SOT: Pagsasabatas ng kontraktwa­li­sa­syon

,

End ENDO mo muk­ha mo. Ti­la ito ang men­sa­he ng re­hi­meng US-Du­ter­te sa mga mang­ga­ga­wa ma­ta­pos irat­sa­da ng Kong­re­so ang pag­pa­sa sa Secu­rity of Te­nu­re (ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho o SOT) Bill ba­go mag­sa­ra ang ika-17 Kong­re­so.

Si­mu­la pa lamang ng ter­mi­no ni Du­ter­te, bu­kam­bi­big na ni­ya ang pa­nga­kong iba­ba­su­ra ang kon­trak­twa­li­sa­syo­n. Noong 2017 at 2018, ti­nang­ka ni­yang paamuhin ang mga mang­ga­ga­wa sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag­la­la­bas ng mga kau­tu­san na kun­wa’y nag­tu­tu­lak ng re­gu­la­ri­sa­syon ng mga mang­ga­ga­wa pe­ro sa aktwal ay la­lu­pang nag­pa­pa­ti­bay sa mga is­ke­ma ng kontraktwa­li­sa­syo­n. Ka­bi­lang di­to ang De­partment of La­bor and Employ­ment Order 174 noong 2017 at Execu­tive Order 51 noong 2018 na pa­re­hong ibi­na­su­ra ng mga gru­po sa pag­ga­wa.

Tan­da ng ka­wa­lang-say­say ng da­la­wang kau­tu­san, ipi­na­sa ni Du­ter­te ang pa­na­na­gu­tan pa­ra wa­ka­san ang kontraktwa­li­sa­syon sa Kong­­re­so.

Ka­wa­lang ka­ti­ya­kan

Ka­ba­lik­ta­ran sa pa­nga­lan ni­to, ang pi­nal na ipi­na­sang pa­nu­ka­lang SOT sa Kong­re­so ay wa­lang la­yu­ning big­yan ng ka­ti­ya­kan sa tra­ba­ho ang mga mang­ga­ga­wa. Hin­di pag­ta­ta­pos ang pa­kay ni­to kun­di li­ga­li­sa­syon ng kontraktwa­li­sa­syo­n. Mas ma­la­la pa ito sa mga kau­tu­san ng DOLE at kau­tu­sang ehe­ku­ti­bo ni Du­ter­te da­hil mas ma­da­ling ba­wi­in ang mga kau­tu­san kum­pa­ra sa isang nai­pa­sa nang ba­tas.

Tu­lad ng nau­nang mga kau­tu­san, pinahihintulutan ng SOT ang job outsourcing (o pagkuha ng mga manggagawa sa mga ahensya sa paggawa). Gaya ng ibang porma ng kontraktwalisasyon, inaabswelto nito ang mga kapitalista mula sa kanilang ligal na obligasyon sa mga manggagawa at ipinapasa ito sa mga kontraktor o mga ahensya. Pangunahing layunin nito na mapababa ang gastos ng mga kapitalista sa lakas-paggawa at ipagkait sa mga manggagawa ang kanilang mga karapatan sa trabaho.

Ani­to, ang mga trabahong hindi maaaring i-outsource ay yaon lamang may di­rek­tang may kaug­na­yan sa pa­ngu­na­hing ne­go­syo ng kumpanya.

Ha­lim­ba­wa, sa ma­la­la­king mall, maaa­ring sa­bi­hin ng kapitalista na hindi nila direktang ine­em­pleyo ang ka­ni­lang mga sa­les­lady kung ikakatwiran nila na ang pa­ngu­na­hin ni­lang ne­go­syo ay pag­pa­pau­pa ng ko­mer­syal na es­pa­syo at hin­di ang pag­be­ben­ta ng mga pro­duk­to. Da­ti nang gi­na­ga­mit ng ma­la­la­king bur­ge­sya­ng kumpra­dor ang da­hi­lang ito pa­ra pa­na­ti­li­hing kontraktwal ang ka­ni­lang mga mang­ga­ga­wa sa loob ng na­pa­ka­ha­bang pa­na­hon.

Wala ring pagkakaiba ang panukalang ito sa umiiral nang sistema, kung saan kunwa’y nag­papa­dala ang DOLE ng mga inspektor sa mga kumpanyang inirereklamong nagpapatupad ng kon­trak­­twalisasyon. Sa halos lahat ng kasong isinailalim sa inspeksyon, laging kinakatigan ng DOLE ang mga kapitalista. Hin­di ka­ta­ka­ta­kang pumasa ang panukalang ito sa Kong­re­so at ma­lu­wag na ti­nang­gap ng mga ka­pi­ta­lis­ta.

SOT: Pagsasabatas ng kontraktwa­li­sa­syon