Programa sa lupa ni Duterte: Re­kon­sentra­syon, hindi distribusyon

,

Ma­la­king ka­lo­ko­han ang kun­wa’y pa­ma­ma­ha­gi ni Rod­ri­go Du­ter­te ng mga pam­pub­li­kong lu­pa sa mga mag­sa­sa­ka.

Sa li­kod ni­to, ini­ra­rat­sa­da ng De­partment of Agra­ri­an Reform (DAR) ang rek­la­si­pi­ka­syon at pag­pa­pa­lit-ga­mit ng mga lu­pang ag­ri­kul­tu­ral. Kalokohan ang ipinag­yayabang ni Duterte na “pama­ma­ha­gi ng lupa” samantalang mina­ma­­dali ng kanyang gubyerno ang re­kon­sentra­syon ng mga ito sa ka­may ng ma­la­la­king pa­ngi­no­ong may­­­lu­pa at bur­ge­syang kum­pra­dor.

Mu­la Abril hang­gang Ma­yo ni­tong taon, su­nud-su­nod ang pag­la­la­bas ng DAR ng mga ad­mi­nistra­ti­bong kau­tu­san pa­ra pa­du­la­sin ang rek­la­si­pi­ka­syon ng lu­pang ag­ri­kul­tu­ral at kum­ber­syon ng mga ito sa “re­si­den­sya­l, ko­mer­syal at in­dustri­yal na ga­mit.” Li­ban sa “pag­pa­pa­simple” ng mga pro­se­so, nag­buo ang DAR ng es­pe­syal na ko­mi­te pa­ra sa pag­pa­pa­bi­lis ng pag­pa­pa­lit-ga­mit ng lu­pa at pag­ga­ga­wad ng mga ek­semp­syon o pag­li­lib­re sa Compre­hen­sive Agra­ri­an Reform Prog­ram (CARP).

Ka­rug­tong ang mga kau­tu­sang ito ng kau­tu­sang ehe­ku­ti­bo ni Du­ter­te na nag­la­la­gay sa aw­to­ri­dad ng pre­si­den­te ang pag-ap­ru­ba sa mga pro­yek­tong rek­la­ma­syon ng lu­pa sa mga baybayin ng malalaking syudad. Tar­get ng kau­tu­sang ito ang pag­pa­pabilis ng reklamasyon at pag­kon­sentra sa pangulo ng pa­ki­na­bang mu­la sa pag­ta­ta­yo ng mga ko­mer­syal na es­tab­li­si­men­to at pa­li­pa­ran sa mga lu­pang ito.

Pau­na ang mga kau­tu­sang ito ng Na­tio­nal Land Use Act, isang pra­yo­ri­dad na pa­nu­ka­la ng re­hi­meng Du­ter­te, na mag­ba­ba­go sa kla­si­pi­ka­syon ng lu­pa, par­ti­ku­lar ang mga lu­pang ag­ri­kul­tu­ral at ka­gu­ba­tan, alin­su­nod sa ma­ta­gal nang giit ng mga real es­ta­te deve­lo­per, ma­la­la­king kum­pan­yang ag­ri­bis­nes at iba pang ma­la­la­king ka­pi­ta­lis­ta. Sa ila­lim ni­to, ma­la­wa­kang aa­ga­win ang mga lu­pang ag­ri­kul­tu­ral mu­la sa mga mag­sa­sa­ka at ka­tu­tu­bo pa­ra itayo ang mga kal­sa­da, pa­li­pa­ran, sub­di­bi­syo­n, gu­sa­li, dam, plan­tang pang-e­ner­hi­ya at iba pang ma­la­la­king imprastruk­tu­ra sa ila­lim ng kan­yang prog­ra­mang Build, Build, Build. Sa kan­yang pag­ma­ma­da­li, nais ni Du­ter­te na pa­bi­li­sin ang ap­li­ka­syon pa­ra sa kum­ber­syon ng lu­pa mu­la 26-36 bu­wan tu­ngo sa 30 araw na lamang..

Ayon sa datos ng estado, mu­la 1988 hang­gang 2016, umaa­bot na sa 98,000 ek­tar­ya (ka­sin­la­ki ng buong Met­ro Ma­ni­la at Ce­bu) ng mga lu­pang ag­ri­kul­tu­ral ang ki­num­bert pa­ra sa re­si­den­sya­l, ko­mer­syal at in­dustri­yal na ga­mit. Wa­la pa sa bi­lang na ito ang mga ap­li­ka­syong hin­di pa naap­ru­ba­han, mga lu­pang ni­rek­la­si­pi­ka ng mga lo­kal na gub­yer­no at yaong ili­gal na pi­na­li­tan ang ga­mit. Ma­la­king ba­ha­gi ni­to ay na­sa Luzon (80%), ka­lak­han sa mga re­hi­yon ng Ca­la­barzon (Sout­hern Ta­ga­log) at Central Luzon.

Programa sa lupa ni Duterte: Re­kon­sentra­syon, hindi distribusyon