AFP at PNP, nagtamo ng 43 kaswal­ti sa Neg­ros

,

APAT NA PULIS na nag­pang­gap na mga empleyado ng Department of Environment and Natural Resources ang ti­nam­ba­ngan ng mga Pulang mandirigma sa Sit­yo Ya­mot, Ba­ra­ngay Ma­ba­to, Ayu­ngon, Negros Oriental noong Hul­yo 18. Agad na namatay ang apat sa ar­ma­dong sa­gu­pa­an, ta­li­was sa pi­na­la­bas ni Rod­ri­go Du­ter­te na sila’y ti­nortyur. Na­­kum­pis­ka ng BHB ang apat na pis­to­lang 9mm., si­yam na ma­ga­sin at mga ba­la.

Noong Hunyo 22, pinasabugan ng BHB ng command­­-detonated explosive (CDX) ang tropa ng 704th Regional Mobile Force Battalion sa Sityo Cambugtong, Manjuyod, Negros Orien­tal. Ma­hi­git 20 ang na­ma­tay at da­la­wa ang na­su­ga­tan sa ha­nay ng kaa­way. Ba­go ni­to, inis­nayp ng hukong bayan ang mga sun­da­lo ng 94th IB sa Sit­yo Bu­lo. Nag­re­sul­ta sa tat­long kas­wal­ti sa hanay ng mga sundalo ang operasyon.

Noong Hul­yo 2, alas-4:30 ng uma­ga, bi­ni­go ng mga Pulang mandirigma ang tang­kang pag­sa­la­kay ng 11th IB sa isang yu­nit ng BHB sa Sit­yo Small Sa­mac, Ba­ra­ngay Na­lun­dan, sa Bin­doy. Li­ma ang na­pa­tay at anim ang na­su­ga­tan sa mga sun­da­lo.

Sor­so­gon. Pi­na­sa­bu­gan ng BHB-Sor­so­gon ang mga nag-oo­pe­ra­syong tro­pa ng PNP Special Acti­on Force (SAF) sa Ba­ra­ngay Tu­la­tu­la Sur sa ba­yan ng Ma­gal­la­nes noong Hul­yo 30, alas-3 ng ha­pon. Sam­pu ang nai­ta­lang pa­tay sa ha­nay ng SAF.

Agu­san del Norte. Pi­na­sa­bu­gan ng BHB ang mga tro­pa ng 23rd IB sa Sit­yo Hi­nan­da­yan, Ba­ra­ngay Ca­ma­gong, Na­si­pit, Agu­san del Nor­te noong Hul­yo 12, alas-9:40 ng uma­ga. Li­ma ang nai­ta­lang na­pa­tay sa tro­pa ng militar ha­bang li­ma rin ang na­su­ga­tan.

Quezon. Tat­long mag­ka­ka­su­nod na ope­ra­syong ha­ras ang ini­lun­sad ng BHB-Quezon la­ban sa pi­nag­sa­nib na pwer­sa ng 80th IB at PNP Re­gio­nal Mo­bi­le Force Bat­ta­li­on sa Si­tyo Lag­mak, Pag­sa­nga­han, Gen. Na­kar noong Hul­yo 28-30. Isa ang pa­tay at da­la­wa ang nasu­ga­tan sa mga sundalo.

AFP at PNP, nagtamo ng 43 kaswal­ti sa Neg­ros