Tang­kang pag­du­kot, bi­ni­go ng taum­bar­yo

,

Na­pi­gi­lan ng mga re­si­den­te ng Ba­ra­ngay Bi­to-on sa Ja­ro District, Iloi­lo City ang tang­kang pag­du­kot ng isang ki­la­lang lider-masa nitong buwan. Sa­ma-sa­mang nai­pag­tang­gol ng kan­yang mga ka­pit­ba­hay si Wilfre­do “Tay Pi­do” Pa­nue­la, 65, isa sa mga li­der ng Ka­ti­ling­ban sang mga Imol sa Syu­dad (Kaisog) laban sa da­la­wang ahen­teng pa­nik­tik ng es­ta­do.

Hi­na­rang ng taum­bar­yo ang da­la­wang ahen­te at di­na­la sa ba­ra­ngay hall. Uma­min ang da­la­wa na sila’y mga ele­men­to ng Phi­lip­pi­ne Army at Na­tio­nal Bu­reau of Inves­ti­ga­ti­on pe­ro hin­di na­ka­pag­pa­ki­ta ng pag­ka-kakilanlan. Da­ti nang pi­nag-ii­ni­tan si Pa­nue­la at kan­yang asa­wa na si Jo­sep­hi­ne da­hil sa kani­lang pag­la­hok sa mga pa­ki­ki­ba­ka ng ko­mu­ni­dad.

Na­ni­ni­wa­la si Mau­ra Abel­lon, pi­nu­no ng Ka­li­pu­nan ng Da­ma­yang Mahihirap sa Pa­nay at Gui­ma­ras, na sad­yang ba­lak ng gub­yer­no na dukutin, atakehin o ta­ku­tin ang mga li­der ng ma­ra­li­tang lun­sod na ak­ti­bong lumalaban sa de­mo­li­syon at sa pag­kun­de­na sa mga ka­so ng pag­la­bag sa mga karapa­tang-tao. Noong Hul­yo 8, nagpro­tes­ta ang gru­po sa la­bas ng hedkwar­ters ng pu­lis sa Iloi­lo City.

Sa­man­ta­la, pi­na­tay ng mi­li­tar si Salva­dor Ro­ma­no, ta­ga­pag­tang­gol ng karapa­tang-tao sa Neg­ros noong Hul­yo 7. Pi­nag­ba­ba­ril si Ro­ma­no ha­bang lu­lan ng kan­yang mo­torsiklo sa Agli­pay St., Pob­lacion, Manju­yod, Neg­ros Ori­en­tal. Da­ti si­yang is­tap ng Ka­ra­pa­tan Neg­ros at ka­sa­lu­ku­yang myembro ng Igle­sia Fi­li­pi­na Inde­pen­di­en­te (IFI). Ika-48 si­ya sa mga ak­ti­bis­tang pinaslang sa Neg­ros sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te.

Tu­luy-tu­loy na­man ang pang­gi­gi­pit sa mga taong-sim­ba­han na bu­ma­ba­ti­kos sa mga kri­men at pag­la­bag ng re­hi­meng Du­ter­te sa mga ka­ra­pa­tang-tao sa is­la. Da­la­wa sa kanila, si­na Rev. Joel Beng­beng ng Uni­ted Met­ho­dist Church (UMC) sa Can­la­on City at si Rev. Bri­an Ascuit ng UMC sa San Ped­ro, Sta. Cruz, ang pi­nag­ha­ha­nap ng mi­li­tar pa­ra diu­ma­no’y kau­sa­pin.

Sa Ilocos, gi­ni­gi­pit din ng mi­li­tar ang IFI, UMC at Uni­ted Church of Christ in the Phi­lip­pi­nes sa ta­bing ng “pag­bi­si­ta” ng mga sun­da­lo sa ba­lang­kas ng Joint Cam­pa­ign Plan Ka­pa­na­ta­gan.

Tang­kang pag­du­kot, bi­ni­go ng taum­bar­yo