Bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang pan­da­ram­bong ng mga Vil­lar

,

Ang mag-a­sa­wang Manny at Cynthia Vil­lar, kilala bilang lokal na dinastiya ng Las Pinas, kongresista at kasalukuyang se­na­dor ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no, ang may-a­ri ng Vis­ta Land & Lifesca­pes na no­tor­yus sa pang-aa­gaw at pag­pa­pa­lit-ga­mit ng li­bu-li­bong ek­tar­yang mga sa­ka­han tu­ngong mga sub­di­bi­syon (Ca­mel­la Ho­mes, Lu­mi­na Ho­mes) at ma­la­la­king mall (Star­malls at Vis­ta Malls).

Noong 2008, naimbwel­to si Cynthia Vil­lar sa pa­nga­ngam­kam ng lu­pa ng mga mag­sa­sa­ka sa Norza­ga­ray, Bu­lacan. Na­sang­kot na­man si Manny Vil­lar sa pan­da­ram­bong noong 2010 ma­ta­pos ni­yang ipa­nu­ka­la na ba­gu­hin ang ru­ta ng C-5 Exten­si­on Project pa­bor sa lo­ka­syon ng kan­yang mga ne­go­syo. Na­lan­tad din na nag­ti­rik si­na Vil­lar ng mga sub­di­syon sa mga sa­ka­hang may iri­ga­syon sa Pavia, Iloi­lo City noong 2010 at sa Pla­ri­del Bu­lacan noong 2014.

Ki­la­la ang pa­mil­yang Vil­lar bi­lang ta­ga­su­por­ta ni Du­ter­te. Mag­ka­al­ya­do rin ang par­ti­do pu­li­ti­kal ni Vil­lar na Nacio­na­lis­ta at ang PDP-La­ban ni Du­ter­te.

Sa ila­lim ni Du­ter­te, lu­mo­bo ang ya­man ni Manny Vil­lar mu­la US$1.5 bil­yon (o P75.4 bil­yon) noong Mar­so 2017 tu­ngong US$5.5 bil­yon (o Php288.3 bil­yon) ni­tong Mar­so 2019. Mu­la ika-12, si­ya na nga­yon ang pi­na­ka­ma­ya­mang in­di­bid­wal sa buong ban­sa. Sa­man­ta­la, si Cynthia Vil­lar ay na­ka­pag­ta­la ng P3.7 bil­yon at ti­na­gu­ri­ang pi­na­ka­ma­ya­mang Se­na­dor, ha­bang ang ka­ni­lang anak na si Mark Vil­lar, ka­li­him ng De­partment of Pub­lic Work and Highways, ay na­ka­pag­ta­la na­man ng P1.4 bil­yon at ti­na­gu­ri­ang pi­na­ka­ma­ya­mang upi­syal sa ga­bi­ne­te ni Du­ter­te.

Ka­pan­sin-pan­sin ang pa­ki­na­bang ng pa­mil­yang Vil­lar sa prog­ra­mang pa­ngimprastruk­tu­ra ng re­hi­men. Ang ka­ni­lang kum­pan­ya ang pi­na­ka­hu­ling nag­pa­sa ng ap­li­ka­syon pa­ra sa pag­ta­ta­yo ng pa­su­ga­lan ba­go iba­ba ni Du­ter­te ang mo­ra­tor­yum sa pag­tang­gap ng ap­li­ka­syon pa­ra sa pag­ta­ta­yo ng mga ito noong Ene­ro 2018. Bu­kod sa iti­na­ta­yong re­sort at pa­su­ga­lan sa 1,000 ek­tar­yang lu­pa­in sa Das­ma­riñas, Cavi­te, naiu­lat din na pla­no ni­lang mag­ta­yo ng pa­re­hong imprastruk­tu­ra sa Las Piñas.

Bu­ruk­ra­ta-ka­pi­ta­lis­tang pan­da­ram­bong ng mga Vil­lar