Da­ting kong­re­sis­ta at mga bo­lun­tir, ina­res­to sa Bu­lacan

,

INARESTO NG MGA pu­lis si­na Ari­el Ca­si­lao, da­ting ki­na­ta­wan ng Anak­pa­wis Partylist, at 12 iba pang bo­lun­tir at re­si­den­te sa Norza­ga­ray, Bu­lacan noong Abril 19. Na­ka­tak­dang ma­ma­ha­gi si­na Ca­si­lao at kasama niyang limang bo­lun­tir ng ayu­da pa­ra sa mga mag­sa­sa­ka nang ha­ra­ngin si­la sa isang tsek­poynt da­kong alas-10:15 ng uma­ga.

Di­na­la si­la sa is­ta­syon ng pu­lis sa Norza­ga­ray ka­sa­ma ng pi­tong re­si­den­te na ta­tang­gap sa­na ng ayu­da. Ma­ta­pos ibim­bin nang da­la­wang oras, inihatid at idinetine si­la sa Bu­lacan Po­lice Provincial Office sa Ma­lo­los. Inakusahan silang nagbabalak magsagawa ng rali at sinampahan ng kasong sedisyon.

Ipi­na­pa­ki­ta ng pag-a­res­to ang ba­luk­tot na pra­yo­ridad ng re­hi­men sa pa­na­hon ng pan­dem­ya, at ka­wa­lan ni­to ng pa­kia­lam sa pag­da­ra­hop ng ma­ma­ma­yan. Ito ay ka­ga­ga­wan ng Na­tio­nal Task Force to End Local Com­mu­nist Armed Conflict na pi­na­mu­mu­nu­an ng mga he­ne­ral ni Du­ter­te.

Da­ting kong­re­sis­ta at mga bo­lun­tir, ina­res­to sa Bu­lacan