Nag­pa­pa­sa­sang mga bu­ruk­ra­ta

,

Hin­di la­mang si Rod­ri­go Du­ter­te ang may di-mai­pa­li­wa­nag na pag­lo­bo ng ya­man ha­bang na­kau­po sa gub­yer­no. Noong 2018, nagtaasan ang halaga ng 15 upisyal ng kanyang gabinete ayon sa isinumite nilang Statement on Assets, Liabilities and Network o SALN. Pitong kongresista naman—karamiha’y kaalyado ng nakaupong rehimen—ang nakita ng paglobo ng yaman sa loob lamang ng isang taong panunungkulan.

Sa gabinete, na­na­na­ti­ling pi­na­ka­ma­ya­man sa ga­bi­ne­te si Mark Vil­lar, ka­li­him ng De­partment of Pub­lic Works and Highways, na nag-u­lat ng ha­la­gang P1.408 bil­yon. Pi­na­ka­ma­la­ki na­man ang paglobo ng ya­man ni Alfre­do Cu­si, ka­li­him ng De­partment of Energy, na nag-u­lat ng P29 mil­yong dag­dag sa da­ti na ni­yang ya­man na P1.356 bil­yon noong 2017.

Sa Mababang Kapulungan, pi­na­ka­ma­la­ki ang ini­ya­man ng ne­go­sya­nteng si Delphi­ne Lee ng par­ti­dong Agri Party. Lu­ma­ki ang kan­yang ha­la­ga nang 400% mu­la P50 mil­yon tu­ngong P254 mil­yon noong 2018. Ga­yun­pa­man, mas ma­la­ki pa rin ang ini­ya­man ng bur­ge­sya kumpra­dor na si Micha­el Ro­me­ro ng par­ti­dong 1-Pacman. Na­dag­da­gan ang ya­man ni Ro­me­ro nang P567 mil­yon mu­la P7.291 bil­yon sa 2017 tu­ngong P7.858 bil­yon noong 2018. Gi­na­mit ng mga bu­ruk­ra­tang ito ang sis­te­mang party list pa­ra ip­wes­to ang sa­ri­li sa Kong­re­so at ku­mo­po ng ma­ta­ta­bang kontra­tang pam­pub­li­ko.

Nag­pa­pa­sa­sang mga bu­ruk­ra­ta