Protestang #PayDay, inilunsad

,

INILUNSAD NG MGA mang­ga­ga­wa sa ila­lim ng Ki­lu­sang Ma­yo Uno ang #Pay­dayPro­test noong Hul­yo 15, isang ling­go ba­go ang Sta­te of the Na­ti­on Address ni Rod­ri­go Du­ter­te. Ki­nun­de­na ni­la ang pam­ba­ba­rat ng re­hi­meng Du­ter­te sa mga mang­ga­ga­wa, nag­pa­pa­tu­loy na pa­ta­ka­ran ng kontraktwalisa­syon at pang­ka­la­ha­tang ka­wa­lang tra­ba­ho sa buong ban­sa.

Na­kii­sa sa protesta ang mga mang­ga­ga­wang bu­kid ng Hacien­da Buenconsejo, E.B. Ma­ga­lo­na, Neg­ros Occi­den­tal. Ayon sa mga mang­ga­ga­wa, wa­la nang la­man ang ka­ni­lang mga pi­ta­ka. Ili­gal na nag­sa­ra ang as­yen­da at tinang­gal ang mga mang­ga­ga­wa. Ang abe­reyds ni­lang si­na­sa­hod ay ₱150/araw la­mang sa­man­ta­lang ang mi­ni­mum na sa­hod para sa mga mangga­ga­wa sa Neg­ros ay ₱365/ araw. Ma­yor­ya sa ka­ni­la ay may tat­lo hang­gang 24 na taon nang nag­tat­ra­ba­ho sa as­yen­da.

Sa Ce­bu, lu­ma­hok sa pro­tes­ta ang mga dray­ber upang kun­de­na­hin ang pekeng mo­der­ni­sa­syon ng mga dyip na sa esen­sya ay pag­pa­tay sa ka­ni­lang ka­bu­ha­yan. Sa Davao City, ili­gal na hi­nalug­hog ng mga pu­lis ang mga ga­mit ng mga nag­pup­ro­tes­tang ak­ti­bis­ta sa ha­rap ng lo­kal na upi­si­na ng Department of La­bor and Employ­ment.

Ilang araw ba­go ang pro­tes­ta, nag­pi­ket ang mga mang­ga­ga­wa ng Pep­si Co­la sa pa­ngu­ngu­na ng Pep­si Co­la Wor­kers Unity sa ha­rap ng pab­ri­ka sa Muntinlu­pa City noong Hul­yo 12. Ani­la, nag­bi­bi­ngi-bi­ngi­han ang maneydsment sa ka­ni­lang ka­hi­ngi­an sa na­ga­ga­nap na ne­go­sa­syon ng Collective Bar­gai­ning Agree­ment. Ka­bi­lang sa ka­ni­lang panawagan ang dagdag na sa­hod at re­gu­la­ri­sa­syon ng 1,000 kontraktwal na mang­ga­ga­wa.

Protestang #PayDay, inilunsad