Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa

Dautan ang plano sa pasistang rehimeng Duterte. Sa lalum nga kasuko ni Rodrigo Duterte ug sa iyang mga alipures sa mga estudyante ug magtutudlo nga gawasnong nagapadayag sa ilang pagsupak sa iyang pasistang rehimen, gusto niyang ipailalum ang mga unibersidad sa iyang tiranikong paghari.

Sa milabayng pipila ka semana, gigamit ni Bato dela Rosa nga sunud-sunurang itoy ni Duterte ang iyang pwesto sa Senado aron usigon ang mga kabatan-onang aktibista ug ang mga magtutudlo. Bisan unsang dunot nga pasundayag ang gihimo ni dela Rosa sa tinguhang pig-oton ang mga organisasyon sa kabatan-onan ug mga magtutudlo. Desperadong argumento usab ang pagpanghadlok sa AFP bisan og bawal silang mosulod sa kampus ug dili nila mapugngan kung adunay pagpamusil sulod sa mga eskwelahan.

Ginaduso sa mga pasistang ahente ang pagbasura sa kasabutang Soto-Enrile nga gipirmahan niadtong 1982. Ang maong kasabutan ang usa sa pinakamahinungdanong kabilin sa mga estudyante sa ilang pagsukol sa diktadurya ni Ferdinand Marcos aron iasdang ang demokrasya ug mapakaylap ang akademikong kagawasan sa mga kampus. Nakasumpay dinhi ang kasabutang University of the Philippines-Department of National Defense (UP-DND) niadtong 1989 nga nagatakda sa susamang pagbawal nga mosulod sa kampus ang mga ginsakpan sa AFP ug PNP.

Pinakalaraw ni dela Rosa ug sa mga upisyal sa AFP ug PNP nga wagtangon ang mga babag aron pakusgon ang presensya sa mga pulis ug sundalo sulod sa mga kampus tungod kay aduna usab kuno silay “katungod” nga maglunsad og “indoktrinasyon” sa mga estudyante. Sa gatusan ka mga eskwelahan, ginapatuman na karon sa AFP ug PNP ang maong kampanyang “indoktrinasyon” sa dagway sa mga “youth leadership forum,” “information drive,” “training” o “immunization” (o “pagbakuna”) batok sa “sakit nga komunismo” aron batukan ang “komunistang impiltrasyon” sa mga eskwelahan.

Ginatawag dinhi ang mga aktibistang organisasyon isip “mga prente” sa Partido Komunista. Ginatudlo sa AFP ug PNP nga ang kritisismo ug pagsukol sa nagharing rehimen ug sistema pulos bunga sa “komunistang ahitasyon.” Pugos nga ginatabunan sa pasistang ideolohiya ang pagtunhay sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos ug kawad-on sa nasudnong kagawasan nga maoy pinakaugat sa armado ug dili-armadong pagsukol sa katawhan.

Laraw sa AFP nga ipailalum ang mga unibersidad sa pagbuot sa militar ug magsilbing tuntungan alang sa pagpakaylap sa pasistang doktrina niini. Sa batakan, ang presensya sa mga armadong elemento sa estado sukwahi sa pagtunhay sa akademikong kagawasan sulod sa mga unibersidad. Hulga o intimidasyon ang dala niini sa mga estudyante ug magtutudlo, mga siyentista ug researcher. Imposibleng molambo ang intelektwal nga paghunahuna kung nabutang sa armadong hulga sa estado ang akademya. Nangandoy si Duterte nga mabalik ang panahon ni Marcos kung asa ang akademya ang nagsilbing tigpakaylap sa upisyal nga linya sa “bag-ong katilingban.” Gusto niya kining bantayan sa iyang armadong mga ahente ug harian sa mga mersenaryong intelektwal.

Sukwahi sa pasismo ang liberal nga tradisyon sa kagawasang akademiko. Alang sa mga pasista, dili dapat hatagan og luna ang mga panghunahuna o panglantaw nga wala nagasalamin o nagatudlo sa dogma o doktrina sa nagharing rehimen. Ginaila nga subersyon o nagasilbi sa armadong rebolusyon ang pagpadayag ug pagsuporta sa patriyotiko ug demokratikong interes sa katawhan o pagbutyag sa kritisismo sa kasamtangang sistema ug palisiya.

Mas dayag ug dautan ang pagahimuong pagpaniktik ug pagpamig-ot sa mga pasistang ahente sa rehimeng Duterte batok sa mga estudyante ug magtutudlo kung pagatugutan nga gawasnong makasulod ang AFP ug PNP sa mga kampus. Ang ilang presensya usa ka intimidasyon aron pugngan ang mga kabatan-onan nga mosalmot sa mga organisasyon, panagtapok o pagpadayag batok kang Duterte. Labaw pang pagsumpo sa demokratikong katungod sa mga estudyante ug magtutudlo ang ibunga sa ingon niining lakang. Sa dali nga pagkasulti, nagkahulugan kini sa pagpahamtang og balaod militar sa kampus.

Ginapatuman kining tanan nga mga lakang sa AFP ug PNP sigon sa doktrinang “kontra-insurhensiya” nga mao nay nagpatigbabaw nga palisiya sa kasamtangan sa rehimeng Duterte. Pagpatuman kini sa “whole-of-nation approach” o “tibuok nasud nga pagtagad,” nga nagtinguhang ang ipailalum sa militar ang tibuok nasud. Gusto niining kontrolon bisan ang mga ahensyang pang-ideolohiya, pangkultura, pangpanginabuhian ug pangserbisyo aron magsilbi kini sa “kontra-insurhensiya” sa ikadaut sa interes ug panginahanglan sa katawhan. Anaa sa peligrong maakusahang “simpatisador sa komunista” ang magdumili nga mosuporta sa AFP. Gawas sa “nasudnong depensa” ug “kalinaw ug kahusay,” ginahilabtan usab sa AFP ug PNP ang tanang lain pang aspeto sa katilingbang sibil.

Kinahanglang hingpit nga makita sa tanan nga ang hulgang balaod militar sa mga unibersidad hugot nga nakasumpay sa pagtunhay sa balaod militar sa Mindanao ug sa dili-deklaradong balaod militar sa Negros, Samar, Bicol ug sa tibuok nasud. Ginaduso kini sa mga pasistang anaa luyo sa malukpanong abusong militar ug paglapas sa mga katungod-tawo, pagpamig-ot sa mga pwersang oposisyon, ug pagsumpo sa mga welga, sa mga pakigbisog sa mag-uuma ug uban pang dagway sa pagpanumpo. Kasumpay usab kini sa sugyot nga ibalik ang Balaod Kontra-Subersyon (kung asa krimen ang mahimong myembro sa Partido) ug amyendahan ang Human Security Act aron labaw pang himoong hinagiban aron sumpuon ang demokratikong kalihukan ug pagpadayag.

Gusto sa rehimeng Duterte nga pahilumon ang mga estudyante ug mga magtutudlo nga lakip sa pinakamakugihon sa pagpadayag sa kritisismo ug pagsupak sa pasismo. Laraw sa rehimeng Duterte nga busalan ug lupigon ang mga aktibista aron walay babag ang pagpahamtang niini og mga paantus nga mga palisiya lakip ang bag-ong mga buhis, pork barrel ug langyawng pagpangutang, ang pagtraydor ni Duterte sa interes sa nasud, sa pagluhod niini sa China ug sa US, ang planong “charter change” ug uban pang anti-katawhang lakang.

Apan seguradong mapakyas ang pagsulay ni Duterte ug sa AFP ug PNP nga sumpuon ang akademikong katungod ug ipahari ang balaod militar sa kampus. Gisugat kini sa hugot nga pagsupak ug lapad nga protesta sa mga estudyante ug magtutudlo sa dagkung unibersidad sa mga milabayng adlaw. Kung ipugos kini ni Duterte, segurado nga mas daku ug lapad pa nga pagsukol, diskurso ug akademikong debate ug protesta sa kadalanan ang isugat sa mga estudyante ug magtutudlo ug sa tibuok katawhan.

Labaw pang mapakyas ang maong pagpanumpo sa mga estudyante ug magtutudlo nga mosuporta ug mosalmot sa armadong pakigbisog. Tungod sa pasistang pakana ni Duterte, labaw nga mas daghan pa ang naawhag nga motabang o mosalmot sa Bagong Hukbong Bayan nga maoy tinuod nga nagarepresenta sa patriyotiko ug demokratikong interes sa katawhan.

Babagan ang hulga sa balaod militar sa kampus