Aktibistang magsasaka, binaril

,

Bi­na­ril ng mga pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng re­hi­meng Du­ter­te ang mag-asa­wang ka­sa­pi ng or­ga­ni­sa­syon ng mga mag­sa­sak­a sa loob ng ka­ni­lang tin­da­han sa Sit­yo Ka­si­la­an, Barangay Ha­la­pi­tan, San Fer­nan­do, Bu­kid­non noong Agos­to 2. Agad na na­ma­tay si Guil­ler­mo Ca­sas ha­bang na­su­ga­tan ang kan­yang asa­wa na si Jocelyn.

Ika-sampung bik­ti­ma na ng ekstra­hu­di­syal na pa­ma­mas­lang si Guil­ler­mo sa Bu­kid­non nga­yong taon.

Sa pa­re­hong araw, bi­na­ril at pi­na­tay din si Ernes­to Estrel­la sa Anti­pas, North Co­ta­ba­to. Si Estrel­la ay da­ting pas­tor ng Uni­ted Church of Christ in the Phi­lip­pi­nes.

Noon na­mang Hul­yo 25, na­pa­tay si Mis­ba Mas­la, 60, nang bom­ba­hin ng mga erop­la­nong pan­dig­ma ng AFP ang Sit­yo Bu­ti­lin, Ka­ba­la­san, Pi­kit sa North Co­ta­ba­to. Pi­na­la­bas ng 6th IB, sa pa­ma­ma­gi­tan ng ku­man­der ng AFP-Joint Task Force Central na si Maj. Gen. Dios­da­do Car­re­on, na may sumabog na bom­ba sa loob ng ba­hay ng mga Mas­la kung ka­ya na­ma­tay ang bik­ti­ma. Mis­mong ang AFP, sa pa­ma­ma­gi­tan ng ku­man­der ng 603rd IBde na si Brig. Gen. Alfre­do Ro­sa­rio, ang uma­ming ti­na­ma­an ang ba­hay ng mga Mas­la nang mam­bom­ba ang AFP sa lu­gar ban­dang alas-3 ng ma­da­ling araw. Da­hi­lan ng AFP, ti­nu­tu­gis u­ma­no ni­la ang isang gru­po ng Bang­sa­mo­ro Isla­mic Free­dom Fighters (BIFF) na ayon sa ulat ng ka­ni­lang ope­ra­syong pa­nik­tik ay na­sa lu­gar.

Inaa­ku­sa­han ng AFP ang asa­wa ni Mis­ba na si Ali Mas­la, 62, na myembro ng BIFF. Su­ga­tan si Ali at ang kan­yang apong si Edwin Mas­la sa pam­bo­bom­ba. Pi­na­si­nu­nga­li­ngan ng BIFF na may pre­sen­sya si­la sa lu­gar sa pa­na­hong iyon. Ki­nun­de­na ni Abu Misri Ma­ma, ta­ga­pag­sa­li­ta ng gru­po, ang pa­ma­mas­lang. Ani­ya, ma­la­king ka­si­nu­nga­li­ngan ang si­na­sa­bi ng AFP na pi­nup­ro­tek­ta­han ni­la ang mga si­bil­yan ga­yong si­la mis­mo ang nam­bom­ba sa ba­hay ng ma­ta­tan­da.

Noong Agos­to 6, bi­na­ril na­man si Bran­don Lee, myembro ng Ifu­gao Pea­sant Move­ment (IPM), sa La­ga­we, Ifu­gao. Nag­su­su­lat din si­ya pa­ra sa Northern Dis­patch. Hang­gang sa ka­sa­lu­ku­yan, hin­di pa si­ya nag­ka­ka­ma­lay. Akti­bong ni­la­la­ba­nan ng IPM ang pag­ta­ta­yo ng dam­bu­ha­lang dam sa Chico River na sa­sa­ga­sa sa ka­ni­lang lu­pang ni­nu­no.

Pang­gi­gi­pit sa mga ak­ti­bis­ta at mag­sa­sa­ka

Tu­luy-tu­loy pa rin ang ma­la­wa­kang in­ti­mi­da­syon ng re­hi­men sa mga ak­ti­bis­ta at mag­sa­sa­ka. Sa Quezon, bi­nu­la­bog ng isang yu­nit ng 2nd IB ang Ba­ra­ngay 1, Luce­na City noong Hul­yo 30. Nag­lun­sad ng ope­ra­syong pa­nik­tik ang mga sun­da­lo sa ta­bing ng pag­sasar­bey pa­ra sa prog­ra­mang 4Ps at pag­ha­ha­nap ng mauu­pa­hang ba­hay.

Da­la­wang be­ses na­man na nag­pa­ta­wag ng pu­long ang tro­pa ng 95th IB sa Barangay Sta. Isa­bel Sur, Isa­be­la noong Agos­to 3 kung saan ina­ku­sa­han ni­lang ta­ga­su­por­ta ng BHB ang mga myembro ng Da­ga­mi, lo­kal na or­ga­ni­sa­syong mag­sa­sa­ka. Ku­sang nag­sia­li­san ang mga re­si­den­te sa unang pag­pu­pu­long at igi­ni­it ang ka­ni­lang de­mok­ra­ti­kong ka­ra­pa­tan. Ki­nontra rin ni­la ang pag­pa­pa­su­ren­der sa ka­ni­la bi­lang mga Pu­lang man­di­rig­ma ka­pa­lit ng pe­ra.

Sa Ce­bu, ti­nang­kang ta­ku­tin ng pu­lis ang mga ka­sa­pi ng lo­kal na ba­la­ngay ng Ka­ba­ta­an Partylist noong Hul­yo 27. Sa Bu­kid­non, ti­nang­ka ring ta­ku­tin at “i­pa­su­ren­der” ng 1st Special Forces Bat­ta­li­on si Kris­tin Lim, da­ting na­ma­ma­ha­la sa Rad­yo Lu­mad, sa Du­mi­lag, Ma­no­lo For­tich noong Agos­to 3.

Sa­man­ta­la, da­la­wang ka­sa­pi ng KASAMA-TK ang ina­res­to ng 76th IB noong Hul­yo 27 sa Sab­la­yan-Sta. Cruz, Occi­den­tal Min­do­ro. Kinilala ang mga biktima na sina Nadeline Fabon at Reynaldo Malaborbor na noo’y tumutulong sa mga magsasaka sa lugar na labis na naapektuhan ng tagtuyot.

Aktibistang magsasaka, binaril