Pag­da­nak ng du­go sa Neg­ros

,

Noong ga­bi ng Hul­yo 25, pi­na­sok ng ar­ma­dong ka­la­la­ki­han ang ku­bo ng pa­mil­yang Ocam­po sa Barangay San Jo­se, Sta. Ca­ta­li­na, Negros Oriental. Bi­na­ril at pi­na­tay ni­la ang isang taong gu­lang na si Marjon at ang kan­yang ama na si Mar­lon Ocam­po na inaa­ku­sa­han ni­lang sumusuporta sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Nasugatan dito ang asawa ni Marlon. Saksi sa krimen ang dalawa pang batang Ocampo. Ang mag-a­mang Ocam­po ang pi­na­ka­hu­li sa 87 bik­ti­ma ng ekstra­hu­di­syal na pa­ma­mas­lang sa Neg­ros mu­la nang mau­po ang halimaw na si Rodrigo Duter­te.

Sa Gui­hul­ngan, bi­na­ril at pi­na­tay si Atty. Anthony Tri­ni­dad noong Hul­yo 23. Isa si­ya sa mga abu­ga­dong ma­li­syo­song ini­ug­nay ng gru­pong Kaw­sa Gui­hul­nga­non Ba­tok Ko­mu­nis­ta sa re­bo­lu­syo­nar­yong ki­lu­san. Ang na­tu­rang gru­po ay pi­non­do­han at pi­na­ta­tak­bo bilang death squad ng Philippine National Police. Na­su­ga­tan ang asa­wa ni Tri­ni­dad na si Novie Ma­rie at isa pang dray­ber ng pe­dikab sa in­si­den­te. Noong Hul­yo 25, pi­na­tay ang mag­ka­pa­tid na si­na Arthur Ba­ya­wa, prin­si­pal ng Gui­hul­ngan Science High Scho­ol at Arda­le Ba­ya­wa, he­pe ng Gui­hul­ngan City Divi­si­on ng Department of Education sa Ba­ra­ngay Hi­bai­yo. Sa pa­re­hong araw, bi­na­ril na­man ang mag­sa­sa­kang si Ro­meo Ali­pan, kapitan ng Ba­ra­ngay Bue­navis­ta. Lahat ng mga biktima ay pinalalabas na pinatay ng BHB, kahit pa una na silang binansagan ng AFP na mga tagasuporta o myembro ng BHB.

Bi­na­ril na­man ang da­ting me­yor ng Ayungon na si Edcel Enar­deci­do at pin­san ni­yang si Leo Enar­deci­do noong Hul­yo 27. Ba­go ni­to, naiu­lat na na­ma­tay si Sunny Cal­de­ra, ka­pi­tan ng Ba­ra­ngay Ma­ba­to sa naturang bayan ma­ta­pos uma­nong ma­kai­nom ng pes­ti­sid­yo noong Hul­yo 25. Isa pang mag­sa­sa­ka, si Re­den Eleu­te­rio, ang bi­na­ril sa Barangay Tam­pocon II. Ang mga ata­keng ito ang du­wag na gan­ti ng re­hi­meng Du­ter­te sa le­hi­ti­mong am­bus ng mga Pu­lang man­di­rig­ma sa apat na pu­lis sa Ayu­ngon noong Hulyo 18.

Noong Hul­yo 26, pi­na­tay si Fe­de­rico Sa­bejon sa Ba­ra­ngay 3, Sia­ton. Sa Can­la­on City, pi­nas­lang naman ang ka­pi­tan ng Pa­nu­bi­gan na si Ernes­to Po­sa­das at kon­se­hal ng syudad na si Ra­mon Ja­lan­do­ni. Pa­tay din si Anacianci­no Ro­sa­li­ta, ta­nod ng Ba­ra­ngay Buca­lan noong Hul­yo 28. Binaril siya ng mga pwersa ng death squad ni Duterte sa Oval Pub­lic Mar­ket sa katabing barangay.

Da­la­wang mag­sa­sa­ka, si­na Wenny Aleg­re at Fe­li­mi­no Ja­na­yan, pa­ngu­lo ng Uni­ted Ca­la­ngo Far­mers Associa­ti­on sa Zam­boa­ngui­ta, Neg­ros Ori­en­tal ang bi­na­ril at pi­nas­lang noong Hul­yo 24. Nag­pang­gap ang mga sa­la­rin na mga Pu­lang man­di­rig­ma sa tang­kang si­ra­an ang re­bo­lu­syo­nar­yong kil­usan.

Pag­da­nak ng du­go sa Neg­ros