SONA ng Ba­yan la­ban sa pam­ban­sang tray­dor

,

Sa ikaa­pat na Sta­te of the Na­ti­on Address (SONA) ni Rod­ri­go Du­ter­te noong Hul­yo 22, naiulat na uma­bot sa 50,000 ang lumahok sa mga rali laban sa kanya sa mga sentrong lun­sod sa buong ban­sa. Kinundena ng mga raliyista ang suk­du­lang pagtataksil ni Duterte at ipinanawagan ang pagpapatalsik sa kanya da­hil sa kan­yang pag­su­ko sa Chi­na ng mga ka­ra­pa­tan ng mga Pilipino sa West Phi­lip­pi­ne Sea. Bi­na­ti­kos ni­la ang kanyang pa­sis­mo at pag­pa­pa­tu­pad ng kontra-ma­ma­ma­yang mga pa­ta­ka­ran na hi­git pang nagsa­sad­lak sa sam­ba­ya­nan sa ka­hi­ra­pan.

Sa pam­ban­sang ka­bi­se­ra, inu­lat ng mga or­ga­ni­sa­dor na may 40,000 ang nag­martsa sa ka­ha­ba­an ng Com­mon­we­alth Ave­nue sa Quezon City upang ipa­muk­ha sa pam­ban­sang tray­dor ng Pi­li­pi­nas na si Du­ter­te na “a­tin ang Pi­nas!” Na­na­wa­gan si­la na pa­la­ya­sin ang Chi­na sa ki­na­kam­kam ni­tong te­ri­tor­yong da­gat ng ban­sa. Pi­na­ngu­na­han ang pro­tes­ta ng Ba­gong Alyan­sang Ma­ka­ba­yan (Ba­yan) at ni­la­hu­kan ng iba’t ibang or­ga­ni­sa­syon bit­bit ang ka­ni-ka­ni­lang mga sek­to­ral na pa­na­wa­gan.

Luzon. Nagpro­tes­ta ang ma­hi­git 600 mag­sa­sa­ka, ma­ngi­ngis­da at ka­tu­tu­bo sa Au­ro­ra Park, Laoag City pa­ra ba­ti­ku­sin ang pa­tu­loy na pan­da­ra­has ng mi­li­tar sa ka­ni­lang ha­nay, pag­si­rit ng pre­syo ng mga bi­li­hin du­lot ng Tax Reform for Acce­le­ra­ti­on and Inclu­si­on (TRAIN), at ang ka­wa­lan ng sub­sid­yo pa­ra sa ka­ni­lang sek­tor. Du­ma­lo na­man ang ma­hi­git 200 sa po­rum na ini­lun­sad ng Tong­to­ngan Ti Umi­li-Cor­dil­le­ra Peop­les Alli­ance hing­gil sa SONA ni Du­ter­te sa Ca­thed­ral of the Re­sur­recti­on, Mag­say­say Ave­nue sa Ba­guio City.

Ma­hi­git 500 ang nagpro­tes­ta sa Peña­ran­da Park, Le­gazpi City pa­ra kun­de­na­hin ang ma­la­wa­kang extra­hu­di­syal na pa­ma­mas­lang sa re­hi­yon. Nag­lun­sad din ng pag­ki­los ang mga ak­ti­bis­ta sa Na­ga, Sor­so­gon at Mas­ba­te pa­ra ipi­na­wa­gan ang pag­pa­pa­tal­sik kay Du­ter­te at ba­ti­ku­sin ang kan­yang pa­nga­nga­yu­pa­pa sa Chi­na.

Vi­sa­yas. Lu­ma­hok ang ma­hi­git 4,000 aktibista sa mag­ka­ka­hi­wa­lay na pro­tes­ta sa apat na sentrong ur­ban ng is­la ng Pa­nay. Nagpro­tes­ta ang ma­hi­git 3,000 sa pam­pub­li­kong li­wa­san ng Baco­lod City bit­bit ang pa­na­wa­gang wa­ka­san na ang ar­bit­rar­yong pa­ma­mas­lang at ma­sa­ker la­ban sa ma­ma­ma­yan ng Neg­ros. Hin­di ba­ba­ba sa 400 ak­ti­bis­ta ang nagpro­tes­ta sa Bo­hol upang kun­de­na­hin ang pa­tu­loy na pang­gi­gi­pit at pa­ma­mas­lang sa mga mag­sa­sa­ka at iba pang pag­la­bag sa ka­ra­pa­tang-tao. Pi­na­ngu­na­han na­man ng Ba­yan-Central Vi­sa­yas ang martsa ng ma­hi­git 300 ak­ti­bis­ta mu­la Fuen­te Osmeña Circle tu­ngong Co­lon Stre­et sa Ce­bu City.

Min­da­nao. Nagpro­tes­ta ang mga ak­ti­bis­ta at Lu­mad sa Ca­ga­yan de Oro at Davao City bit­bit ang pa­na­wa­gang wa­ka­san na ang ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao. Bi­na­ti­kos din ni­la ang pag­pa­pa­sa­ra ng re­hi­men sa mga eskwe­la­hang Lu­mad. Nag­lun­sad ang mga re­si­den­te ng Ma­ra­wi ng ka­ni­lang ber­syon ng SONA na ti­na­wag ni­lang Sta­te of Ma­ra­wi Bak­wit (Som­bak) sa Min­da­nao Sta­te Univer­sity.

Iba­yong da­gat. Ma­hi­git 100 ang nagpro­tes­ta sa ta­pat ng Phi­lip­pi­ne Con­su­la­te Ge­ne­ral sa New York City sa pa­ngu­ngu­na ng Ma­la­ya Move­ment. Nag­lun­sad din ng pro­tes­ta ang mga mig­ran­teng Pi­li­pi­no sa mga sentrong lun­sod sa Austra­lia, Ca­na­da, France, Hong­kong, Italy, Ja­pan, The Net­her­lands, New Zea­land, Sau­di Ara­bia, South Ko­rea at Uni­ted King­dom.

SONA ng Ba­yan la­ban sa pam­ban­sang tray­dor