gon. Ina­ku­sa­hang mga ka­sa­pi ng BHB ang mag-a­sa­wang Eli­as at Cynthia.

Binaril at na­pa­tay si Eli­as sa­man­ta­lang su­ga­tan ang kan­yang asa­wa. Ti­na­ma­an din ang ka­ni­lang isang taong gu­lang na sang­gol. Si­yam na oras na pi­na­ba­ya­an ng mga sun­da­lo ang su­ga­ta­nag mag-i­na at pi­ni­gi­lan ang mga ta­ga-bar­yo na tu­mu­long sa ka­ni­la.

Ang ber­du­gong ba­tal­yon din ang pu­ma­tay kay Teo­do­ro “Tay Tu­doy” Esca­nil­la, 63, tagapag­sa­lita ng Karapatan-Sorsogon, noong Agos­to 2015. Pi­nag­ba­ba­ril si­ya sa kan­yang ba­hay sa Ba­ra­ngay Tag­don, Barce­lo­na sa Sor­so­gon.

8 pag­pas­lang sa 7 araw