Tro­pa ng 94th IB, inam­bus ng BHB

,

Inambus ng isang yu­nit ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan-Neg­ros (Leo­nar­do Pa­na­li­gan Com­mand) ang mga ele­men­to ng 94th IB sa Sit­yo Com­po­und, Ba­ra­ngay Luz, Gui­hul­ngan City noong uma­ga ng Mar­so 3. Kum­bi­na­syon ng pa­sa­bog at bala ng riple ang gi­na­mit ng mga Pu­lang man­di­rig­ma sa open­si­ba. Da­la­wa ang pa­tay at apat na sun­da­lo ang su­ga­tan sa na­tu­rang pa­na­nam­bang, ka­bi­lang ang ku­man­der ng yu­nit na si 2Lt. Niel Chris­ti­an Cureg.

Occi­den­tal Min­do­ro. Inam­bus ng BHB-Min­do­ro (Lucio de Guz­man Com­mand) ang mga nag-oo­pe­ra­syong tro­pa ng 4th IB at PNP sa Sit­yo Iba­nig, Ba­ra­ngay Mon­tecla­ro, San Jo­se noong ha­pon ng Peb­re­ro 19. Apat ang naiu­lat na su­ga­tan sa mga sun­da­lo.

Isang sun­da­lo na­man ang ma­lub­hang na­su­ga­tan sa isang ope­ra­syong is­nayp ng BHB-Min­do­ro sa Si­tio Ba­li­nga­so, Ba­ra­ngay Mon­tecla­ro, San Jo­se noong ha­pon ng Peb­re­ro 20.

Ayon kay Ka Ma­da­ay Ga­sic, ta­ga­pag­sa­li­ta ng BHB-Mindoro, ang mga ak­syong ito ay tu­gon sa hi­na­ing ng mga bik­ti­ma ng mga pag­la­bag at kri­men ng pa­sis­tang 203rd Bri­ga­de sa mga Min­do­reño. Ka­bi­lang di­to ang pag­pas­lang sa da­la­wang si­bil­yan na si­na Jay-ar Merca­do at Mark Eder­son Va­lencia de los San­tos noong Ene­ro.

Northern Sa­mar. Pi­to ang kum­pir­ma­dong pa­tay sa nag-oo­pe­ra­syong mga sun­da­lo ng 20th IB sa nga­lan ng Re­too­led Com­mu­nity Sup­port Prog­ram (RCSP) ma­ta­pos ang su­nud-su­nod na ak­syong mi­li­tar ng BHB-Northern Sa­mar (Ro­dan­te Urtal Com­mand) noong Peb­re­ro 17-25.

Hi­na­ras ng BHB ang tro­pa ng 20th IB na na­ka­him­pil sa Plaza ng Ba­ra­ngay Rizal, Ga­may noong ga­bi ng Peb­re­ro 17. Da­la­wang sun­da­lo ang na­pa­tay ma­ta­pos ang tatlong-mi­nu­tong pa­li­tan ng pu­tok. Ki­na­bu­ka­san, na­pa­tay din ang isa pang sundalo sa ope­ra­syong is­nayp ng BHB.

Tat­long sun­da­lo na­man ang na­pa­tay sa ak­syong mi­li­tar ng BHB noong Peb­re­ro 24 sa pa­re­hong ba­ra­ngay. Noong Peb­re­ro 25, isang sun­da­lo ang napa­tay sa ini­lun­sad na ope­ra­syong is­nayp ng BHB sa Ba­ra­ngay San Jo­se, Ma­pa­nas.

Tro­pa ng 94th IB, inam­bus ng BHB