Ma­ta­gum­pay na laban sa Kentex at OceanaGold

,

MATAPOS ANG MAHIGIT apat na taong pa­ki­ki­ba­ka, nag­ka­mit ng ta­gum­pay ang mga mang­ga­ga­wa ng Ken­tex noong Hul­yo 26. Ito ay ma­ta­pos mag­la­bas ang Kor­te Sup­re­ma ng kau­tu­san sa Ken­tex Ma­nufactu­ring Corp. na ba­ya­ran ng P1.44 mil­yon ang 57 mang­ga­ga­wang na­ka­lig­tas sa pag­ka­su­nog ng pa­ga­wa­an ni­to ng tsi­ne­las noong Ma­yo 13, 2015. Pi­tum­pu’t da­la­wang mang­ga­ga­wa ang na­ma­tay sa na­tu­rang sa­ku­na.

Bi­na­lig­tad ng kau­tu­sang ito ang re­so­lu­syon ng Court of Appe­als na nag-abswel­to sa Ken­tex mu­la sa na­sa­bing ob­li­ga­syon ni­to sa mga mang­ga­ga­wa. Unang inu­tu­san ng De­partment of La­bor and Employ­ment (DOLE)-Na­tio­nal Ca­pi­tal Region noong 2015 ang kum­pan­ya na iba­yad ang na­sa­bing ha­la­ga sa mga mang­ga­ga­wa ma­ta­pos ma­tuk­la­san na P202.50 la­mang ang ka­ni­lang ara­wang sa­hod.

Ti­na­wag na­man na ta­gum­pay ng mga gru­pong pang­ka­li­ka­san ang de­si­syon ng Re­gio­nal Tri­al Court ng Nueva Vizca­ya noong Hul­yo 27 na nag­ba­su­ra sa pe­ti­syon ng Ocea­naGold pa­ra pi­gi­lan ang ba­ri­ka­da ng mga re­si­den­te na nag­pa­ti­gil sa mga ope­ra­syon ni­to. (Ba­sa­hin sa Ang Ba­yan, Hul­yo 21, 2019.)

Ibi­na­ba ang ha­tol noong bis­pe­ras ng na­tio­nal so­li­da­rity mis­si­on (NSM) na inor­ga­ni­sa ng mga ak­ti­bis­tang pang­ka­li­ka­san sa pa­ngu­ngu­na ng Ka­li­ka­san Peop­le’s Net­work for the Envi­ron­ment. La­yon ng NSM na im­bes­ti­ga­han ang nag­pa­pa­tu­loy na ope­ra­syon ng kum­pan­ya ka­hit pa na­pa­so na ang kontra­ta ni­to noong Hun­yo 20.

Ma­ta­gum­pay na laban sa Kentex at OceanaGold