PKP, sumu­por­ta sa pa­na­wa­gang im­bes­ti­ga­syon ng UNHRC

,

Nagpahayag ang Partido Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas (PKP) ng pag­su­por­ta sa pa­na­wa­gan ng Uni­ted Na­ti­ons Hu­man Rights Com­mis­si­on (UNHRC) na mag­lun­sad ng im­bes­ti­ga­syon kaug­nay ng su­mi­sid­hing ka­la­ga­yan ng ka­ra­pa­tang tao sa ban­sa sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te.

Ma­li­ban sa ma­la­wa­kang pa­ma­mas­lang, ki­na­sang­ku­tan din ng mga pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng es­ta­do ang mga ka­so ng ili­gal na pag-a­res­to, pag­sam­pa ng ga­wa-ga­wang ka­so, li­gal na pan­da­ra­has, pag­ba­ban­ta, ar­ma­dong pa­na­na­la­kay sa mga ko­mu­ni­dad, pa­ngu­ngub­kob ng mga ko­mu­ni­dad sa ka­na­yu­nan, blo­ke­yo sa pag­ka­in at eko­nom­ya, at iba pa.

Ani­to, da­pat ding isai­la­lim sa kri­ti­kal na im­bes­ti­ga­syon ang “ge­ra kontra dro­ga” at ang di­rek­ti­bang “kontra-in­sur­hen­sya” ni Du­ter­te pa­ra “wa­ka­san ang lo­kal na ko­mu­nis­tang ar­ma­dong pag-aal­sa” at ang mga sang­kap ni­to ka­bi­lang ang ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao, Me­mo­ran­dum Order 30, Oplan Ka­pa­ya­pa­an, Oplan Sau­ron at Oplan Ka­pa­na­ta­gan. Na­ra­ra­pat la­mang na im­bes­ti­ga­han, isi­wa­lat at kun­de­na­hin ang ma­tin­ding mga pang-aa­bu­song ito at ipa­ri­nig sa buong mun­do ang pa­na­wa­gang hus­ti­sya ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no,” pag­wa­wa­kas ng PKP.

PKP, sumu­por­ta sa pa­na­wa­gang im­bes­ti­ga­syon ng UNHRC