Pag­pa­pa­sa­ra sa mga paaralang Lu­mad, kinundena

,

NAGPROTESTA ANG MGA mag-aa­ral at gu­ro ng mga paa­ra­lang Lu­mad sa ila­lim ng Save Our Scho­ols (SOS) Net­work sa ha­rap ng upisina ng Department of Educa­ti­on sa Pa­sig City noong Hul­yo 17 pa­ra kun­de­na­hin ang tangkang pag­pa­pa­sa­ra sa mga paa­ra­lang Lu­mad sa Min­da­nao. Partikular nilang binatikos ang pagsuspinde sa 55 paa­ra­lan na pinatatakbo ng Sa­lug­po­ngan Ta’ Ta­nu Igka­no­gon Com­mu­nity Lear­ning Cen­ter Inc. alinsunod sa utos ni Na­tio­nal Secu­rity Advi­ser Her­mo­ge­nes Espe­ron, Jr. na ipasara ang mga ito.

Sa ta­la ng Save Our Scho­ols (SOS), may 215 nang mga paa­ra­lang sa Min­danao ang sapilitang nag­sa­ra mu­la 2016. Wa­lum­pu di­to ang nag­sa­ra da­hil sa pag­ka­kam­po ng mga sun­da­lo sa komunidad at sis­te­ma­ti­kong pang-aatake at paninira ng mga sundalo sa ka­ni­lang mga pasilidad.

Matagal nang ina­ku­sa­han ni Du­ter­te ang Sa­lug­po­ngan at iba pang paaralang Lu­mad bilang mga paa­ra­lang ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Sa kanyang ika­la­wang Sta­te of the Na­ti­on Address noong 2017, nag­ban­ta siyang bo­bom­ba­hin ang na­tu­rang mga paa­ra­lan. Sa taong ito, may 30 paara­lang Lu­mad ang nag­sa­ra kung saan 1,300 mag-aa­ral ang na­ti­gil sa pag-aa­ral da­hil sa tu­luy-tu­loy na ata­ke ng militar.

Ayon sa PKP, ipinakikita ng kautusan ng DepEd kung papaanong itinatakda ng militar sa mga patakaran ng mga ahensyang sibil. Dagdag ng PKP, ito’y dagdag sa mga patakarang anti-Lumad ng rehimeng Duterte kabilang na ang pag-agaw ng kanilang lupang ninuno para ibukas sa pagmimina at mga plantasyon.

Pag­pa­pa­sa­ra sa mga paaralang Lu­mad, kinundena