Ano ang Covid-19?

,

Ang coronavirus disease (Covid-19) ay isang naka­ha­ha­wang ­­­­sa­kit na sanhi ng coro­navirus (CoV). Ang CoV ay isang klase ng virus na nagdudulot ng mga sakit mula sa sipon at pulmonya hang­gang sa mas ma­lalalang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome at Severe A­cute res­piratory Syn­drome o SARS. Ang tipo ng virus na nagdudulot ng Covid-19 ay na­i­pasa mula sa mga hayop tungo sa mga tao.

Unang itong lumitaw sa Wuhan, China at iniulat sa World Health Organization noong Disyembre 31, 2019. Wala pang natutuklasang ga­mot laban dito sa kabila ng mabilis na paglaganap nito sa buong mundo.

Ang mga komun na sintomas ng Covid-19 ay lagnat, ubo at pagkahirap sa paghinga. Sa mas mala­la­lang kaso, maaari itong mag­dulot ng pulmonya, sakit sa bato, at maging kamatayan. Ga­­yun­paman, may mga pasyen­teng posi­tibo sa sakit pero hindi nagpa­pakita ng anumang sin­tomas. Na­sa­sagap ang sakit sa mga tal­sik ng la­way mu­la sa pag­sa­sa­li­ta, pag­ba­hing o pag-u­bo ng isang taong may Covid-19. Ma­aaring nasa kata­wan na ito nang 2-14 araw bago lu­mitaw ang mga sintomas.

Para makaiwas sa sakit, mahigpit na rekomendasyon ng mga duktor ang ma­limit na paghuhugas ng kamay, pagman­tine ng sapat na distansya sa ibang tao, pag­tatakip ng bibig sa pag-ubo at pag­ba­hing, at maayos na pagluluto ng pagkain. Ang sinumang maysakit ay pinapayuhang manatili sa kanilang bahay at umiwas na makisalamuha sa ibang tao.

Ano ang Covid-19?